THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG by Mind Map: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

1. Phương pháp luận

1.1. Là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới (bao gồm 1 hệ thống các quan điểm chỉ đạo việc tìm tòi , xây dựng , lựa chọn và vận dụng các phương pháp cụ thể)

1.2. Phương pháp luận biện chứng : xem xét sự vật trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng , trong tự vận động và phát triển không ngừng của chúng

1.3. Phương pháp siêu hình : xem xét sự vật 1 cách phiến diện , chỉ thấy chúng tồn tại độc lập không phát triển , áp dụng máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác .

2. Thế giới quan duy vật

2.1. Khẳng định vật chất là cái có trước và tồn tại khách quan , độc lập , với ý thức của con người .

3. Triết học

3.1. Là hệ thống các quan điểm , lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó

3.2. Vai trò của triết học : thế giới quan , phương pháp luận chung cho mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người

3.3. Nội dung vấn đề cơ bản của triết học

3.3.1. Mặt thứ nhất trả lời cho câu hỏi : giữa vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào có sau ? cái nào quy định cái nào ?

3.3.2. Mặt thứ 2 trả lời cho câu hỏi : con người có nhận thức được thế giới khách quan hay không ?

4. Thế giới vật chất luôn vận động và phát triển theo những quy luật khách quan , những quy luật khách quan này con người nhận thức và xây dựng thành phương pháp luận .

4.1. Vì vậy:

4.1.1. Về thế giới quan : xem xét sinh vật theo quan điểm duy vật biện chứng .

4.1.2. Về phương pháp luận : xem xét sinh vật theo quan điểm biện chứng duy vật

5. Thế giới quan duy tâm

5.1. Cho rằng ý thức là cái có trước và sản sinh ra thế giới tự nhiên