THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG. by Mind Map: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG.

1. TRIẾT HỌC

1.1. Là hệ thống các quan điểm , lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó

1.2. Vai trò của triết học : thế giới quan , phương pháp luận chung cho mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người

2. THẾ GIỚI QUAN DUY TÂM

2.1. Cho rằng ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra thế giới tự nhiên .

3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

3.1. Là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới (bao gồm 1 hệ thống các quan điểm chỉ đạo việc tìm tòi , xây dựng , lựa chọn và vận dụng các phương pháp cụ thể)

3.2. Phương pháp siêu hình : xem xét sự vật 1 cách phiến diện , chỉ thấy chúng tồn tại độc lập không phát triển , áp dụng máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác .

4. Thế giới vật chất luôn vận động và phát triển theo những quy luật khách quan , những quy luật khách quan này con người nhận thức và xây dựng thành phương pháp luận .

4.1. Về thế giới quan : xem xét sinh vật theo quan điểm duy vật biện chứng .

4.2. Về phương pháp luận : xem xét sinh vật theo quan điểm biện chứng duy vật

5. Phương pháp luận biện chứng : xem xét sự vật trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng , trong tự vận động và phát triển không ngừng của chúng

6. THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT

6.1. Khẳng định vật chất là cái có trước và tồn tại khách quan , độc lập , với ý thức của con người .