Oppimisympäristö

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppimisympäristö by Mind Map: Oppimisympäristö

1. Teknologia

1.1. Oppimisaihiot

1.2. Multimedia

1.2.1. hyödyt

1.2.1.1. monimuotoisuus

1.2.2. haitat

1.2.2.1. kognitiivinen kuorma

1.3. Tracing

1.4. Tietoisuus-työkalut

1.5. Simulaatio

1.6. Pedagoginen agentti

1.7. Utopiat

1.7.1. Virtualisoinnin utopia

1.7.1.1. Etäopetus

1.7.1.2. Heikko utopia

1.7.1.2.1. Opetus ja oppiminen ei paikkaan ja aikaan sidottua

1.7.1.3. Vasta toteutumassa

1.7.1.4. Vahva utopia

1.7.1.4.1. Ei erikseen järjestettyä koulutusta

1.7.2. Yhteisöllisen oppimisen utopia

1.7.2.1. Oppimisen yksilöllistämisen vastakohta

1.7.2.2. Tiedollisen kehityksen kollektiivinen ja kulttuurinen luonne

1.7.2.3. Tietoverkkojen luomat mahdollisuudet kommunikointiin ja yhteisöllisyyteen

1.7.3. Älykkään tutorin utopia

1.7.3.1. Tekoäly ohjaa oppimista

1.7.4. Multimedian utopia

1.7.4.1. Havainnollistaminen

1.7.4.1.1. Käsitteelliset ongelmat vaikeita havainnollistaa

1.7.4.1.2. Kognitiivisen kuorman kasvu

1.7.4.2. Huomioitavaa multimediaesityksen käyttämisessä

1.7.4.2.1. Tarkoituksenmukaisuus

1.7.4.2.2. Selkeys

1.7.5. Väsymättömän ja yksilöllisen harjaannuttajan utopia

1.7.5.1. Oppilaat istuvat tietokoneen äressä yksin

1.7.5.2. Tutkimusten perusteella sovellukset

1.7.5.3. Ohjelmat eivät väsy, oppilaat kylläkin

1.7.6. Ei pelkkää utopiaa

1.7.6.1. Opetusvälineet kehittyvät

1.7.7. Mikromaailman utopia

1.7.7.1. nk. "sandbox" ympäristöt

1.7.7.1.1. Kehittäminen kallista

1.7.7.2. Spontaani kokeileva toiminta

1.7.7.3. Tietokonepelit

1.8. Tietokone

1.8.1. Hyvässä

1.8.1.1. Helpottaa opettajan työtä

1.8.1.2. Hyvä apuväline

1.8.1.3. Oikein käytettynä tukee yhteisöllistä oppimista

1.8.2. Pahassa

1.8.2.1. Luo lisää paineita

1.8.2.2. Sovellusten opiskeleminen vie aika

2. Oppija

2.1. taidot

2.2. asenteet

2.3. motivaatio

2.4. aktiivisuus

2.5. asiantuntijuus

2.6. Emotionaalinen itseohjautuvuus

2.7. Reflektiivinen itseohjautuvuus

2.8. Toiminnallinen itseohjautuvuus

3. Opettaja

3.1. oppimisympäristön luoja

3.2. oppimisen ohjaus

3.3. tukihenkilö

3.4. mentorointi

3.5. Roolit

3.5.1. Osallistumistutor

3.5.2. Vuorovaikutustutor

3.5.3. Vertaistutor

3.5.4. Hahmomentor

3.5.5. Ideamentor

3.5.6. Sisältömentor

3.5.7. Vastuukouluttaja

3.6. Opetusstrategiat

3.6.1. Materiaalikeskeinen

3.6.2. Asiantuntijakeskeinen

3.6.3. Tehtäväkeskeinen

3.6.4. Vuorovaikutuskeskeinen

3.6.5. Vertaistyöskentelykeskeinen

3.6.6. Ongelmakeskeinen

4. Välineet

4.1. tutkiva työskentely

5. Suunnittelu

5.1. Oppijakeskeinen näkökulma

5.2. Tietämyskeskeinen näkökulma

5.3. Arviointikeskeinen näkökulma

5.4. Yhteisökeskeinen näkökulma

6. Oppiminen

6.1. Yhteisöllinen oppiminen

6.1.1. Vaiheistaminen

6.1.1.1. Tiedollisen riippuvuuden näkökulma

6.1.1.2. Vastavuoroisen opettamisen näkökulma

6.1.1.3. Ratkaisuun tähtäävä näkökulma

6.1.2. Kollaboratiivinen oppiminen

6.1.2.1. Vygotskyn sosiokulttuurinen näkemys

6.1.2.2. Neopiagetilainen sosiokognitiivinen konflikti

6.2. Tutkiva oppiminen

6.2.1. tiedonhankintanäkökulma

6.2.2. osallistumisnäkökulma

6.2.3. tiedonluomisnäkökulma

6.3. Asiantuntijaksi oppiminen

6.3.1. lähtökohdat

6.3.1.1. progressiivinen ongelmanratkaisu

6.3.1.2. metakognitio

6.3.1.2.1. metakognitiivinen tieto

6.3.1.2.2. metakognitiivinen taito

6.3.1.3. tutkiva oppiminen

6.3.1.4. intentionaalinen oppiminen

6.3.1.5. adaptiivinen asiantuntijuus

6.3.1.6. ohjaus- ja vuorovaikutuskulttuuri

6.3.1.7. virtauskokemus/flow

6.3.1.8. oppimisorientaatio

6.3.1.9. kriittinen ajattelu

6.3.2. motivaation merkitys

6.3.2.1. oppimisen itsesäätely

6.3.2.2. kiinnostus, innostus, halu oppia/työskennellä

6.3.2.3. voimakas sitoutuminen

6.3.3. tieto- ja viestintätekniikan merkitys

6.3.3.1. tukee oppimisprosessin säätelyä ja ohjausta

6.3.3.2. ohjaa suunnittelemaan ja arvioimaan

6.3.3.3. auttaa ymmärtämään prosesseja

6.3.3.4. toisilta oppiminen

6.3.3.5. itse tuotetaan ja kehitellään tietoa

6.3.3.6. opettajan ohjaus silti tärkeää

6.3.3.7. aidon tilanteen simulointi

6.3.3.8. antaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille

6.3.3.9. raja-aitojen murtaminen

6.3.3.9.1. yhteys asiantuntijoihin

6.3.3.9.2. globaali verkko

6.3.3.9.3. ympäröivä yhteiskunta lähempänä

6.4. Oppimisnäkemykset

6.4.1. Sosiokonstruktivismi

6.4.2. Yhteisöllinen oppiminen

6.4.2.1. Aktiivinen oppiminen

6.4.2.1.1. Ongelmalähtöinen oppiminen

6.5. Oppimislähteet

6.6. Oppimisstrategiat

6.6.1. laadullinen luokittelu

6.6.1.1. syvätason/pintatason strategiat

6.6.1.2. tietoa toistavat/tietoa tuottavat strategiat

6.6.1.3. strategialuokittelu

6.6.2. hyödyt