Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oppimisympäristö by Mind Map: Oppimisympäristö
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Oppimisympäristö

Teknologia

Oppimisaihiot

Multimedia

hyödyt, monimuotoisuus

haitat, kognitiivinen kuorma

Tracing

Tietoisuus-työkalut

Simulaatio

Pedagoginen agentti

Utopiat

Virtualisoinnin utopia, Etäopetus, Heikko utopia, Opetus ja oppiminen ei paikkaan ja aikaan sidottua, Vasta toteutumassa, Vahva utopia, Ei erikseen järjestettyä koulutusta

Yhteisöllisen oppimisen utopia, Oppimisen yksilöllistämisen vastakohta, Tiedollisen kehityksen kollektiivinen ja kulttuurinen luonne, Tietoverkkojen luomat mahdollisuudet kommunikointiin ja yhteisöllisyyteen

Älykkään tutorin utopia, Tekoäly ohjaa oppimista

Multimedian utopia, Havainnollistaminen, Käsitteelliset ongelmat vaikeita havainnollistaa, Kognitiivisen kuorman kasvu, Huomioitavaa multimediaesityksen käyttämisessä, Tarkoituksenmukaisuus, Selkeys

Väsymättömän ja yksilöllisen harjaannuttajan utopia, Oppilaat istuvat tietokoneen äressä yksin, Tutkimusten perusteella sovellukset, Ohjelmat eivät väsy, oppilaat kylläkin

Ei pelkkää utopiaa, Opetusvälineet kehittyvät

Mikromaailman utopia, nk. "sandbox" ympäristöt, Kehittäminen kallista, Spontaani kokeileva toiminta, Tietokonepelit

Tietokone

Hyvässä, Helpottaa opettajan työtä, Hyvä apuväline, Oikein käytettynä tukee yhteisöllistä oppimista

Pahassa, Luo lisää paineita, Sovellusten opiskeleminen vie aika

Välineet

tutkiva työskentely

Oppija

taidot

asenteet

motivaatio

aktiivisuus

asiantuntijuus

Emotionaalinen itseohjautuvuus

Reflektiivinen itseohjautuvuus

Toiminnallinen itseohjautuvuus

Opettaja

oppimisympäristön luoja

oppimisen ohjaus

tukihenkilö

mentorointi

Roolit

Osallistumistutor

Vuorovaikutustutor

Vertaistutor

Hahmomentor

Ideamentor

Sisältömentor

Vastuukouluttaja

Opetusstrategiat

Materiaalikeskeinen

Asiantuntijakeskeinen

Tehtäväkeskeinen

Vuorovaikutuskeskeinen

Vertaistyöskentelykeskeinen

Ongelmakeskeinen

Suunnittelu

Oppijakeskeinen näkökulma

Tietämyskeskeinen näkökulma

Arviointikeskeinen näkökulma

Yhteisökeskeinen näkökulma

Oppiminen

Yhteisöllinen oppiminen

Vaiheistaminen, Tiedollisen riippuvuuden näkökulma, Vastavuoroisen opettamisen näkökulma, Ratkaisuun tähtäävä näkökulma

Kollaboratiivinen oppiminen, Vygotskyn sosiokulttuurinen näkemys, Neopiagetilainen sosiokognitiivinen konflikti

Tutkiva oppiminen

tiedonhankintanäkökulma

osallistumisnäkökulma

tiedonluomisnäkökulma

Asiantuntijaksi oppiminen

lähtökohdat, progressiivinen ongelmanratkaisu, metakognitio, metakognitiivinen tieto, metakognitiivinen taito, tutkiva oppiminen, intentionaalinen oppiminen, adaptiivinen asiantuntijuus, ohjaus- ja vuorovaikutuskulttuuri, virtauskokemus/flow, oppimisorientaatio, kriittinen ajattelu

motivaation merkitys, oppimisen itsesäätely, kiinnostus, innostus, halu oppia/työskennellä, voimakas sitoutuminen

tieto- ja viestintätekniikan merkitys, tukee oppimisprosessin säätelyä ja ohjausta, ohjaa suunnittelemaan ja arvioimaan, auttaa ymmärtämään prosesseja, toisilta oppiminen, itse tuotetaan ja kehitellään tietoa, opettajan ohjaus silti tärkeää, aidon tilanteen simulointi, antaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille, raja-aitojen murtaminen, yhteys asiantuntijoihin, globaali verkko, ympäröivä yhteiskunta lähempänä

Oppimisnäkemykset

Sosiokonstruktivismi

Yhteisöllinen oppiminen, Aktiivinen oppiminen, Ongelmalähtöinen oppiminen

Oppimislähteet

Oppimisstrategiat

laadullinen luokittelu, syvätason/pintatason strategiat, tietoa toistavat/tietoa tuottavat strategiat, strategialuokittelu

hyödyt