Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Organisk kjemi by Mind Map: Organisk kjemi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Organisk kjemi

halogener

New node

Karbon

New node

Aldehyder

Aldehyder er organiske forbindelser som har egne egenskaper, ved at de blant annet kan reduseres til primær alkoholer og oksideres til karboksylsyrer. aldehyder kan karakteriseres ved en atomgruppe, der et karbon atom har en dobbelt binding til et oksygen atom og enkelt bundet til et hydrogen atom. - C = O | H

Alkaner, Alkener, Alkyner

Alkaner

Alkanene er det vi kaller mettede hydrokarboner fordi C-atomene er koblet til så mange H-atomer som mulig, og de er dermed lite reaktive. Ved 400-500 grader reagerer alkaner med oksygengass i luft, og vi får følgende reaksjonslikning: 2C4H10+!3O2-->8CO2+10H2O Det finnes også andre alkander som lar seg oksidere fullstendig til CO2 og vann, og de brenner med klar flamme når oksygen blir i overskudd. Den generelle formelen for alkaner er CnH2n+2. Her repsresenterer "n" antall C-atomer, og H-ene blir beregnet ved at det alltid er 2 H-atomer per "n", altså per C-atom, og pluss 2 H-atmoer fordi det på hver ende av rekken av C-atomer sitter to ekstra hydrogenatmoer. Eks: Propan, C3H8

Alkener

Alkenene er umettede hydrokarboner. Umettede forbindelser har dobbelt eller trippelbindinger mellom C-atomene i molekylene. Alkenene har dobbeltbinding mellom to C atomer, og dette er den funksjonelle gruppen i molekylene.

New node

Påvisningsreaksjoner

Reaksjonstyper og reaksjonsmekanismer

New node

Stoffgrupper

Karboksylsyrer

Estere

reaksjon mellom en alkohol og en karboksylsyre der det blir dannet en ester, kalles en kondensasjonsreaksjoon. En ester har en like gruppe som syren en dobbeltbinding til et oksygen og en enkeltbinding til et annet oksygen. Forskjellen på en ester og en syre er at til den ene oksygenet (med enekeltbindingen) sitter det ikke en H, men flere C, som danner en karbonkjede. Navnsetting: Hva kommer fra syre og hva kommer fra alkoholet. Du skriver så alkoholen først, og syren som nr 2. syren skal alltid ende på at.

Ketoner

Hydrokarboner

I kapittel 5 i "kjemien stemmer 2" blir kun aromatiske hydrokarboner nevnt, men det finnes mange flere som fallerutenfor d

Aldehyder

Alkoholer

Alkoholer deles i grupper etter hvor på molekylet OH-gruppen sitter. Hvis OH-gruppen er festet til et karbon-atom som kun er festet til ett annet C-atom kalles alkoholet for et primært alkohol. I et sekundært alkohol er OH-gruppen festet til et C-atom som er festet til 2 andre C-atomer. I et tertiæralkohol er OH-gruppen festet til et C-atom som er festet til 3 andre C-atomer. Vi deler også inn alkoholer i hvor mange OH-grupper det er på alkoholmolekylet. Et alkohol med en OH-gruppe kalles enverdig, et alkohol med to OH-grupper kalles toverdig alkohol, og et alkoholmolekyl med tre OH-grupper kalles treverdig alkohol.

Aminer

aminer er organiske forbindelser dannet av ammoniak NH3. aminer har en veldig sterk lukt.( lukter råtten fisk) H-atomene blir erstattet av n alkylgruppe. man kan bytte ut 1, 2 eller 3 av H-atomene.

Fenoler

Etere

alkoholer

Alkoholer deles i grupper etter hvor OH-gruppen sitter. Hvis OH-gruppen er festet til et karbon-atom som kun er festet til ett

Navnsetting

Hydrokarboner får systematiske navn etter hvor mange c-atomer det er i molekylet. Vi bruker ulike forstavelser, som beskriver antall C-atomer. met- et- prop- but- pent- heks- hept- okt- non- dek- Dette er de første stavelsene for antall karboner fra 1-10. den neste stavelsen sier hva slags binding det er mellom molekylene.

Met-, Et-, Prop-, But-, Pent-, Heks-, Hept-, okt-, non-, dek-

Strukturisomeri

Isomere er forbindelser som har samme molekylformel, men er forskjellige i oppbygning av molekylene.

New node