Tư tưởng HCM về đảng cộng sản Việt Nam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tư tưởng HCM về đảng cộng sản Việt Nam by Mind Map: Tư tưởng HCM về đảng cộng sản Việt Nam

1. Vấn đề chung nhất về Đảng cộng sản Việt Nam

1.1. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam:

1.1.1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

1.2. Vai trò :

1.2.1. Đảng cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

1.3. Bản Chất:

1.3.1. Đảng cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân

1.3.2. Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc

2. Tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnh

2.1. Xây dựng Đảng - quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

2.1.1. Đảng phải chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn nhiệm vụ trước giai cấp và dân tộc (đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới)

2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam

2.2.1. Chính trị

2.2.1.1. Xây dụng đường lối chính trị

2.2.1.2. Bảo vệ chính trị

2.2.1.3. Củng cố nâng cao lập trường bản lĩnh chính trị

2.2.2. Tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ

2.2.2.1. Hệ thống tổ chức Đảng

2.2.2.2. Công tác cán bộ của Đảng

2.2.2.3. Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng

2.2.3. Đạo đức

2.2.3.1. Đạo đức tạo uy tín, sức mạnh lãnh đạo của Đảng.

2.2.3.2. Đạo đức của Đảng là đạo đức mới, đạo đức cộng sản, trong đó nòng cốt là chủ nghĩa nhân đạo cộng sản.

2.2.3.3. Giáo dục đạo đức nhằm tu dưỡng, rèn luyện cán bộ đảng viên, chống lại chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức

2.2.3.4. Liên hệ thực tiễn công tác xây dựng Đảng ta hiện nay:

2.2.4. Tư tưởng, Lý luận

2.2.4.1. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng lý luận, kim chỉ nam cho hành động

2.2.4.2. Bổ sung và phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2.4.3. Đấu tranh bảo vể sự trong sáng của lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin