TEORIES DEL DESENVOLUPAMENT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TEORIES DEL DESENVOLUPAMENT by Mind Map: TEORIES DEL DESENVOLUPAMENT

1. MODEL ORGANICISTA

1.1. Freud

1.1.1. Teoria psicoanalítica

1.1.1.1. Nivells de la ment

1.1.1.1.1. Conscient

1.1.1.1.2. Preconscient

1.1.1.1.3. Inconscient

1.1.1.2. Instàncies psíquiques de la personalitat

1.1.1.2.1. Ello

1.1.1.2.2. Yo

1.1.1.2.3. Superyo

1.1.2. Teoria del desenvolupament psicosexual

1.1.2.1. Fixacions

1.1.2.2. 5 etapes

1.1.2.2.1. Oral

1.1.2.2.2. Anal

1.1.2.2.3. Fàl·lica

1.1.2.2.4. Latència

1.1.2.2.5. Genital

1.2. Piaget

1.2.1. Teoria cognoscitiva/evolutiva

1.2.1.1. S'interessa pel coneixement intel·lectual de la persona adulta

1.2.1.2. Entèn la intel·ligència com a capacitat d'adaptació per assimilació

1.2.1.3. Esquemes del pensament humà

1.2.1.4. Per adaptar-nos necessitem

1.2.1.4.1. Assimilació

1.2.1.4.2. Acomodació

1.2.1.5. 4 etapes

1.2.1.5.1. Etapa sensoriomotriu

1.2.1.5.2. Etapa preoperacional

1.2.1.5.3. Estadi de les operacions concretes

1.2.1.5.4. Estadi de les operacions formals

1.3. Teoria humanista

1.3.1. Es centra en qualitats úniques de cada ésser humà amb capacitat per controlar i decidir sobre sí mateix

1.3.1.1. Carl Rogers

1.3.1.1.1. "Tots els individus tenen necessitats de ser estimats i respectats. La visió de nosaltres mateixos dependrà de com creiem que ens veuen els altres"

1.3.1.2. Maslow

1.3.1.2.1. Piràmide

1.4. Teoria etològica

1.4.1. Orígens en Darwin

1.4.2. Inspirada en Lorenz i Tinbergen

1.4.3. Estudia les conductes adaptatives de les espècies animals

1.4.4. Tothom neix amb unes conductes programades que afavoreixen la supervivència

1.4.5. Concepte de període crític

1.4.6. Bowlby

1.4.6.1. Aplicació de l'etologia als humans

1.4.6.2. Es va començar a formular la teoria de l'apego

1.4.7. 3 primers anys de vida són fonamentals

2. MODEL MECANICISTA

2.1. Teoria conductista i de l'aprenentatge social

2.1.1. Objecte d'estudi

2.1.1.1. Veure la relació dels estímuls ambientals amb la reacció de la persona

2.1.1.2. Si repetim o no les conductes

2.1.2. Teories

2.1.2.1. Watson i Paulov

2.1.2.1.1. Condicionament clàssic

2.1.2.2. Skinner

2.1.2.2.1. Condicionament operant

2.1.2.3. Bandura

2.1.2.3.1. Teoria de l'aprenentatge cognitiu/social

3. MODEL CONTEXTUAL-DIALÈCTIC

3.1. Erickson

3.1.1. Teoria psicosocial

3.1.1.1. Reinterpretació de les etapes psicosexuals de Freud

3.1.1.1.1. Emfatitza en la interacció social

3.1.1.1.2. Resta importància als impulsos sexuals

3.1.1.2. El canvi és al llarg de tota la vida

3.1.1.3. 8 etapes

3.1.1.3.1. Confiança vs desconfiança

3.1.1.3.2. Autonomia vs vergonya i dubtes

3.1.1.3.3. Iniciativa vs culpa

3.1.1.3.4. Laboriositat vs inferioritat

3.1.1.3.5. Identitat vs difusió de rols

3.1.1.3.6. Intimitat vs aïllament

3.1.1.3.7. Generativitat vs estancament

3.1.1.4. En cada etapa s'ha de superar una crisi plantejada pels pols oposats

3.1.1.4.1. Com més proper al pol positiu --> més maduresa adquirirà

3.1.1.4.2. Com més proper al pol negatiu --> repercussió negativa

3.2. Paul Baltes

3.2.1. Teoria del cicle vital

3.2.1.1. El desenvolupament contempla tot el cicle vital

3.2.1.2. Importància

3.2.1.2.1. Generació

3.2.1.2.2. Moment històric

3.2.1.2.3. Factors ambientals

3.2.1.3. Cada etapa està influenciada per l'anterior i influeix en les posteriors

3.2.1.4. Impulsa l'estudi del desenvolupament en l'adultesa i la vellesa

3.3. Bronfenbrenner

3.3.1. Teoria ecològica (o de sistemes)

3.3.1.1. Emfatitza el paper de l'ambient en el desenvolupament humà

3.3.1.2. Organisme actiu i contínuament en canvi

3.3.1.3. Pretén estudiar la conducta humana en els cotextos naturals

3.3.1.4. Concep l'infant com una disposició d'estructures seriades i independents

3.3.1.5. 4 nivells d'ambient ecològic

3.3.1.5.1. Microsistema

3.3.1.5.2. Mesosistema

3.3.1.5.3. Exosistema

3.3.1.5.4. Macrosistema

3.4. Vygotsky

3.4.1. Teoria sociocultural

3.4.1.1. Qüestiona les idees de Piaget

3.4.1.2. El desenvolupament cognitiu és una activitat feta per la societat

3.4.1.3. Els processos psicològics superiors tenen una gènesi social

3.4.1.4. Zones de desenvolupament

3.4.1.4.1. ZDReal

3.4.1.4.2. ZDProper

3.4.1.4.3. ZDPotencial

3.4.1.5. Metàfora de la bastida

4. MODEL ORGANICISTA/MECANICISTA

4.1. Klahr i Siegler

4.1.1. Teoria del processament de la informació

4.1.1.1. Estudia processos bàsics

4.1.1.2. Metàfora de l'ordinador

4.1.1.3. El desenvolupament és un procés continu i de caràcter quantitatiu