ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปํญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ไขปํญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้านได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น

1.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. ในการแก้ไขปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและการตีความปัยหา

2.1.1. ผลัพท์หรือปลายทางการระบุและตีความปัญหา คือ ผู้แก้ไขปัญหามีความเข้าใจปัยหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. เมื่อเข้าใจสาเหตุข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปํญหา และมีความรู้ที่จำเป็นแล้ว จึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพํฒนาแนวคิด

2.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ไขปัยหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริง