LA TERRA

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LA TERRA by Mind Map: LA TERRA

1. Satèl·lt

1.1. La Lluna

1.1.1. Fases

1.1.1.1. Quart creixent

1.1.1.2. Lluna plena

1.1.1.3. Quart minvant

1.1.1.4. Lluna nova

2. Formada per

2.1. Atmosfera

2.1.1. Capa d'aire que envolta la terra

2.2. Hidrosfera

2.2.1. Conjunt d'aigües que envolten la superficie terrestre

2.3. Geosfera

2.3.1. Bola rocallosa que quedaria si eliminarem l'atmosfera i la hidrosfera

2.4. Biosfera

2.4.1. Conjunt d'éssers vius que habiten en els diferents medis de la Terra

3. Moviments

3.1. Rotació

3.1.1. Gira sobre sí mateixa

3.1.2. Provoca el dia i la nit

3.2. Traslació

3.2.1. Gira al voltant del Sol

3.2.2. Provoca les estacions