Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Fogalmak by Mind Map: Fogalmak
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Fogalmak

Digitális nemzedék

Elméletek - kategóriák

Prensky, digitális bennszülött, digitális bevándorló

Csepeli-Prazsák

Jellemzők

ingerfalás

multitasking

nyelvhasználat

hálózatosodás

mozaikos érettség

érzelmi inkontinencia

tudás sajátos értelmezése

Kutatások

Csepeli-Prazsák 2010

Netgeneráció2010 - Fehér Péter, Hornyák Judit

Ifjúságkutatás 2008

ITHAKA EU Kids Online II 2011

Facebook 2001 - Lévai Dóra és Tóth Mózer Szilvia

Oktatás

Pedagógusok, Típusok, Internet-pedagógus (Fehér Péter), Mozdonypedagógus (Ollé János), Feladatok, Korszerú módszertan - IKT, Digitális kompetencia fejlesztése

Andragógusok, Múzeumandragógia, Digitális kompetenciafejlesztés, Tanártovábbképzés, Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, Korszerú módszertanok, képzési formák

Dilemmák

Van-e átjárás, a születés a meghatározó-e.

Digitális esélyegyenlőség megvalósul-e:

Lehet-e kategorizálni?

Információs társadalom

társadalmi szervezet sajátos formája

kulturális késés

Információs vagy kommunikációs társadalom?

A wikipédia effektus

4 fő témakör

társadalmi versenyképesség

ökológiai előnyök

demokrácia fokozása

életmódunk és munkához való viszonyunk módosítása

Kérdések

szemantikus web

csoportok szerveződése

online vs. nyomtatott tartalmak értéke

mikrokörnyezet átalakulása

időt vesz el vagy időt takarít meg a technika

offline csoportok vs. online csoportok

Kultúra és egyén viszonya

eszközhasználat és időmenedzsment

legfontosabb érték nem az információ, hanem az idő!, gyors információáramlás, kiüresedik a jelen, folyamatos online jelenlét

Digitális: kompetencia, műveltség, állampolgárság

Kulcskompetenciák a tanuláshoz

tanuláshoz általában (Kőfalvi), olvasás és szövegértés szintetizálás következtetés, ok-okozati kapcsolatok felismerése alapvető logikai műveletek elvégzése az ismeretek bevésése és előhívása tudásrendszer-konstrukció

online vagy blended tanulásban, más arányban

tanulási tapasztalat, jelenléti: van, online: nem hasznosítható a jelenléti

kompetencia

jelentősége, technológiai változás, változik mit, hogyan kell tanulni, tantervi kompetenciák, tervezés során eltűnnek a kereszttantervi komepetenciák, öncélú technológiahasználat, technológiaszempontú, digitális nemzedék túlbecsülése

fogalma, érték, ismeret, attitűd

szerepek és kompetenciák

tanulói kompetenciák, kreativitás, tudáskonstrukció, kollaboáció és kommunikáció, információmenedzsment, kritikai gondolkodás, emberi, kulturális, társadalmi oldal: digitális állampolgárság, e-etikett, jogkövetés, digitális tolltartó

tanári kompetenciák, inspirálás, facilitálás, tervezés, fejlesztés értékelés, modellnyújtás, tanulás, munka a digit. társadalomban, digitális állampolgárság, LLL

adminisztrátor, rendszergazda, inspirálás, megvalósítás támogatása, menedzsment támogatása, digitális állampolgárság

Digitális írástudás, digitális kompetencia

online és web2.0 eszközök

információmenedzsment

e-etikett és jog

médiaműveltség és digitális írástudás

digitiális identitás felépítése

Eszközrendszer

Közösségi eszközök

online, Facebook, Linked in, Google+, TeT háló – ning

offline élet szervezésére, tevékenységekre, Moly, Meetup

Keretrendszerek

Moodle, Mahara

Blog, mikroblog

Geolokáció

Közösségi tartalom és közösségi címke

Delicious

Prezentáció

megosztás, slideshare.net, scribd.com, issuu.com

csoportmunka támogatás, Prezi

Kép, hang és videomegosztás

Youtube

Ustream

Digitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok

esélyegyenlőtlenség

társadalmi különbségek, hozzáférés hiánya, gazdasági, kognitív, digitális bolsevizmus, különbség mértéke: mihez viszonyítunk?

egyén és a közösség vesztessége, generációs, társadalmi különbségek, kétoldalú veszteség, egyén: veszít, közösség: web2 egyoldalúsága

“álprobléma” - attitűd - "elefánt, tető vs. interaktív tábla, technikai hiányosságok, technika ördöge

kockázatok

technológia, fizikai, informatikai bűnözés, humán kockázat

pszichológiai - elefánt?, online identitás, függőség, internet vs. könyvfüggő

személyes, személyes és szakmai identitás, munka és szabadidő nehezn különíthető el!

biztonság, asszimetria megfigyelt - megfigyelő, rejtettség, kontrollálhatatlan, megfigyelés: szolgáltatás vagy kémkedés?

Internet és értékrend

kommunikáció szakaszai

szóbeli

írásbeli

nyomtatás

rádió, film

internet

megváltoztatja a kommunikációs formákat az internet?

technika elszemélytelenít vagy lehetőséget teremt?

egy vagy több emberrel

különböző időben és/vagy térben

Csepeli-Prazsák kutatás

attitűdök a technikáról való vélemény alapján, “párhuzamosok sohasem találkoznak” (22%), “szkeptikusok” (28%), “békés egymás mellett élés” (30%), optimista 20%

értékek különbözősége internezők és nem internetezők között, alapvető értékekben nincs különbség: család, szeretet, békesség

Információs társadalom és oktatás

tanulásértelmezések

behaviorista

kognitivista

konstruktivista

konnektivista?

paradigmaváltás

most kognitív kifejtettsége

komplementer tanulási környezet

problémaközpontúság

ellentétpárok, tradicionális, progresszív

tanulás dimenziói

LLL+LWL

informális és nem-formális közötti felhő

korszerű tanulási környezetek

tanulóközpontú

tudáskozpontú

New node

értékelésközpontú

közösség-központú

virtuális kampusz

online interaktív tananyagok folyamatos visszacsatolás és önértékelési lehetőségek diákok közötti interakció ösztönzése állandó tanári-tutori támogatás optimális elsajátítás (idő)

blended learning

Konnektivizmus

tanuláselmélet vagy oktatásmódszertan

folyamat

skálafüggetlen hálózatok

információáramlás

horizontális információcsere

sokoldalú eszközhasználat

közös tudásalkotás

aktív tudásalkotás

tanulásszervezés

tematikus hetek

nyílt információáramlás

tanulásszervezés: facilitátor - tanár vs. zárt oktatás, curriculum kreatív környezet csoport működés konstruktív alkotó közeg partnerség kommunikció

közös, új tudás, blog, podcast, Twitter, közös dokumentum

hálózatelmélet

gyenge kapcsolatok

erős kapcsolatok

kritikák

didaktika, jó gyakorlat alapján?

motiváció, extrém magas, nincs motiválási lehetőség

differenciálás, mi a módja

értékelés, diagnosztikus - belépési feltétel, szummatív - minősítő funkció hiánya

lehetőségek

andragógia

önképzőkörök

Esélyegyenklőtlenség a felnőttoktatásban

Tanulói diverzitás

fogyatékossági csoportok eltérő sajátosságai

Egyéni szükséglet figyelembevételével!

különböző megközelítés, módszer

Tanári szerep

speciális tudás

elfogadó attitűd

oktató és gyógypedagógus együttműködése

meggyőződés és tapasztalat konfliktusai, naív, paternalisztikus, éppen jó kihívás!

Differenciálás

adaptivitás

differenciálás

integratív

Tanulási környezet

univerzális tervezés

akadálymentesítés

egyetemes tervezés a tanuláshoz UDL

fogalmak

diszkrimináció tilalma egyenlő bánásmód pozitív diszkrimináció előnyben részesítés egyenlő esélyű hozzáférés digitális esélyegyenlőtlenség

hátrányos helyzetű csoportok

fogyatékossággal élő személyek romák speciális helyzetű csoportok:

digitális szakadék

hozzáférés

használat