สื่อประสม/

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สื่อประสม/ by Mind Map: สื่อประสม/

1. โครงงานและแสดงผลงาน

1.1. Webboard

2. โปรแกรมสร้างงานสื่อประสมเพื่อการศึกษา

2.1. Webboard

2.2. กระดานส่งการบ้าน

3. องค์ประกอบของงานสื่อประสม

3.1. Webboard

3.2. Webboard

4. กระบวนการผลิตสื่อ

4.1. กระดานส่งการบ้าน

4.2. Webboard

5. สื่อประสมเพื่อการศึกษา

5.1. Webboard

5.2. กระดานส่งการบ้าน

6. สอบกลางภาค

7. สอบปลายภาค