พระพุทธศาสนา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระพุทธศาสนา by Mind Map: พระพุทธศาสนา

1. ศาสนพิธี

1.1. จะรับกฐินได้วัดนั้นจะต้องมีพระสงฆ์อย่างน้อย5รูป

1.2. งานมงคล

1.2.1. สายสิจญ์

1.2.2. น้ำมนต์

1.3. กุศลพิธี

1.3.1. พิธีกรรมต่างๆอันเกี่ยวด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตัว

1.3.1.1. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

1.4. บุญพิธี

1.4.1. พิธีทำบุญหรือทำความดีเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัวของพุทธศาสนิกชน

1.4.1.1. ทำบุญ100วัน 7วัน และอื่นๆ

1.5. ทานพิธี

1.5.1. พิธีถวายทานแด่พระสงฆ์

1.5.1.1. สังฆทาน และอื่นๆ

1.6. ปกิณกพิธี

1.6.1. พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันประเพณีต่างๆ

1.6.1.1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา

1.7. บรรพชา

1.7.1. 7ขวบ

1.8. อุปสมบท

1.8.1. 20ปี

2. พุทธศาสนสุภาษิต

2.1. จิตฺตํ ทนฺติ สุขาวหํ

2.1.1. จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้

2.1.2. จิต-ตัง-ทัน-ตัง-สุ-ขา-วะ-หัง

2.2. น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ

2.2.1. บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ

2.2.2. นะ-อุจ-จา-วะ-จัง-ปัน-ทิ-ตา-ทัส-สะ-ยัน-ติ

2.3. นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต

2.3.1. คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก

2.3.2. นัต-ถิ-โล-เก-อะ-นิน-ทิ-โต

2.4. โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ

2.4.1. ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข

2.4.2. โก-ธัง-คะ-ตะ-วา-สุ-ขัง-เส-ติ

2.5. ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ.

2.5.1. คนขยันเอาการเอางาน กระทำการเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้

2.5.2. ปะ-ติ-รู-ปะ-กา-รี-ธุ-ระ-วา-อุด-ถา-ตา-วิน-ทะ-เต-ทะ-นัง

2.6. วายเมเถว ปุริโส ยาว อุตฺถสฺส นิปฺปทา

2.6.1. เกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

2.6.2. วา-ยะ-เถ-วะ-ปุ-ริ-โส-ยา-วะ-อัต-ถัส-สะ-นิป-ปะ-ทา

2.7. สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธนํ

2.7.1. ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

2.7.2. สัน – ตุด-ถี-ปะ-ระ-มัง-ธะ-นัง

2.8. อิณาทานํ ทุกขํ โลเก

2.8.1. การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก

2.8.2. อิ-ทา-นัง-ทุก - ขัง-โล –เก

2.9. ราชา มุขํ มนุสฺสานํ

2.9.1. พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

2.10. สติโลกสฺม ธาคโร

2.10.1. สติเป็นเครื่องตื่นในโลก

2.10.2. สะ-ติ-โล-กัส-สะ-มะ-ชา-คะ-โร

2.11. นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ

2.11.1. สุขอื่นใดจะสุขกว่าความสงบไม่มี

2.11.2. นัต-ถิ-สัน-ติ-ปะ-รัง-สุ-ขัง

2.12. นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ

2.12.1. นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

2.12.2. นิพ-พา-นัง-ปะ-ระ-มัง-สุ-ขัง

3. วันสำคัญ

3.1. มาฆบูชา

3.1.1. วันขึ้น15ค่ำเดือน3

3.1.2. วันพระธรรม

3.1.3. โอวาทปาฏิโมกข์

3.1.4. จาตุรงคสันนิบาต

3.2. วันวิสาขบูชา

3.2.1. วันขึ้น15ค่ำเดือน6

3.2.2. วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

3.2.3. อริยสัจ4

3.3. วันอัฏฐมีบูชา

3.3.1. แรม8ค่ำเดือน6

3.3.2. อัปปมาทะ คือ ความไม่ประมาท

3.3.3. เป็นวันคล้านวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

3.4. วันอาสาฬหบูชา

3.4.1. วันขึ้น15ค่ำ เดือน8

3.4.2. เป็นที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์

3.4.3. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

3.5. วันธรรมสวนะ

3.5.1. 1เดือน มี4หน

3.5.2. ขึ้น8ค่ำ แรม8ค่ำ

3.5.2.1. ขึ้น15ค่ำ แรม15ค่ำ

3.5.3. กาเลนธัมมสากัจฉา

3.5.3.1. การสนทนาธรรมตามกาล

3.6. วันเข้าพรรษา

3.6.1. แรม1ค่ำ เดือน8

3.7. วันออกพรรษา

3.7.1. ขึ้น15ค่ำ เดือน11

3.7.2. อริยวงศ์4