ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่อง สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่อง สมดุลเคมี by Mind Map: ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่อง สมดุลเคมี

1. 1.นำสารละลาย 0.4 M โคบอลไนเตรด

2. 3.ทำการทดลองเช่นกับข้อ 1 และ 2

3. 2.นำสารจากข้อที่1เติมน้ำกลั่น 40 หยด

4. เทอร์โมมิเตอร์

5. สารละลาย 0.4 M CoCl2

6. กระดาษรอง

7. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น

8. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2

9. กระบอกตวงขนาด 10 ลูกบาศก์เซน

10. 1.นำสารละลาย0.4M โคบอลคลอไรค์มา 2.5 ลูกบาศก์เซน

11. การรบกวนสมดุล

11.1. ความดัน

11.2. อุณหภูมิ

12. 2.แบ่งสารละลายสีม่วง 3 หลอดทดลอง

13. ตอนที่ 1สถานะสมดุล

14. 3.หยด เอธานอล 20 หยด

15. 2.เติมน้ำกลั่น 20 หยด

15.1. ใช้หลักขอ Le' Chatelier's

16. ตอนที่ 1

17. ตอนที่2 ผลของความเข้มข้น

18. ตอนที่3 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล

18.1. เอธานอล

19. ขวดรูปชมพู 150 ลูกบาศก์เซน

19.1. เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น

19.2. 1.บันทึกสีของแข็ง

20. แนวทางศึกษา

21. อุปกรณ์และสารเคมี

21.1. CoCl2. 6H2O

21.2. Co(NO3)2. 6H2O

22. วิธีการทดลอง

23. สรุปผลการทดลอง

24. เพื่อศึกษาอุณหภูมิของสมดุล

25. ความแตกต่างของสี

26. ปฎิกริยาที่เกิดขึ้น

27. เพื่อศึกษาลักษณะของสถานะสมดุล

28. การเปลี่ยนแปลงของสีเมื่อเติมHCl

29. หลอดทดลอง

30. ตอนที่2

31. ตอนที่ 3

32. อะซิโซน

33. บีกเบอร์ขนาด 50 ลูกบาศก์เซน

34. วัตถุประสงค์