ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่อง สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่อง สมดุลเคมี by Mind Map: ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่อง สมดุลเคมี

1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิของสมดุล

2. ความแตกต่างของสี

3. 1.นำสารละลาย 0.4 M โคบอลไนเตรด

4. ปฎิกริยาที่เกิดขึ้น

5. 3.ทำการทดลองเช่นกับข้อ 1 และ 2

6. 2.นำสารจากข้อที่1เติมน้ำกลั่น 40 หยด

7. เทอร์โมมิเตอร์

8. สารละลาย 0.4 M CoCl2

9. กระดาษรอง

10. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น

11. เพื่อศึกษาลักษณะของสถานะสมดุล

12. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2

13. กระบอกตวงขนาด 10 ลูกบาศก์เซน

14. การเปลี่ยนแปลงของสีเมื่อเติมHCl

15. 1.นำสารละลาย0.4M โคบอลคลอไรค์มา 2.5 ลูกบาศก์เซน

16. การรบกวนสมดุล

16.1. ความดัน

16.2. อุณหภูมิ

17. 2.แบ่งสารละลายสีม่วง 3 หลอดทดลอง

18. หลอดทดลอง

19. ตอนที่ 1สถานะสมดุล

20. 3.หยด เอธานอล 20 หยด

21. 2.เติมน้ำกลั่น 20 หยด

21.1. ใช้หลักขอ Le' Chatelier's

22. ตอนที่2

23. ตอนที่ 3

24. ตอนที่ 1

25. อะซิโซน

26. บีกเบอร์ขนาด 50 ลูกบาศก์เซน

27. ตอนที่2 ผลของความเข้มข้น

28. ตอนที่3 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล

28.1. เอธานอล

29. ขวดรูปชมพู 150 ลูกบาศก์เซน

29.1. เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น

29.2. 1.บันทึกสีของแข็ง

30. วัตถุประสงค์

31. แนวทางศึกษา

32. อุปกรณ์และสารเคมี

32.1. CoCl2. 6H2O

32.2. Co(NO3)2. 6H2O

33. วิธีการทดลอง

34. สรุปผลการทดลอง