ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium)

1. เนื้อหาโดยรวมของเรื่อง สมดุลเคมี

1.1. Keywords : Equilibrium, Reversible, Le’ Chatelier’s Principle

1.2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล (Equilibrium State) 2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

1.3. เนื้อหาและปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้น

1.4. สมการและรูปภาพเพิ่มเติม

2. อุปกรณ์และสารเคมี

2.1. -หลอดทดลองขนาด 10 และ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร

2.2. -ขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร

2.3. -บีกเกอร์ขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร

2.4. กระบอกตวงขนาด 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร

2.5. -เทอร์โมมิเตอร์

2.5.1. -กระดาษกรอง

2.6. -เอธานอล

2.6.1. -อะซิโทน

2.7. -กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc HCl)

2.7.1. เพิ่มเติม

3. ผลการทดลอง

3.1. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

3.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

3.2.1. 2.1 ผลของการเติม HCl

3.2.2. 2.2 ผลของการเติมน้ำ

3.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อสภาวะสมดุล

3.3.1. เพิ่มเติม

4. วิธีทดลอง

4.1. ตอนที่ 1. สถานะสมดุล

4.2. ตอนที่ 2. ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

4.3. ตอนที่ 3. ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล