การบวกลบคูณหารเศษส่วน

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การบวกลบคูณหารเศษส่วน by Mind Map: การบวกลบคูณหารเศษส่วน

1. ต้องทำคูณหารก่อนบวกลบเสมอ

2. เศษส่วนชนิดเดียวกัน ให้เอาเศษมาบวกลบกันได้เลย ส่วนส่วนมีค่าคงเดิม

2.1. ข้อควรจำ การทำโจทย์ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้

2.1.1. จำนวนเต็มคูณเศษส่วน หมายถึง การบวกเศษส่วนที่มีค่าเท่าๆกันหลายๆค่า

3. ุ

4. คูณ หาร ทำพร้อมกันได้ณ หาร ทำพร้อมกันได้

5. การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน หมายถึง การแบ่งจำนวนเต็มออก เป็นส่วนย่อยเท่าๆกันจะได้กี่ส่วน

6. Bh

7. บวกลบทำพร้อมกันได้

8. ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต้องทำก่อนอย่างอื่น

9. ที่มีส่วนกันไม่เท่าเศษส่วน ทำให้เป็นเศษส่วนเศษส่วนชนิดเดียวกันก่อน แล้วจึงนำมาเศษส่วนบวกลบกัน

10. เศษส่วนคูณจำนวนเต็ม หมายถึง เศษส่วนของจำนวนเต็ม

11. การหารเศษส่วนด้วนจำนวนเต็ม หมายถึงการแบ่งเศษส่วนที่มีอยู่ออกเป็นส่วนเท่าๆกัน

12. ภ

13. การบวกลบเศษส่วน