การ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน by Mind Map: การ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

การ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

New node

เศษส่วนชนิดเดียวกัน ให้เอาเศษมาบวกลบกันได้เลย ส่วนส่วนมีค่าคงเดิม

บวกลบทำพร้อมกันได้

ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต้องทำก่อนอย่างอื่น

คำว่า "ของ" หมายถึงการคูณ

คูณ หาร ทำพร้อมกันได้ณ หาร ทำพร้อมกันได้

ต้องทำคูณหารก่อนบวกลบเสมอ

เศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน ทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนชนิดเดียวกันก่อน แล้วจึงนำเศษส่วนมาบวกลบกัน

การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน หมายถึง การแบ่งจำนวนเต็มออก เป็นส่วนย่อยเท่าๆกันจะได้กี่ส่วน

เศษส่วนคูณจำนวนเต็ม หมายถึง เศษส่วนของจำนวนเต็ม

จำนวนเต็มคูณเศษส่วน หมายถึง การบวกเศษส่วนที่มีค่าเท่าๆกันหลายๆค่า

การหารเศษส่วนด้วนจำนวนเต็ม หมายถึงการแบ่งเศษส่วนที่มีอยู่ออกเป็นส่วนเท่าๆกัน

การบวกลบเศษส่วน

การคูณเศษส่วน

ข้อควรจำ การทำโจทย์ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้

การหารเศษส่วน

Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Sign In