การบวกลบคูณหารเศษส่วน

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การบวกลบคูณหารเศษส่วน by Mind Map: การบวกลบคูณหารเศษส่วน

1. ต้องทำคูณหารก่อนบวกลบเสมอ

2. เศษส่วนชนิดเดียวกัน ให้เอาเศษมาบวกลบกันได้เลย ส่วนส่วนมีค่าคงเดิม

3. ข้อควรจำ การทำโจทย์ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้

4. ุ

5. คูณ หาร ทำพร้อมกันได้ณ หาร ทำพร้อมกันได้

6. การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน หมายถึง การแบ่งจำนวนเต็มออก เป็นส่วนย่อยเท่าๆกันจะได้กี่ส่วน

7. Bh

8. บวกลบทำพร้อมกันได้

9. ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต้องทำก่อนอย่างอื่น

10. เศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน ทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนชนิดเดียวกันก่อน แล้วจึงนำเศษส่วนมาบวกลบกัน

11. เศษส่วนคูณจำนวนเต็ม หมายถึง เศษส่วนของจำนวนเต็ม

12. จำนวนเต็มคูณเศษส่วน หมายถึง การบวกเศษส่วนที่มีค่าเท่าๆกันหลายๆค่า

13. การหารเศษส่วนด้วนจำนวนเต็ม หมายถึงการแบ่งเศษส่วนที่มีอยู่ออกเป็นส่วนเท่าๆกัน

14. ภ

15. การบวกลบเศษส่วน