รูปเรขาคณิต

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รูปเรขาคณิต by Mind Map: รูปเรขาคณิต

1. ความหมาย

1.1. รูปเรขาคณิตสองมิติ

1.1.1. แบ่งตามลักษณะของด้าน หรือ ขอบของรูปนั้น เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม หรือ รูปวงกลม เป็นต้น

1.2. รูปเรขาคณิตสามมิติ

1.2.1. เป็นรูปเรขาคณิตทรงสามมิติที่มีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น รูปทรงกระบอก รูปทรงกลม รูปพีระมิด รูปปริซึม รูปกรวย เป็นต้น

2. ชนิดรูปเรขาคณิตสองมิติ

2.1. รูปสามเหลี่ยม มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม

2.2. รูปสี่เหลี่ยม มีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม

2.3. รูปห้าเหลี่ยม มีด้าน 5 ด้าน มีมุม 5 มุม

2.4. รูปหกเหลี่ยม มีด้าน 6 ด้าน มีมุม 6 มุม

2.5. รูปแปดเหลี่ยม มีด้าน 8 ด้าน มีมุม 8 มุม

3. ชนิดรูปเรขาคณิตสามมิติ

3.1. รูปทรงกระบอก

3.1.1. ทรงกระบอก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกันฐานเสมอ ด้านข้างเป็นผิวเรียบโค้งส่วนต่างๆของทรงกระบอก

3.2. รูปทรงกลม

3.2.1. ทรงกลม เป็น รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม เรียกระยะที่เท่ากันว่า รัศมีของทรงกลม

3.3. รูปพีระมิด

3.3.1. พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยุ่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น การเรียกชื่อพีระมิดจะเรียกตามรูปฐานของพีระมิด

3.4. รูปปริซึม

3.4.1. ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด(ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึมส่วนต่างๆของปริซึม

3.5. กรวย

3.5.1. กรวย เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรงดด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบระมิ ส่วนต่างๆของกรวย ข้อแตกต่างของพีระมิดกับกรวย คือ- ฐาน พีระมิดฐานรูปหลายเหลี่ยมกรวยฐานรูปวงกลม

4. การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติ

4.1. รูปทรงกระบอก

4.1.1. ขั้นที่ 1 เขียนวงรีแทนหน้าตัดที่เป็นวงกลม และเขียนส่วนของเส้นตรงสองเส้น แสดงส่วนสูงของทรงกระบอก

4.1.2. ขั้นที่ 2 เขียนวงรีที่มีขนาดเท่ากับวงรีที่ใช้ในขั้นที่ 1 แทนที่วงกลมซึ่งเป็นฐานของทรงกระบอกและเขียนเส้นประแทนเส้นทึบตรงส่วนที่ถูกบัง

4.2. รูปกรวย

4.2.1. ขั้นที่ 1 เขียนวงรีแทนหน้าตัดที่เป็นวงกลม

4.2.2. ขั้นที่ 2 เขียนส่วนของเส้นตรงสองเส้นแสดงสูงเอียง มาพบกันที่จุดยอดแหลมของกรวยที่ไม่อยู่ระนาบเดียวกับฐาน

4.3. รูปทรงพีระมิด

4.3.1. ขั้นที่ 1 เขียนวงรีแทนหน้าตัดที่เป็นวงกลม

4.3.2. ขั้นที่ 2 กำหนดจุดบนวงรีเพื่อใช้เป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยม กำหนด 4 จุด

4.3.3. ขั้นที่ 3 เขียนส่วนสูงของพีระมิดจากจุดยอดลงมาบนจุดทั้งสี่ ที่กำหนดไว้ที่ ขั้นที่ 2

4.3.4. ขั้นที่ 4 เขี่ยนส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดทั้ง 4 จุดบนวงรี ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม จะได้รูปพีระมิด

4.4. รูปปริซึม

4.4.1. ขั้นที่ 1 เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 1 รูป

4.4.2. ขั้นที่ 2 เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันกับรูปในขั้นที่ 1 อีก 1 รูป ให้อยู่ในลักษณะที่ขนาน กันและเหลื่อมกันประมาณ 30 องศา

4.4.3. ขั้นที่ 3 ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อจุดให้ได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

4.4.4. ขั้นที่ 4 เขียนเส้นประแทนด้านที่ถูกบัง