ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

1. วิธีการทดลอง

1.1. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

1.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

1.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อสภาวะสมดุล

2. อุปกรณ์และสารเคมี

2.1. -หลอดทดลองขนาด 10 และ 20 ลบ.ซม.

2.2. -ขวดรูปชมพู่ 150 ลบ.ซม.

2.3. -บีกเกอร์ขนาด 50 ลบ.ซม.

2.4. กระบอกตวงขนาด 10 ลบ.ซม.

2.5. -เทอร์โมมิเตอร์

2.6. -กระดาษกรอง

2.7. -CoCl2.6H2O

2.8. -Co(NO3)2.6HO

2.9. -สารละลาย 0.4 M CoCl2

2.10. -สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2

2.11. -สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล

2.12. -อะซิโทน

2.13. -กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc.HCl)

3. หลักของเลอชาเตลิเยร์

4. วัตถุประสงค์

4.1. 1.เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล(Equilibrium State)

4.2. 2.เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล