ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

1. วิธีการทดลอง

1.1. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

1.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

1.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อสภาวะสมดุล

2. อุปกรณ์และสารเคมี

2.1. -หลอดทดลองขนาด 10 และ 20 ลบ.ซม.

2.2. -ขวดรูปชมพู่ 150 ลบ.ซม.

2.3. -บีกเกอร์ขนาด 50 ลบ.ซม.

2.4. กระบอกตวงขนาด 10 ลบ.ซม.

2.5. -เทอร์โมมิเตอร์

2.6. -กระดาษกรอง

2.7. -CoCl2.6H2O

2.8. -Co(NO3)2.6HO

2.9. -สารละลาย 0.4 M CoCl2

2.10. -สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2

2.11. -สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล

2.12. -อะซิโทน

2.13. -กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc.HCl)

3. หลักของเลอชาเตลิเยร์

4. วัตถุประสงค์

4.1. 1.เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล(Equilibrium State)

4.2. 2.เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล