ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1.เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล(Equilibrium State)

1.2. 2.เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

2. วิธีการทดลอง

2.1. ตอนที่ 1 สถานะสมดุล

2.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

2.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อสภาวะสมดุล

3. อุปกรณ์และสารเคมี

3.1. -หลอดทดลองขนาด 10 และ 20 ลบ.ซม.

3.2. -ขวดรูปชมพู่ 150 ลบ.ซม.

3.3. -บีกเกอร์ขนาด 50 ลบ.ซม.

3.4. กระบอกตวงขนาด 10 ลบ.ซม.

3.5. -เทอร์โมมิเตอร์

3.6. -กระดาษกรอง

3.7. -CoCl2.6H2O

3.8. -Co(NO3)2.6HO

3.9. -สารละลาย 0.4 M CoCl2

3.10. -สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2

3.11. -สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล

3.12. -อะซิโทน

3.13. -กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc.HCl)

4. หลักของเลอชาเตลิเยร์