Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế by Mind Map: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

1. Tư Tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tê

1.1. 1.Vai trò

1.1.1. Nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng

1.1.2. Nhằm góp phần phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu thời đại

1.2. 2. Lực lượng

1.2.1. Phong trào cộng sản và công nhân thế giới

1.2.2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

1.2.3. Nhân loại tiến bộ

1.2.3.1. Tư tưởng tiến bộ

1.2.3.2. Yêu chuộng hòa bình

1.2.3.3. Yêu tự do, dân chủ và công lý

1.3. 3. Hình thức tổ chức

1.3.1. Mặt trận đại đoàn kết dân tộc

1.3.2. Mặt trận đoàn kết Việt- Miên- Lào

1.3.3. Mặt trận nhân dân Á- Phi đoàn kết với Việt Nam

1.3.4. Mặt trân nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam chống đế quốc xâm lược

1.4. 4. Nguyên tắc

1.4.1. Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình

1.4.1.1. Đối với phong trào cộng sản và chủ nghĩa quốc tế

1.4.1.2. Đối với các dân tộc trên thế giới

1.4.1.3. Đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới

1.4.2. Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường

1.4.2.1. Không bị bên ngoài chi phối, can thiệp

1.4.2.2. Tự mình điều khiển mọi việc, tự chủ động công việc của mình

1.4.2.3. Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mạnh là chính

2. Tư Tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

2.1. 1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp Cách mạng

2.1.1. Là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng giải phóng dân tộc

2.1.2. Là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của Cách mạng

2.2. Nội dung

2.2.1. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

2.2.2. Điều kiệ thực hiện đại đoàn kết dân tộc

2.2.2.1. Kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết dân tộc

2.2.2.2. Có lòng khoan dung, độ lượng với con người

2.2.3. Hình thức tổ chức

2.2.3.1. Mặt trận dân tộc thống nhất

2.2.3.2. Nguyên tắc hoạt động của mặt trận dân tộc thống nhất

2.2.3.2.1. Xây dựng trên khối liên minh công-nông-tri thức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.2.3.2.2. Hoạt động trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân

2.2.3.2.3. Hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết rộng rãi, bền vững

2.2.3.2.4. Là khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự chân thành thân ái, giúp đỡ và cùng tiến bộ