CHƯƠNG 1: CHỦ NGHĨA XÃ HỘi KHOA HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 1: CHỦ NGHĨA XÃ HỘi KHOA HỌC by Mind Map: CHƯƠNG 1: CHỦ NGHĨA XÃ HỘi KHOA HỌC

1. 1. Chủ nghĩa xã hội khoa học?

1.1. là bộ phận tư tưởng-lý luận thuộc tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nền văn minh nhân loại.

1.2. là sự kế thừa và phát triển tư tưởng văn minh nhân loại.

2. 7. CNXHKH có chức năng gì?

2.1. Chức năng nhận thức.

2.2. Chức năng thế giới quan, phương pháp luận.

2.3. Chức năng giáo dục.

3. 3. CNXHKH ra đời dựa trên những tiền đề khoa học và tư tưởng lý luận nào?

3.1. Lĩnh vực khoa học tự nhiên

3.1.1. Định luật bảo toàn & chuyển hoá năng lượng.

3.1.2. Học thuyết về tế bào và học thuyết tiến hoá của Đácuyn.

3.2. Lĩnh vực tư tưởng

3.2.1. Triết học cổ điển Đức.

3.2.2. Kinh tế chính trị học cổ điển Anh.

3.2.3. Các học thuyết XHCN và cộng sản chủ nghĩa không tưởng-phê phán Pháp.

4. 2. Điều kiện kt-xh dẫn đến sự ra đời CNKHXH?

4.1. Cuộc CM công nghiệp lần thứ nhất nước Anh thúc đẩy phương thức sản xuất và trao đổi, lan rộng nhiều nước Châu Âu.

4.2. Giai cấp tư sản và vô sản tăng nhanh, đấu tranh quyết liệt với nhau.

4.3. Giai cấp công nhân đã có sự trưởng thành, đánh đổ giai cấp tư sản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

5. 4. Vai trò của Các Mác và Ănghen trong việc ra đời của CNXHKH?

5.1. Kế thừa, vận dụng và phát triển quan điểm duy vật của triết học cổ đại, phương pháp biện chứng vào việc nghiên cứu xã hội.

5.1.1. Sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử.

5.2. Tiếp tục vận dụng quan điểm duy vật lịch sử, kết hợp yếu tố hợp lý vào nghiẻn cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

5.2.1. Sáng lập ra học thuyết về giá trị thặng dư.

6. 5. Các giai đoạn phát triển cơ bản của CNXHKH?

6.1. Giai đoại C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển (1848-1895)

6.2. Giai đoạn V.I.Lênin bảo vệ, bổ sung, phát triển.

6.3. Giai đoạn các chính ĐCS vận dụng, bổ sung, phát triển.

7. 6. CNXHKH nghiên cứu những vấn đề nào?

7.1. Nghiên cứu quy luật hình thành và phát triển của hình thái kinh tế-xã hội CSCN.

7.2. Nghiên cứu quy luật đặc thù trong quá trình từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH và CNCS.

7.3. Nghiên cứu các quan hệ, quy luật chính trị-xã hội trong quá trình từng bước vượt qua CNTB, xây dựng CNXH,CNCS.

7.4. Nghiên cứu con đường, cách thức, biện pháp thực hiện sứ mệnh giai cấp công nhân; vai trò giai cấp công nhân....

8. 8. Phương pháp nghiên cứu CNXHKH?

8.1. Phương pháp luận chung của triết học mác xít.

8.2. Phương pháp kết hợp lịch sử - logic.

8.3. Kế thừa đúng đắn giá

8.4. Phương pháp kế thừa đúng đắn giá trị của quá khứ, tiếp thu có chọn lọc giá trị thời đại.

8.5. Phương pháp kết hợp sử dụng phương pháp để nghiên cứu xã hội, phát hiện và tổng kết vấn đề chính trị- thực tiễn, phát triển lý luận.

9. 9. Ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH?

9.1. Mặt lý luận.

9.1.1. Hiểu đc chủ nghĩa MacLenin cân đối, toàn diện, đầy đủ và hoàn chỉnh.

9.1.2. Trang bị vũ khí lý luận cho giai cấp công nhân để xây dựng xã hội công bằng, vì sự tiến bộ của CNXH,CNCS.

9.1.3. Thấy đc tính chất khoa học và cách mạng của CN Maclenin nói chung, CNXHKH nói riêng.

9.2. Mặt tư tưởng

9.2.1. Giúp chúng ta tin tưởng vào thắng lợi của CNXH, xứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân, khát vọng tốt đẹp của nhân loại.

9.2.2. Giúp chúng ta có lập trường tư tưởng, vững tin ở tương lai XHCN.

9.2.3. Giúp chúng ta có cơ sở và khẳng định thắng lợi CNXH mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ĐCS và nhân dân lựa chọn.

9.3. Mặt thực tiễn

9.3.1. Nghiên cứu, vận dụng và phát triển CNXHKH là vấn đề quan trọng của VN trong công cuộc đổi mới.

9.3.2. Là cơ sở lý luận trực tiếp giúp Đảng xác định mục tiêu, đường lối chiến lược của cách mạng VN trong thời kỳ mới.

9.3.3. Nghiên cứu tạo cơ sở bản lĩnh vững vàng để tránh sai lầm trong xây dựng đường lối,...bảo vệ Tổ quốc VN XHCN.

9.3.4. Tạo cơ sở khoa học để đấu tranh phê phán và chống các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố tư tưởng vô sản.

10. 10. Ở Việt Nam, đã có chủ nghĩa xã hội hay chưa?

10.1. Việt Nam chưa có CNXH vì đang ở giai đoạn quá độ lên CNXH ( đang muốn tiến tới).