FUNKCJE - ROMAN JAKUBSON

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FUNKCJE - ROMAN JAKUBSON by Mind Map: FUNKCJE - ROMAN JAKUBSON

1. Ekspresywna

1.1. skierowana do adresata, mająca na celu wywołanie w nim zamierzonych zmian

2. Fatyczna

2.1. ma na celu podtrzymywanie łączności między nadawcą a odbiorcą

3. Konatywna

3.1. zawiera nakazy dla odbiorcy, ma na celu wywołanie u niego jakiejś reakcji

4. Metajęzykowa

4.1. ma na celu wyjaśnienie sensu niezrozumianych dla odbiorcy stwierdzeń

5. Poetycka

5.1. ma znaczenie czysto estetyczne

6. Referencyjna

6.1. odwołuje odbiorcę do określonej sytuacji, nawiązuje do znanych faktów