Metodologia procesu badawczego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metodologia procesu badawczego by Mind Map: Metodologia procesu badawczego

1. Kategorie badań:

1.1. ze wzg na organizacje i przebieg

1.1.1. badania zespołowe

1.1.2. badania terenowe

1.1.3. badania powtarzalne

1.2. ze wzg. na przedmiot poznania

1.2.1. badania opisowe

1.2.2. badania wyjaśniające

1.3. ze wzg. na procedurę badawczą

1.3.1. badania instytucji

1.3.2. badania zbiorowości

1.3.3. badania zjawisk i procesów

1.4. ze wzg. na cele

1.4.1. badania teoretyczne

1.4.2. badania weryfikacyjne

1.4.3. badania diagnostyczne

2. Drogi postępowania badawczego:

2.1. pozytywistyczna

2.1.1. badania ilościowe

2.2. humanistyczna

2.2.1. badania jakościowe

3. Etapy :

3.1. Ustalenie celów badań

3.1.1. poznanie

3.1.2. wyjaśnienie

3.1.3. przewidywanie

3.2. Postawienie problemów badawczych

3.3. formułowanie hipotez badawczych

3.4. dobór zmiennych i ich wskaźników

3.5. Dobór próby badawczej i terenu badań

3.6. Dobór metod i technik badawczych

3.7. przeprowadzenie badań empirycznych.

3.8. Analiza danych i formułowanie wniosków

3.9. sprawdzenie wyników. Zastosowanie w praktyce.