สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลเคมี by Mind Map: สมดุลเคมี

1. สมดุลไดนามิก

1.1. เมื่ออัตราเกิดไปข้างหน้าเท่ากับย้อนกลับ เกิดกายภาพระบบคงที่ แต่ระบบไม่ได้หยุดนิ่ง ซึ่งยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา

2. หมายถึง

2.1. เกิดปฏิกิริยาอัตรการเกิดไปข้างหน้าลดลง และอัตรเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับสูงขึ้น

3. หลักของเลอชาเตลิเยร์

3.1. ถ้ารบกวนสมดุลของระบบ ระบบจะเสียสมดุลไปแล้วระบบจะปรับตั้งให้เข้าสู่สถานะสมดุลใหม่อีกครั้ง โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิสทางที่ทำให้การรบกวนลดลง

4. สูตร

4.1. aA+bB cC+dD Kc = [C]c[D]d / [A]a[B]b

4.1.1. [co(H2O)6]2+ +4cl- [Cocl4]2- + 6H2O Kc = [H2O]6 *[Cocl4]2- / [Cl-]4*[Co(H2O)6]2+

4.1.1.1. [Co(H2O)6]2+ โครงสร้างเป็นแบบออกตะฮีดรัล มีสีชมพู

4.1.1.2. [CoCl4]2- มีสีน้ำเงิน

5. การทดลอง

5.1. อุปกรณ์และสารเคมี

5.2. การทดลองตอนที่1

5.3. การทดลองตอนที่2

5.4. การทดลองตอนที่3