ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่อง สมดุลเคมี

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่อง สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 เรื่อง สมดุลเคมี

1. วิธีการทดลอง

1.1. ตอนที่1 สถานะสมดุล

1.1.1. 1. บันทึกสีของ CoCl2 . 6H2O และ Co(NO3)2 . 6H2O ที่อยู่ในรูปของแข็ง

1.1.2. 2. นำหลอดทดลองมา 2 หลอด หลอดหนึ่งใส่ CoCl2 . 6H2O 2-3 ผลึก อีกหลอดหนึ่งใส่ Co(NO3)2 . 6H2O 2-3 ผลึก เติมน้ำกลั่นหลอดละ 1 ลบ.ซม. เขย่าให้ละลาย บันทึกสีของสารละลาย

1.1.3. 3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2 แต่ใช้เอธานอล และอะซิโทน เป็นตัวทำละลายแทนน้ำ บันทึกสีของสารละลาย อธายผลการทดลองโดยใช้หลักของสมดุล

1.2. ตอนที่2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

1.2.1. 1. นำสารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 ลบ.ซม. ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลบ.ซม. เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลลไปครั้งละ 20 หยด เขย่าให้เข้ากันทุกครั้งที่เติมกรดลงไป บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมกรดแต่ละครั้ง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

1.2.2. 2. นำสารละลายจากข้อ 1 มาเติมน้ำกลั่นครั้งละ 2 ลบ.ซม. 3 ครั้ง บันทึกสีของสารละลายหลังจากเติมน้ำกลั่นแต่ละครั้ง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น

1.2.3. 3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2 โดยใช้0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล 2.5ลบ.ซม. แทน แต่เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลงไปครั้งละ 0.1 ลบ.ซม. หรือ 2 หยด บันทึกผล

1.2.4. 4. เปรียบเทียบปริมาณของคลอไรด์ที่ต้องการใช้ในการทำให้สารละลายเกิดสีน้ำเงินในสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายกับสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย

1.3. ตอนที่3 ผลของอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

1.3.1. 1. นำสารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในน้ำมา 2.5 ลบ.ซม. ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลบ.ซม. เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นลลไปครั้งละ 30 หยด เขย่าให้เข้ากัน สารละลายที่ได้จะมีสีม่วง

1.3.2. 2. แบ่งสารละลายสีม่วงใส่ลงในหลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละเท่าๆกัน หลอดที่ 1 นำไปแช่ในน้ำแข็ง หลอดที่ 2 นำไปแช่ในน้ำร้อน หลอดที่ 3 วางไว้ที่อุณหภูมิภ้อง บันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง อธิบายผลการทดลอง

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล

2.2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

3. อุปกรณ์

3.1. หลอดทดลองขนาด 10 และ 20 ลบ.ซม.

3.2. ขวดรูปชมพู่ขนาด 150 ลบ.ซม.

3.3. บีกเกอร์ขนาด 50 ลบ.ซม.

3.4. กระบอกตวงขนาด 10 ลบ.ซม.

3.5. เทอร์โมมิเตอร์

3.6. กระดาษกรอง

4. สารเคมี

4.1. CoCl2 . 6H2O

4.2. Co(NO3)2 . 6H2O

4.3. สารละลาย 0.4 M CoCl2

4.4. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2

4.5. สารละลาย 0.4 M Co(NO3)2 ในเอธานอล

4.6. เอธานอล

4.7. อะซิโทน

4.8. conc.HCl