ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี

1. หลักการ

1.1. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ย้อนกลับได้

1.2. ในขณะที่ปฏิกิริยาไปข้างหน้า (ความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลง)และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับสูงขึ้น

1.3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า = อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ จะเกิด"สถานะสมดุล"

1.4. สถานะสมดุลนี้สมบัติทางกายภาพของระบบจะคงที่ แต่ระบบไม่หยุดนิ่ง เรียกว่า "สมดุลไดนามิก"

2. ปฏิกิริยาทั่วไป

2.1. aA+bB=cC+dD

3. หลักของเลอชาเตลิเยร์

3.1. ถ้ารบระบบระบบจะเสียสมดุลและปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่ง

4. วัตถุประสงค์

4.1. 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล (Equilibrium State)

4.2. 2.เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

5. การศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

5.1. ทำโดยการใช้สารละลายของโคบอลต์(II)ไอออน

5.2. โคบอลต์ไอออนจะมีโครงสร้างแบบออกตะฮีดรัลสารละลายมีสีชมพู

5.3. ศึกษาการเข้าแทนที่โมเลกุลของน้ำจะถูกแทนที่ด้วยโมเลกุลแอลกอฮอล์หรืออะซิโตน

5.4. ศึกษาการเข้าแทนที่โมเลกุลของคลอไรด์จะถูกแทนที่ด้วยโมเลกุลแอลกอฮอล์หรืออะซิโตนได้ดีกว่าโมเลกุลของน้ำ