Nhóm HALOGEN

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhóm HALOGEN by Mind Map: Nhóm HALOGEN

1. Brom

1.1. Tính chất vật lí

1.1.1. chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay, hơi brom độc

1.2. Tính chất hóa học

1.2.1. Tác dụng với kim loại

1.2.2. Tác dụng với Hiđro

1.2.3. Tác dụng với nước

2. Iot

2.1. Tính chất vật lí

2.1.1. Chất rắn, dạng tinh thể màu đen tím

2.2. Tính chất hóa học

2.2.1. tác dụng với kim loại

2.2.2. Tác dụng với Hiđro

2.2.3. tác dụng với nước

3. Flo

3.1. Tính chất vật lí

3.1.1. Chất khí, màu lục nhạt, rất độc

3.2. tính chất hóa học

3.2.1. Tác dụng với kim loại

3.2.2. Tác dụng với Hiđro

3.2.3. Tác dụng với nước

4. Clo

4.1. Tính chất vật lí

4.1.1. Khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc

4.2. Tính chất hóa học

4.2.1. Tác dụng với kim loại

4.2.2. Tác dụng với Hiđro