รูปวงกลม

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รูปวงกลม by Mind Map: รูปวงกลม

1. สูตร

1.1. การหาควายาวเส้นรอบรูป คือ 2.π.r เมื่อ r = รัศมี

1.2. การหาพื้นที่วงกลม คือ π.r กำลัง 2

2. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับวงกลม

2.1. 1.รัศมีวงกลมเดียวกันย่อมเท่ากัน

2.2. 2.เส้นผ่าศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของรัศมี

2.3. 3.คอร์ดยาวที่สุดของวงกลม คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง

2.4. 4.มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอ

2.5. 5.วงกลมสองวงสัมผัสกันได้ที่จุดเดียวกัน

2.6. 6.วงกลมสองวงตัดกันได้เพียงสองจุดเท่านั้น

2.7. 7.เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม จะแบ่งวงกลมออกเป็น สองส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละส่วนเรียกว่า " ครึ่งวงกลม"

2.8. 8.ถ้าใช้รัศมีของวงกลมตัดเส้นรอบวง จะแบ่งเส้นรอบวงออกเป็นหกส่วนเท่า กัน

2.9. 9.วงกลมขนาดเท่ากันสามวงตัดกัน โดยให้เส้นรอบวงกลมแต่ละวงผ่านจุดศูนย์กลางของอีกสองวง และเมื่อต่อเชื่อมจุดตัดนั้นแล้ว จะเกิดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

2.10. 10.วงกลมสองวงมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน แต่ความยาวของรัศมีไม่เท่ากัน จะเกิดวงแหวนขึ้น

3. ความหมาย

3.1. รูปวงกลม (circle) คือ รูปแบนที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่มีระยะห่างจากจุดคงที่ ภายในจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน เรียกจุดนั้นว่า " จุดศูนย์กลาง "

4. ส่วนประกอบของวงกลม

4.1. จุดศูนย์กลางของวงกลม(centralpoint of circle) คือ จุดศูนย์กลางของวงกลม

4.2. รัศมี(radius) คือ ระยะจากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวง

4.3. เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter) คือ เส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง

4.4. คอร์ด(chord) คือ เส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง

4.5. เซกเมนต์(segment) คือ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นรอบรูปกับคอร์ด

4.6. เซกเตอร์(segter) คือ พื้นที่ที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมฐานโค้ง

4.7. อาร์ค (arc) คือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลม