Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

รูปวงกลม by Mind Map: รูปวงกลม
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

รูปวงกลม

ความหมาย

lack of patent protection a weak brand name poor reputation among customers high cost structure lack of access to the best natural resources lack of access to key distribution channels

รูปวงกลม (circle) คือ รูปแบนที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่มีระยะห่างจากจุดคงที่ ภายในจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน เรียกจุดนั้นว่า " จุดศูนย์กลาง "

สูตร

patents strong brand names good reputation among customers cost advantages from proprietary know-how exclusive access to high grade natural resources favorable access to distribution networks  

การหาควายาวเส้นรอบรูป คือ 2.π.r เมื่อ r = รัศมี

การหาพื้นที่วงกลม คือ π.r กำลัง 2

ส่วนประกอบของวงกลม

shifts in consumer tastes away from the firm's products emergence of substitute products new regulations increased trade barriers

จุดศูนย์กลางของวงกลม(centralpoint of circle) คือ จุดศูนย์กลางของวงกลม

รัศมี(radius) คือ ระยะจากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวง

เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter) คือ เส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง

คอร์ด(chord) คือ เส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง

เซกเมนต์(segment) คือ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นรอบรูปกับคอร์ด

เซกเตอร์(segter) คือ พื้นที่ที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมฐานโค้ง

อาร์ค (arc) คือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลม

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับวงกลม

an unfulfilled customer need arrival of new technologies loosening of regulations removal of international trade barriers

1.รัศมีวงกลมเดียวกันย่อมเท่ากัน

2.เส้นผ่าศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของรัศมี

3.คอร์ดยาวที่สุดของวงกลม คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง

4.มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอ

5.วงกลมสองวงสัมผัสกันได้ที่จุดเดียวกัน

6.วงกลมสองวงตัดกันได้เพียงสองจุดเท่านั้น

7.เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม จะแบ่งวงกลมออกเป็น สองส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละส่วนเรียกว่า " ครึ่งวงกลม"

8.ถ้าใช้รัศมีของวงกลมตัดเส้นรอบวง จะแบ่งเส้นรอบวงออกเป็นหกส่วนเท่า กัน

9.วงกลมขนาดเท่ากันสามวงตัดกัน โดยให้เส้นรอบวงกลมแต่ละวงผ่านจุดศูนย์กลางของอีกสองวง และเมื่อต่อเชื่อมจุดตัดนั้นแล้ว จะเกิดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

10.วงกลมสองวงมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน แต่ความยาวของรัศมีไม่เท่ากัน จะเกิดวงแหวนขึ้น