ปฏิบัติการเคมีทั่วไป2 ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป2 ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีทั่วไป2        ปฏิบัติการที่ 3   สมดุลเคมี     (Chemical Equilibrium)   ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล

1. อุปกรณ์และสารเคมี

1.1. หลอดทดลอง

1.2. ขวดรูปชมพู่

1.3. บีกเกอร์

1.4. กระบอกตวง

1.5. เทอร์โมมิเตอร์

1.6. กรด HCl

1.7. สารละลาย 0.4 M CoCl2

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล (Equilibrium)

2.2. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

3. การทดลอง

3.1. นำสารละลาย 0.4 M CoCl2 มา 2.5 ลบ.ซม. ใส่ในขวดรูปชมพู่

3.2. เติมกรด HCl เข้มข้นลงไป 30 หยด เขย่าให้เข้ากัน

3.3. สารละลายที่ได้จะเป็นสีม่วง

3.4. แบ่งสารละลายสีม่วงใส่หลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละเท่าๆ กัน

3.5. หลอดที่ 1 นำไปแช่แข็ง

3.6. หลอดที่ 2 นำไปแช่ในนำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส

3.7. หลดที่ 3 วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

3.8. บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง อธิบายผลการทดลอง

4. ผลการทดลอง

4.1. ระหว่างสารละลาย CoCl2 + HCl เข้มข้น

4.2. หลอดที่ 1 ที่อุณหภูมิ 0 องศา สารละลายเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีชมพู

4.3. หลอดที่ 2 ที่อุณหภูมิห้อง สารละลายไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี สีม่วงเหมือนเดิม

4.4. หลอดที่ 3 ที่อุณหภูมิ 80-90 องศา สารละลายเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีน้ำเงิน

4.5. แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิมีผลต่อภาวะสมดุล คือ ถ้าเพิ่มหรือลดอุณหูมิสมดุลของปฏิกิริยา ก็จะเปลี่ยนแปลงเราอาจต้องลด หรือเพิ่มสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ให้ปฺกิริยาเข้าสู่สมดุลเหมือนเดิม