ค่าคงที่ผลคูณการละลายและ ความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ค่าคงที่ผลคูณการละลายและ ความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ by Mind Map: ค่าคงที่ผลคูณการละลายและ         ความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อหาค่าคงที่ผลคูณการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1.2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของไอออนร่วมที่สมดุลการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

2. เครื่องมือและอุปกรณ์

2.1. ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml

2.2. บิวเรต

2.3. กรวยแก้วและกระดาษกรองเบอร์ 1

2.4. ปิเปรต ขนาด 5 ml และ 25 ml

2.5. บิกเกอร์ ขนาด 250 ml

2.6. กระบอกตวง ขนาด 10 ml

3. สารเคมี

3.1. สารละลายอิ่มตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เตรียมโดยการละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 3กรัม ในน้ำ 1 ลิตร

3.2. สารละลายกรดเกลือเจือจางความเข้มข้น 1.0x0.001 โมลต่อลิตร

3.3. สาลละลายฟีนอล์ฟธาลีน

3.4. ผลแคลเซียมคลอไรด์

4. การทดลอง

4.1. ตอนที่1 เตรียมสารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในน้ำกลั่น

4.1.1. เตรียมผงแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 3กรัม ในน้ำ 1 ลิตร

4.1.2. ตั้งทิ้งว้ให้ตะกอนนอนก้นอย่างน้อ 1 ชั่วโมง

4.2. ตอนที่2 หาความสามารถของการละลายหรือการละลายได้ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์และความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายอิ่มตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์

4.2.1. บรรจุสารละลายมาตรฐานกรดเจือจางความเข้มข้น 1.0x0.001 โมลต่อลิตร ลงในบิวเรตที่สะอาด

4.2.2. ปิเปตสารละลายส่วนใสที่มาจากตอนที่ 1 ใส่ขวดรูปชมพู่ 2 ใบๆละ5.00 ml เติมน้ำกลั่นขวดละ 25 ml

4.2.3. เติมฟีนอล์ฟธาลีนอินดิเคเตอร์ ลงไป 1หยด

4.2.4. ไทเทรตสาลละลายเจือจางที่เตรยมไว้จนถึงจุดยุติ สาลละลายจากสีชมพูจะใสไม่มีสี

4.2.5. บันทึกปริมาตรสารละลายมาตรฐานกรดเกลือที่ใช้ในไทเทรตในขวดรูปชมพู่

4.3. ตอนที่3 ผลของไอออนร่วมต่อค่า ค่าคงที่ผลคูณการละลาย

4.3.1. ปิเปตสารละลายจากตอนที่ 1 มา 50.00 ml ใส่ขวดรูอชมพู่ เติมแคลเซียมคลอไรด์ลงไป 0.50 กรัม แกว่งขวดช้าๆสังเกตสารละลายจากใสเป็นขุ่นอาจมีอนุภาคแขวนลอยแล้วเอาแต่ส่วนที่ใส มาไทเทรตหาความเข้มข้นนของผลของไอออนร่วมต่อค่า ค่าคงที่ผลคูณการละลาย

4.3.2. เปรียบเทียบความเข้มข้นของไอออนแต่ละชนิด เมื่อเติมแคลเซียมคลอไรด์ และเมื่อไม่มีการเติม

4.3.3. คำนวณหาค่าคงที่ผลคูรการละลายจากความเข้มข้นเฉลี่ยแคลเซียมไอออนและผลของไอออน เปรียบเทียบค่าคงที่ผลคูณการละลาย เมื่อมีการเติมกับอันก่อนหน้านี้