สมดุลกรด-เบสและสารละลายบัฟเฟอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลกรด-เบสและสารละลายบัฟเฟอร์ by Mind Map: สมดุลกรด-เบสและสารละลายบัฟเฟอร์

1. การวางแผนการทดลอง

1.1. ตอนที่ 1 สารละลายกรด-เบส

1.2. ตอนที่ 2 สารละลายเกลือ

1.3. ตอนที่ 3 ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน

1.3.1. วิธีที่ 1

1.3.2. วิธีที่ 2

1.4. ตอนที่ 4 สารละลายบัฟเฟอร์

1.4.1. การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์

2. วิธีการทดลอง

2.1. ตอนที่1 สารละลายกรด-เบส

2.2. ตอนที่ 2 สารละลายเกลือ

2.3. ตอนที่ 3 ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน

2.4. ตอนที่ 4 สารละลายบัฟเฟอร์

3. หลัการ

3.1. กรด-เบส

3.2. การแตกตัวเป็นไอออนได้เองของน้ำ

3.3. การวัดค่า pH

3.4. การใช้อินดิเคเตอร์

3.5. pH มิเตอร์

4. การทดลอง

4.1. สารเคมี

4.2. อุปกรณ์