สมดุลกรด-เบสและสารละลายบัฟเฟอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลกรด-เบสและสารละลายบัฟเฟอร์ by Mind Map: สมดุลกรด-เบสและสารละลายบัฟเฟอร์

1. หลัการ

1.1. กรด-เบส

1.2. การแตกตัวเป็นไอออนได้เองของน้ำ

1.3. การวัดค่า pH

1.4. การใช้อินดิเคเตอร์

1.5. pH มิเตอร์

2. การวางแผนการทดลอง

2.1. ตอนที่ 1 สารละลายกรด-เบส

2.2. ตอนที่ 2 สารละลายเกลือ

2.3. ตอนที่ 3 ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน

2.3.1. วิธีที่ 1

2.3.2. วิธีที่ 2

2.4. ตอนที่ 4 สารละลายบัฟเฟอร์

2.4.1. การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์

3. การทดลอง

3.1. สารเคมี

3.2. อุปกรณ์

4. วิธีการทดลอง

4.1. ตอนที่1 สารละลายกรด-เบส

4.2. ตอนที่ 2 สารละลายเกลือ

4.3. ตอนที่ 3 ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน

4.4. ตอนที่ 4 สารละลายบัฟเฟอร์