ปฏิบัติการเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยา by Mind Map: ปฏิบัติการเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยา

1. ตอนที่1 ผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและการหากฎอัตรา

2. หลักการ

2.1. จลนพลศาสตร์(chemical kinetics)

2.2. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยา

2.2.1. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

2.2.1.1. ธรรมชาติของสารตั้งต้น

2.2.1.2. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

2.2.1.3. อุณหภูมิ

2.2.1.4. ตัวเร่ง (catalyst)

3. การทดลอง

3.1. ตอนที่2 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา และหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา

3.2. ตอนที่3 ผลของตัวเร่ง

4. ปิเปต (pipette)

5. วัตถุประสงค์

5.1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยา

5.2. เพื่อหากฎอัตราของปฏิกิริยา

5.3. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและพลังงานกระตุ้นที่มีต่ออัตราของปฏิกิริยา

6. อุปกรณ์

6.1. ขวดรูปชมพู่

6.2. เทอร์โมมิเตอร์

6.3. นาฬิกาจับเวลา

7. สารเคมี

7.1. โพแทสเซีมไอโอไดด์

7.2. แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต

7.3. โพแทสเซียมคลอไรด์

7.4. แอมโมเนียมซัลเฟต

7.5. โซเดียมไทโอซัลเฟต

7.6. นำแป้ง

7.7. คอปเปอร์(II)ซัลเฟต