Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Làm quen với Microsoft Word by Mind Map: Làm quen với Microsoft Word
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Làm quen với Microsoft Word

Màn hình làm việc của MS Word

Các thành phần chính trên màn hình

Thanh bảng chọn

Thanh công cụ chuẩn

...

Thanh bảng chọn

File

Edit

...

Thanh công cụ

New

Open

Save

Kết thúc phiên làm việc với Word

Lưu văn bản

File -> Save

File -> Save As...

Kết thúc phiên làm việc với Word

File -> Exit

Alt + F4

Đóng văn bản

File -> Close

Soạn thảo văn bản

Mở tệp mới

File -> New

Ctrl + N

Mở tệp đã có

File -> Open

Ctrl + O

Con trỏ văn bản và con trỏ chuột

Con trỏ văn bản

Con trỏ chuột

Di chuyển con trỏ văn bản, Dùng chuột, Dùng bàn phím

Gõ văn bản

Chế độ chèn

Chế độ đè

Các thao tác biên tập văn bản

Chọn văn bản

Xóa văn bản

Sao chép văn bản

Di chuyển văn bản