Làm quen với Microsoft Word

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Làm quen với Microsoft Word by Mind Map: Làm quen với Microsoft Word

1. Soạn thảo văn bản

1.1. Mở tệp mới

1.1.1. File -> New

1.1.2. Ctrl + N

1.2. Mở tệp đã có

1.2.1. File -> Open

1.2.2. Ctrl + O

1.3. Con trỏ văn bản và con trỏ chuột

1.3.1. Con trỏ văn bản

1.3.2. Con trỏ chuột

1.3.3. Di chuyển con trỏ văn bản

1.3.3.1. Dùng chuột

1.3.3.2. Dùng bàn phím

1.4. Gõ văn bản

1.4.1. Chế độ chèn

1.4.2. Chế độ đè

1.5. Các thao tác biên tập văn bản

1.5.1. Chọn văn bản

1.5.2. Xóa văn bản

1.5.3. Sao chép văn bản

1.5.4. Di chuyển văn bản

2. Màn hình làm việc của MS Word

2.1. Các thành phần chính trên màn hình

2.1.1. Thanh bảng chọn

2.1.2. Thanh công cụ chuẩn

2.1.3. ...

2.2. Thanh bảng chọn

2.2.1. File

2.2.2. Edit

2.2.3. ...

2.3. Thanh công cụ

2.3.1. New

2.3.2. Open

2.3.3. Save

3. Kết thúc phiên làm việc với Word

3.1. Lưu văn bản

3.1.1. File -> Save

3.1.2. File -> Save As...

3.2. Kết thúc phiên làm việc với Word

3.2.1. File -> Exit

3.2.2. Alt + F4

3.3. Đóng văn bản

3.3.1. File -> Close