Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Làm quen với Microsoft Word by Mind Map: Làm quen với Microsoft Word
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Làm quen với Microsoft Word

Màn hình làm việc của MS Word

Các thành phần chính trên màn hình

Thanh bảng chọn

Thanh công cụ

Kết thúc phiên làm việc với Word

Lưu văn bản

Kết thúc phiên làm việc với Word

Đóng văn bản

Soạn thảo văn bản

Mở tệp mới

Mở tệp đã có

Con trỏ văn bản và con trỏ chuột

Gõ văn bản

Các thao tác biên tập văn bản