Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. Interaktív tábla

1.1. audiovizuális megjelenítés

1.2. a több érzékre ható, színesebb, szemléletesebb tanórák lekötik a tanulók figyelmét, koncentráltabb részvétel jellemző

1.3. dokumentumkamarával együtt alkalmazva elősegíti a csoportmunkát, hiszen a csoportok a táblára kivetítve tudják bemutatni munkájukat a többi csoport tagjainak

2. Google dokumentumok

2.1. közösen szerkeszthető

2.2. a megosztás funkció elérhetővé teszi a kiválasztott személyek, kör számára

2.3. tanárként házi feladatot, szemelvényeket, feladatlapokat, kidolgozott tételeket, illusztrációkat, stb. juttathatok el a diákokhoz

3. Közösségi portál

3.1. az osztály, szakkör számára "Csoport" létrehozása (Facebook), mely az osztály/szakkör tanulmányi, szervezési ügyeit érintő kérdéseknek ad teret

3.2. a "Csoport"-funkció releváns szaktárgyi fórumként való felhasználása: brainstorming, cikkek megosztása, figyelem felhívása érdekes tanulmányokra, videómegosztás, reflexiók kötelező olvasmányokról, stb.

3.3. kreatívírás órán alkotott szövegek publikálása ("Jegyzet"-funkció a Facebook-on), hozzászólások, visszajelzések egyéni feldolgozása; mind a szerző, mind a csoport tagjának fejlődését, épülését szolgálja

4. Social bookmarking

4.1. a tanulást segítő tematikus jegyzékek összeállítására

4.2. az otthoni, önálló tanulás segítésére külön alkalmassá teszi, hogy a felhasználó - jelen esetben például a tanár - a felvett linkekhez megjegyzéseket, ötleteket fűzhet, ezzel orientálva az érdeklődő diákokat

4.3. csoportmunkát, projektmunkát segíti, hogy a diákok láthatják egymás könyvjelzőit, rögtön megoszthatják az anyaggyűjtésnél elért legújabb eredményüket

5. Felhő (cloud computing)

5.1. nagy jelentősége van csoportmunkánál: a központi tárolás lehetővé teszi a szimultán munkavégzést

5.2. áthúzza a különféle adathordozók szükségét és kiküszöböli azok váratlan meghibásodásának lehetőségét

5.3. mivel az adatvesztés lehetősége jelentősen lecsökken, a legbiztonságosabb megoldás például a csoportmunkák eredményének tárolására

6. Videómegosztó szolgáltatások

6.1. videó lejátszása tanórán

6.2. könnyű megosztás

6.3. kiküszöböli az adathordozók használatát

7. Virtuális tanulási környezet

7.1. személyes kommunikáció helyett digitális kapcsolattartás

7.2. diák-diák és tanár-diák kapcsolattartás biztosított

7.3. mindenki számára hozzáférhető információk

7.4. Digitális tananyag

7.4.1. lehetővé teszi a tananyag táblára való kivetítését

7.4.2. szaktudományos forrásként használható a tananyag-adatbázis, amelyben a diákok akár házi feladathoz, akár versenyre, rendezvényre készülve is végezhetnek kisebb szakirányos kutatásokat, bővíthetik ismereteiket

7.4.3. lehetővé teszi az otthoni, önálló tanulást

7.4.4. eLearning

7.4.4.1. digitális tananyag megosztására

7.4.4.2. elkészített munkák, dolgozatok, feladatok feltöltésére, megosztására

7.4.4.3. szakmai fórum létrehozására

7.4.4.4. tanár és diák kapcsolattartására, konzultálásra

7.4.5. ePortfólió

7.4.5.1. megkönnyíti az önreflexiót

7.4.5.2. átfogó gyűjtemény a teljesítményről

7.4.5.3. könnyen publikussá tehető

7.4.6. Wikipedia és wikik

7.4.6.1. versenyre való felkészülésre, kutatásra

7.4.6.2. bárki szerkesztheti

7.4.6.3. önálló, otthoni tanulást támogatja

7.4.6.4. megosztható

7.4.7. eBook

7.4.7.1. elérhető, a hozzáférés mindenki számára biztosított

7.4.7.2. szerkesztési ismereteket támogató óra keretében: aktív munka a szöveggel, szövegrészlettel --> szerkesztési gyakorlatok, tipográfia tanulmányozása, stb.

7.4.7.3. az adott kötet/regény táblára való kivetítésének lehetősége elősegíti a szöveggel való közös munkát, fokozza az elemzés hatékonyságát

7.4.8. Google Art Project

7.4.8.1. használható korszakjellemzők, stílusirányzatok jellemző jegyeinek szemléltetésére

7.4.8.2. ehhez kapcsolódóan annak vizsgálatára, hogy a stílusjegyek miként jelentek meg a festészetben, művészetekben, és miként az irodalomban

7.4.8.3. saját gyűjtemény összeállítására is van lehetőség, így a diákok otthon is foglalkozhatnak a témával, s egymással is megoszthatják kedvenc festményeiket, így bővítve a maguk és egymás ismereteit

7.5. Mikroblog

7.5.1. versenyre, előadásra való készülést elősegítendő: használat szakmai fórumként, ötletbörzeként, gyors reflexiók tereként, vélemények ütköztetésére, adminisztratív-logisztikai teendők megbeszélésére

7.5.2. tömörítési gyakorlat: egy megosztott cikk, tanulmány összefoglalása röviden, a Twitter esetén 140 karakterben

7.5.3. kreatívírás-gyakorlat: a csoport tagjai egy-egy mondattal járulnak hozzá az alakuló történethez

7.6. Webinárium

7.6.1. időmegtakarítás, szervezési dolgok egyszerűsítése

7.6.2. versenyekre, előadásokra való felksézüléshez

7.6.3. nem követeli meg a fizikai közelséget, csupán internethozzásférés kell hozzá

8. Online fogalomtérképek

8.1. Idegennyelv-órán használható a tematikus szókincs fejlesztésére

8.2. használható adott témakörhöz kapcsolódó lexikális tudás interaktív, szemléletes összefoglalására

8.3. irodalomórán használható egy regény/novella cselekményének, szereplői viszonyainak feldolgozásához

9. Prezi

9.1. adott regény cselekményének, főszereplők életútjának, döntéseinek szemléltetésére

9.2. használható - tanári részről - adott témakör bevezetésére, vagy akár összefoglalására

9.3. projektmunka utolsó fázisánál: a munka eredményeinek szemléletes bemutatására

10. Címkézés

10.1. használható egy adott fogalom, témakör többszempontú osztályozására, kategotizálására

10.2. a Twitter esetében: az egy témakört érintő bejegyzések megcímkézhetők, a címkék alá rendelt bejegyzések bármikor előhívhatók, így lehetőséget nyújt szervezési ügyek intézésére, a kategória áttekintésére-összefoglalására

10.3. közös munkát nagyban elősegíti: nem az a fontos, ki hozza az információt, hanem az, hogy lehet lehet megtalálni és utánanézni; a címkék az egész csoport érdekét szolgálják

11. Formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

11.1. használható versfelismerési/alakzatfelismerési feladatként

11.2. használható annak tesztelésére, hogy a diákok elolvasták-e, illetve mennyire alaposan olvasták el a kötelező olvasmányt

11.3. annak köszönhetően, hogy a kapott válaszok eltárolhatók és bármikor visszakereshetők, a rendszer átfogó képet mutat az egyes diákok egyéni fejlődéséről

12. Okostelefon

12.1. mivel használata nem kötött helyhez, segítségével bárhol lehet anyagot gyűjteni, folytatni a kutatást

12.2. mivel támogatja a különböző szolgáltatásokat (twitter, facebook, stb.) azonnal megosztható a társakkal egy hirtelen jött gondolat, témába vágó megjegyzés, fontos észrevétel

12.3. mivel támogatják a különféle tanulói válaszadó rendszereket (pl. Socrative), a tanóra keretei között is használható

13. Geocaching

13.1. helytörténeti-irodalmi kirándulás szervezése az iskolához közel eső területen, az adott városban: pl. Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének Balassagyarmathoz kapcsolódó szonettjeinek kirándulásos, irodalmi sétával egybekötött feldolgozása Balassagyarmat városában

13.2. használható versenyeken, rendezvényeken, iskolanapon, ha a csoportoknak különböző ládikókat kell megtalálniuk, melyekben apróságok mellett vmilyen irodalmi feladat is vár rájuk. Mindezt valamilyen belátható területen, például egy ligetben, városi parkban kivitelezni.

13.3. kirándulás vmely költő tájköltészetében megjelenő nevezetes tájon, a ládában vmilyen a költőhöz kapcsolódó apróságok elrejtése --> jelentős szervezési nehézségek tanári részről!

14. Információs társadalom

14.1. szinte minden információ hozzáférhető

14.2. szűrés nehézségei

14.3. dinamizmus

14.4. Digitális bennszülöttek

14.4.1. dinamikus ismeretbővítés/ismeretbővülés

14.4.2. a tanulást a kikapcsolásba (akár a szórakozásba) integrálva nagyobb hatékonyság érhető el: pl. irodalmi művek filmes adaptációját, illetve más feldolgozási formáit megtekintve - önkéntelenül is összehasonlítva - mélyebben bevésődött tudás szerezhető meg

14.4.3. a jártasságnak, gyors reakcióknak köszönhetően a készülés/tanulás/anyaggyűjtés hatékonyabb, koncentráltabb

14.5. Digitális bevándorlók

14.5.1. folyamatos tanulás szüksége, hogy megközelítsék a digitális bennszülöttek természetes jártasságát

14.5.2. a tanárnak tekintettel kell lennie a digitális bennszülöttek más tanulási és információfeldolgozási stratégiáira

14.5.3. magabiztosság, jártasság szerzése a technikai újítások területén pl. továbbképzéseken, szakmai előadásokon való részvétel útján

15. Kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

15.1. műelemzésnél a kollaboratív munka lehetővé teszi a többszempontú feldolgozást (pl. minden csoport csak egy szemponttal foglalkozik, majd a csoportok beszámolnak egymásnak az eredményeikről)

15.2. projektmunka a diákok együttműködésével

15.3. házi feladatnál, fogalmazás- és esszéírásnál, dolgozatírásnál :) az egyéni munka támogatott