Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. Online fogalomtérképek

1.1. Idegennyelv-órán használható a tematikus szókincs fejlesztésére

1.2. használható adott témakörhöz kapcsolódó lexikális tudás interaktív, szemléletes összefoglalására

1.3. irodalomórán használható egy regény/novella cselekményének, szereplői viszonyainak feldolgozásához

2. Interaktív tábla

2.1. audiovizuális megjelenítés

2.2. a több érzékre ható, színesebb, szemléletesebb tanórák lekötik a tanulók figyelmét, koncentráltabb részvétel jellemző

2.3. dokumentumkamarával együtt alkalmazva elősegíti a csoportmunkát, hiszen a csoportok a táblára kivetítve tudják bemutatni munkájukat a többi csoport tagjainak

3. Google dokumentumok

3.1. közösen szerkeszthető

3.2. a megosztás funkció elérhetővé teszi a kiválasztott személyek, kör számára

3.3. tanárként házi feladatot, szemelvényeket, feladatlapokat, kidolgozott tételeket, illusztrációkat, stb. juttathatok el a diákokhoz

4. Közösségi portál

4.1. az osztály, szakkör számára "Csoport" létrehozása (Facebook), mely az osztály/szakkör tanulmányi, szervezési ügyeit érintő kérdéseknek ad teret

4.2. a "Csoport"-funkció releváns szaktárgyi fórumként való felhasználása: brainstorming, cikkek megosztása, figyelem felhívása érdekes tanulmányokra, videómegosztás, reflexiók kötelező olvasmányokról, stb.

4.3. kreatívírás órán alkotott szövegek publikálása ("Jegyzet"-funkció a Facebook-on), hozzászólások, visszajelzések egyéni feldolgozása; mind a szerző, mind a csoport tagjának fejlődését, épülését szolgálja

5. Social bookmarking

5.1. a tanulást segítő tematikus jegyzékek összeállítására

5.2. az otthoni, önálló tanulás segítésére külön alkalmassá teszi, hogy a felhasználó - jelen esetben például a tanár - a felvett linkekhez megjegyzéseket, ötleteket fűzhet, ezzel orientálva az érdeklődő diákokat

5.3. csoportmunkát, projektmunkát segíti, hogy a diákok láthatják egymás könyvjelzőit, rögtön megoszthatják az anyaggyűjtésnél elért legújabb eredményüket

6. Prezi

6.1. adott regény cselekményének, főszereplők életútjának, döntéseinek szemléltetésére

6.2. használható - tanári részről - adott témakör bevezetésére, vagy akár összefoglalására

6.3. projektmunka utolsó fázisánál: a munka eredményeinek szemléletes bemutatására

7. Címkézés

7.1. használható egy adott fogalom, témakör többszempontú osztályozására, kategotizálására

7.2. a Twitter esetében: az egy témakört érintő bejegyzések megcímkézhetők, a címkék alá rendelt bejegyzések bármikor előhívhatók, így lehetőséget nyújt szervezési ügyek intézésére, a kategória áttekintésére-összefoglalására

7.3. közös munkát nagyban elősegíti: nem az a fontos, ki hozza az információt, hanem az, hogy lehet lehet megtalálni és utánanézni; a címkék az egész csoport érdekét szolgálják

8. Felhő (cloud computing)

8.1. nagy jelentősége van csoportmunkánál: a központi tárolás lehetővé teszi a szimultán munkavégzést

8.2. áthúzza a különféle adathordozók szükségét és kiküszöböli azok váratlan meghibásodásának lehetőségét

8.3. mivel az adatvesztés lehetősége jelentősen lecsökken, a legbiztonságosabb megoldás például a csoportmunkák eredményének tárolására

9. Formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

9.1. használható versfelismerési/alakzatfelismerési feladatként

9.2. használható annak tesztelésére, hogy a diákok elolvasták-e, illetve mennyire alaposan olvasták el a kötelező olvasmányt

9.3. annak köszönhetően, hogy a kapott válaszok eltárolhatók és bármikor visszakereshetők, a rendszer átfogó képet mutat az egyes diákok egyéni fejlődéséről

10. Okostelefon

10.1. mivel használata nem kötött helyhez, segítségével bárhol lehet anyagot gyűjteni, folytatni a kutatást

10.2. mivel támogatja a különböző szolgáltatásokat (twitter, facebook, stb.) azonnal megosztható a társakkal egy hirtelen jött gondolat, témába vágó megjegyzés, fontos észrevétel

10.3. mivel támogatják a különféle tanulói válaszadó rendszereket (pl. Socrative), a tanóra keretei között is használható

11. Geocaching

11.1. helytörténeti-irodalmi kirándulás szervezése az iskolához közel eső területen, az adott városban: pl. Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének Balassagyarmathoz kapcsolódó szonettjeinek kirándulásos, irodalmi sétával egybekötött feldolgozása Balassagyarmat városában

11.2. használható versenyeken, rendezvényeken, iskolanapon, ha a csoportoknak különböző ládikókat kell megtalálniuk, melyekben apróságok mellett vmilyen irodalmi feladat is vár rájuk. Mindezt valamilyen belátható területen, például egy ligetben, városi parkban kivitelezni.

11.3. kirándulás vmely költő tájköltészetében megjelenő nevezetes tájon, a ládában vmilyen a költőhöz kapcsolódó apróságok elrejtése --> jelentős szervezési nehézségek tanári részről!

12. Videómegosztó szolgáltatások

12.1. videó lejátszása tanórán

12.2. könnyű megosztás

12.3. kiküszöböli az adathordozók használatát

13. Információs társadalom

13.1. szinte minden információ hozzáférhető

13.2. szűrés nehézségei

13.3. dinamizmus

13.4. Digitális bennszülöttek

13.4.1. dinamikus ismeretbővítés/ismeretbővülés

13.4.2. a tanulást a kikapcsolásba (akár a szórakozásba) integrálva nagyobb hatékonyság érhető el: pl. irodalmi művek filmes adaptációját, illetve más feldolgozási formáit megtekintve - önkéntelenül is összehasonlítva - mélyebben bevésődött tudás szerezhető meg

13.4.3. a jártasságnak, gyors reakcióknak köszönhetően a készülés/tanulás/anyaggyűjtés hatékonyabb, koncentráltabb

13.5. Digitális bevándorlók

13.5.1. folyamatos tanulás szüksége, hogy megközelítsék a digitális bennszülöttek természetes jártasságát

13.5.2. a tanárnak tekintettel kell lennie a digitális bennszülöttek más tanulási és információfeldolgozási stratégiáira

13.5.3. magabiztosság, jártasság szerzése a technikai újítások területén pl. továbbképzéseken, szakmai előadásokon való részvétel útján

14. Virtuális tanulási környezet

14.1. személyes kommunikáció helyett digitális kapcsolattartás

14.2. diák-diák és tanár-diák kapcsolattartás biztosított

14.3. mindenki számára hozzáférhető információk

14.4. Digitális tananyag

14.4.1. lehetővé teszi a tananyag táblára való kivetítését

14.4.2. szaktudományos forrásként használható a tananyag-adatbázis, amelyben a diákok akár házi feladathoz, akár versenyre, rendezvényre készülve is végezhetnek kisebb szakirányos kutatásokat, bővíthetik ismereteiket

14.4.3. lehetővé teszi az otthoni, önálló tanulást

14.4.4. eLearning

14.4.4.1. digitális tananyag megosztására

14.4.4.2. elkészített munkák, dolgozatok, feladatok feltöltésére, megosztására

14.4.4.3. szakmai fórum létrehozására

14.4.4.4. tanár és diák kapcsolattartására, konzultálásra

14.4.5. ePortfólió

14.4.5.1. megkönnyíti az önreflexiót

14.4.5.2. átfogó gyűjtemény a teljesítményről

14.4.5.3. könnyen publikussá tehető

14.4.6. Wikipedia és wikik

14.4.6.1. versenyre való felkészülésre, kutatásra

14.4.6.2. bárki szerkesztheti

14.4.6.3. önálló, otthoni tanulást támogatja

14.4.6.4. megosztható

14.4.7. eBook

14.4.7.1. elérhető, a hozzáférés mindenki számára biztosított

14.4.7.2. szerkesztési ismereteket támogató óra keretében: aktív munka a szöveggel, szövegrészlettel --> szerkesztési gyakorlatok, tipográfia tanulmányozása, stb.

14.4.7.3. az adott kötet/regény táblára való kivetítésének lehetősége elősegíti a szöveggel való közös munkát, fokozza az elemzés hatékonyságát

14.4.8. Google Art Project

14.4.8.1. használható korszakjellemzők, stílusirányzatok jellemző jegyeinek szemléltetésére

14.4.8.2. ehhez kapcsolódóan annak vizsgálatára, hogy a stílusjegyek miként jelentek meg a festészetben, művészetekben, és miként az irodalomban

14.4.8.3. saját gyűjtemény összeállítására is van lehetőség, így a diákok otthon is foglalkozhatnak a témával, s egymással is megoszthatják kedvenc festményeiket, így bővítve a maguk és egymás ismereteit

14.5. Mikroblog

14.5.1. versenyre, előadásra való készülést elősegítendő: használat szakmai fórumként, ötletbörzeként, gyors reflexiók tereként, vélemények ütköztetésére, adminisztratív-logisztikai teendők megbeszélésére

14.5.2. tömörítési gyakorlat: egy megosztott cikk, tanulmány összefoglalása röviden, a Twitter esetén 140 karakterben

14.5.3. kreatívírás-gyakorlat: a csoport tagjai egy-egy mondattal járulnak hozzá az alakuló történethez

14.6. Webinárium

14.6.1. időmegtakarítás, szervezési dolgok egyszerűsítése

14.6.2. versenyekre, előadásokra való felksézüléshez

14.6.3. nem követeli meg a fizikai közelséget, csupán internethozzásférés kell hozzá

15. Kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

15.1. műelemzésnél a kollaboratív munka lehetővé teszi a többszempontú feldolgozást (pl. minden csoport csak egy szemponttal foglalkozik, majd a csoportok beszámolnak egymásnak az eredményeikről)

15.2. projektmunka a diákok együttműködésével

15.3. házi feladatnál, fogalmazás- és esszéírásnál, dolgozatírásnál :) az egyéni munka támogatott