Історія педагогіки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Історія педагогіки by Mind Map: Історія педагогіки

1. ІНДЗ

1.1. vhgkhh

2. Система поточного і підсумкового контролю знань

3. Рекомендована література

3.1. Основна: 1. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. / А.Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 431 с. 2. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В. Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 624 с. 3. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. / М.В. Левківський – Київ, Центр навчальної літератури. – 2003. – 360 с. 4. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Е. Федоренко. – Київ: Знання, 2006. – 447 с. 5. Рацул А.Б. Історія зарубіжної педагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Б. Рацул, О.С. Радул., О.А. Рацул. – Кіровоград: [Б.в.], 2008. – 350 с. 6. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

3.2. Додаткова: 1. Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917 – 1967) / А.Д. Бондар. – К.: КГУ. – 1968. – 227 с. 2. Год Б.В. Виховання в епоху Європейського Відродження (середина ХІV – початок ХVІІІ століття) : [монографія] / Борис Год; [відп. наук. ред. Бойко А.М.]; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава: АСМL, 2004 – 463 с. 3. Дроб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність. – К., 1997. – 181 с. 4. Мешко О.І., Янкович О.І., Мешко Г.М. Історія зарубіжної школи і педагогіки./ О.І. Мелешко, О.І. Янкович, Г.М. Мелешко – Тернопіль, 1997. – 81 с. 5. Нариси історії українського шкільництва (1905 – 1933): навч. посіб. / О.В. Сухомлинська та ін.; / [за ред. О.В. Сухомлинської]. – К.: Заповіт, 1996. – 302 с. 6. Нариси історії українського шкільництва. 1905 –1933: Навчальний посібник / О.В.Сухомлинська та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 304 с. 7. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – початок ХХ ст.): Нариси / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К.: Радянська школа, 1991. – 381 с. 8. Сисоєва С.О. Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник. / С.О. Сисоєва, Соколова І.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с. 9. Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О.В. Сухомлинська. – К.: А.П.Н., 2003. – 69 с.

4. Пояснювальна записка

5. Змістовий модуль І. Історія зарубіжної та вітчизняної школи та педагогі

5.1. Лекція 1. Виховання та освіта в епоху Середньовіччя та Відродження

5.2. Лекція 2. Педагогіка епохи Нового часу та Просвітництва

5.2.1. Семінарське заняття 1. Західноєвропейська педагогіка Нового часу та епохи Просвітництва

5.3. Лекція 3. Освіта та педагогічна думка ХІХ століття

5.3.1. Семінарське заняття 3. Загальні тенденції світової педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття

5.4. Лекція 4. Розвиток освіти і виховання кінця ХVІІІ - початку ХІХ століття

5.4.1. Семінарське заняття 2. Розвиток освіти і виховання кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття

5.5. Лекція 5. Українська школа й педагогіка в роки УНР

5.5.1. Семінарське заняття 4. Українська школа й педагогіка в роки УНР

5.6. Модульний контроль 1

6. Змістовий модуль ІІ. Школа й педагогіка радянської доби та Української держави

6.1. Лекція 6. Педагогічні ідеї та розвиток системи освіти в Радянський період

6.1.1. Семінарське заняття 5. Зародження та розвиток гуманістичних ідей в педагогіці ХХ століття

6.2. Лекція 7. Зародження та розвиток гуманістичних ідей в педагогіці ХХ століття

6.2.1. Семінарське заняття 6. Розвиток педагогіки в Українській державі

6.3. Лекція 8. Розвиток педагогічних ідей та системи освіти в Українській державі

6.4. Модульний контроль 2

7. Самостійна робота

7.1. Тема 1. Освіта й виховання у суспільній цивілізації, в епоху Середньовіччя та Відродження 1. Вписати до педагогічного словника основні терміни і поняття, що стосуються виховання дітей у первісному суспільстві, стародавніх цивілізаціях, епох Середньовіччя та Відродження. Тема 2. Західноєвропейська педагогіка Нового часу та Просвітництва 1. Скласти анотацію на підручник Я.А. Коменського «Велика дидактика». Тема 3. Західноєвропейська педагогіка в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття 1. Скласти план і коротку анотацію праці Й.Г. Песталоцці «Лінград і Гертруда». Тема 4. Загальні тенденції світової педагогіки в кінці ХІХ – на початку ХХ століття 1. Зробити порівняльну таблицю між рухом нового виховання і концепцією особистісно зорієнтованою системою виховання в Україні. Тема 5. Українська школа й педагогіка в роки УНР 1. Скласти бібліографію статей із журналу «Світло» (1917 – 1920 рр.) щодо розвитку національної школи. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Тема 6. Педагогічні ідеї та розвиток системи освіти в Радянський період 1. Зробити порівняльний аналіз загальної освіти УРСР і РСФС (20-ті роки ХХ століття). Тема 7. Зародження та розвиток гуманістичних ідей в педагогіці ХХ століття 1. За результатами опрацювання творів В. Сухомлинського виокремити ідеї, що є актуальними для сучасної освіти. Тема 8. Розвиток педагогічних ідей та систем освіти в Українській державі 1. Визначити особливості навчально-виховногої діяльності у закладах нового типу.