Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Теорія соціальної роботи by Mind Map: Теорія соціальної роботи
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Теорія соціальної роботи

Вибір варіанту ІНДЗ ІНДЗ з курсу “Теорія соціальної роботи” має 20 варіантів. Номер обраної теми реферату повинен відповідати першій літері прізвища студента. Таблиця 7.4 № теми з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Літера А Б В Г Д Є Е Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Тематика реферату: 1. Вплив теорій на практику соціальної роботи. 2. Класифікація теорій у соціальній роботі. 3. Чинники розвитку теорій і методів соціальної роботи. 4. Теорія систем і сучасна практична соціальна робота. 5. Значення соціально-педагогічної моделі для соціальної роботи. 6. Типовий процес ведення випадку. 7. Перспективи розвитку консультування в соціальних службах України. 8. Роль представництва інтересів клієнтів у сучасній соціальній роботі. 9. Особливості вуличної соціальної роботи з бездомними людьми. 10. Організовані та неформальні групи в соціальній роботі: переваги й недоліки роботи з ними. 11. Перспективи розвитку групової соціальної роботи в Україні. 12. Проведення тренінгів із дорослими людьми. 13. Історичне і сучасне розуміння громади. 14. Практика соціальної роботи з сім’ями різного типу. 15. Особливості соціальної роботи з молоддю. 16. Соціально-педагогічна робота з дітьми з функціональними обмеженнями. 17. Соціально-психологічні основи соціальної роботи з людьми похилого віку. 18. Діяльність соціального працівника з особами алкогольної залежності. 19. Соціальна робота в системі перевиховання засудженого. 20. Місце соціальної роботи в системі освіти.

Змістовий модуль 1. Виникнення і розвиток теорії соціальної роботи в Україні

лекції

семінар

самостійна робота

Змістовий модуль 2. Теорія та моделі соціальної роботи

лекція

семінар

самостійна робота

Змістовий модуль 3. Основні напрямки соціальної роботи

лекція

семінар

самостіна робота

Змістовий модуль 4. Практика соціальної роботи

лекція

семінар

самостійна робота

Список використаної літератури

Основна: 1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. / Безпалько О. В. – К. : Центр учбової літератури, 2003. – 134 с. 2. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. / Безпалько О. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с. 3. Гуслякова Л. Г. Основы теории социальной работы : учеб. пособ. / Л. Г. Гуслякова, Е.И Холостова. – М. : ГАСБУ, 1997. – 187 с. 4. Зайцева З. Г. Комплексна програма центрів ССМ «Соціальна підтримка сім’ї» / З. Г. Зайцева, І. М. Трубавіна // Комплексні програми центрів ССМ / за ред.. С. В. Толстоухової. – К. : УДЦССМ, 2001. – С. 24–26. 5. Зубкова Т. С. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семьи : учеб. пособ. / Т. С. Зубкова, Н. В. Тимошина. – М. : Академия, 2003. – 224 с. 6. Ковбас Б. Родинна педагогіка : у 3–х т. / Б. Ковбас, В. Костів. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2002. – Т.1. Основи родинних взаємовідносин. – 288 с. 7. Кравець В. Психологія сімейного життя : навч. посіб. / Кравець В. – Тернопіль : [б. в.], 1995. – 696 с. 8. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. – 2–е вид., доп. та перероб. – К. : МАУП, 2003. – 168 с. 9. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи / Пейн М. – К. : [б. в.], 2000. – 456 с. 10. Семигіна Т. В. Робота в громаді: практика й політика / Семигіна Т. В. – К. : Вид. Дім „КМ Академія”, 2004. – 180 с 11. Семиченко В. А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. – К. : [б. в.], 1998. – 214 с. 12. Соціальна робота в Україні: теорія та практика : посібник для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді : в 3–х ч. / за заг. ред. А. Я. Ходорчука. – К. : ДЦССМ, 2002. – Ч. 3. – 172 с. 13. Соціальна робота: теорії та методи соціальної роботи : у 3–х ч. / Бойко А. М., Бондаренко Н. Б., Брижувата О. С. ; pа ред. Т. В. Семігіної, І. М. Григи. – К. : ВД „Києво-Могилянська Академія”, 2004. – Ч. 2. – 224 с. 14. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2003. – 233 с. 15. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей : аналітичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді / упор. Р. Г. Драпушко, С. В. Толстоухова, О. К. Шатохіна, Л. І. Шамрай. – К. : [б. в.], 1999. – 140 с. 16. Социальная работа: теория и практика : учеб. пособ. / отв. ред. Е. И. Холостова, А. С. Сорвина. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 427 с. 17. Теорії і методи соціальної роботи: підручник для студ. вищ. навч. закладів / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с. 18. Теория социальной работы : учебник / под ред. Е. И. Холостовой. – М. : Юрист, 2001. – 334 с. 19. Фирсов М. В. Теория социальной работы : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 432 с. 20. Соціальні служби – родині: розвиток нових підходів в Україні / за ред. І. М. Григи, Т. В. Семигіної. – К. : [б. в.], 2002. – 128 с. 21. Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посіб. / за заг. ред. А. Й. Капської. – К. : [б. в.], 2000. – 372 с. 22. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю : навч. посіб. / Трубавіна І. М. – К. : [б. в.], 2002. – 132 с. 23. Трубавіна І. М. Методи вивчення сім’ї / І. М. Трубавіна, Н. А. Бугаєць. – К. : [б. в.], 2001. – 76 с.

ІНДЗ