Теорія соціальної роботи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Теорія соціальної роботи by Mind Map: Теорія соціальної роботи

1. Вибір варіанту ІНДЗ ІНДЗ з курсу “Теорія соціальної роботи” має 20 варіантів. Номер обраної теми реферату повинен відповідати першій літері прізвища студента. Таблиця 7.4 № теми з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Літера А Б В Г Д Є Е Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Тематика реферату: 1. Вплив теорій на практику соціальної роботи. 2. Класифікація теорій у соціальній роботі. 3. Чинники розвитку теорій і методів соціальної роботи. 4. Теорія систем і сучасна практична соціальна робота. 5. Значення соціально-педагогічної моделі для соціальної роботи. 6. Типовий процес ведення випадку. 7. Перспективи розвитку консультування в соціальних службах України. 8. Роль представництва інтересів клієнтів у сучасній соціальній роботі. 9. Особливості вуличної соціальної роботи з бездомними людьми. 10. Організовані та неформальні групи в соціальній роботі: переваги й недоліки роботи з ними. 11. Перспективи розвитку групової соціальної роботи в Україні. 12. Проведення тренінгів із дорослими людьми. 13. Історичне і сучасне розуміння громади. 14. Практика соціальної роботи з сім’ями різного типу. 15. Особливості соціальної роботи з молоддю. 16. Соціально-педагогічна робота з дітьми з функціональними обмеженнями. 17. Соціально-психологічні основи соціальної роботи з людьми похилого віку. 18. Діяльність соціального працівника з особами алкогольної залежності. 19. Соціальна робота в системі перевиховання засудженого. 20. Місце соціальної роботи в системі освіти.

2. Змістовий модуль 4. Практика соціальної роботи

2.1. лекція

2.1.1. Лекція 11. Методи індивідуальної соціальної роботи

2.1.2. Лекція 12. Методи групової соціальної роботи

2.1.3. Лекція 13. Методи роботи в громаді

2.2. семінар

2.2.1. Семінар 10 Тема: Використання індивідуальної соціальної роботи у практичній діяльності соціального працівника

2.2.1.1. План заняття 1. Характеристика ведення випадку в соціальній роботі. 2. Переваги та обмеження основних методів збору інформації про клієнта. 3. Призначення індивідуального консультування в соціальній роботі. 4. Основні різновиди індивідуального консультування. 5. Роль представництво інтересів клієнта в соціальній роботі. 6. Характеристика основних форм представництва. 7. Переваги та обмеження вуличної соціальної роботи. 8. Вулична соціальна робота з різними категоріями клієнтів.

2.2.2. Семінар 11 Тема: Групова робота у практичній діяльності соціальних працівників

2.2.2.1. План заняття 1. Ознаки класифікації груп у соціальній роботі. 2. Характеристика найважливіших етапів організації групової соціальної роботи. 3. Сутністні особливості призначення тренінгової роботи. Організаційно-методичні основи проведення тренінгу. 4. Самокерована групова робота: переваги та обмеження.

2.2.3. Семінар 12 Тема: Соціальні працівники у громаді: моделі роботи

2.2.3.1. План заняття 1. Розвиток громад: перспективи для України. 2. Відмінність роботи в громаді від інших методів соціальної роботи. 3. Особливості реалізації соціальних програм у громаді. 4. Особливості догляду за місцем проживання: комплексний підхід, поєднання формального і неформального догляду. 5. Характеристика найефективніших стратегій колективного представництва інтересів у громаді. 6. Масові акції. Їх наслідки.

2.3. самостійна робота

2.3.1. Самостійна робота 4. Практика соціальної роботи

2.3.1.1. Підготувати відповідь на одне із запитань (за вибором студента): 1. Для чого потрібно укладати контракт (договір) із клієнтом при веденні випадку. 2. Охарактеризуйте основні різновиди консультування. 3. Охарактеризуйте основні етапи розвитку групи. 4. Від яких чинників залежить зворотний зв’язок під час групової роботи. 5. Які методологічні підходи використовують для роботи в громаді

3. Список використаної літератури

3.1. Основна: 1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. / Безпалько О. В. – К. : Центр учбової літератури, 2003. – 134 с. 2. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. / Безпалько О. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с. 3. Гуслякова Л. Г. Основы теории социальной работы : учеб. пособ. / Л. Г. Гуслякова, Е.И Холостова. – М. : ГАСБУ, 1997. – 187 с. 4. Зайцева З. Г. Комплексна програма центрів ССМ «Соціальна підтримка сім’ї» / З. Г. Зайцева, І. М. Трубавіна // Комплексні програми центрів ССМ / за ред.. С. В. Толстоухової. – К. : УДЦССМ, 2001. – С. 24–26. 5. Зубкова Т. С. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семьи : учеб. пособ. / Т. С. Зубкова, Н. В. Тимошина. – М. : Академия, 2003. – 224 с. 6. Ковбас Б. Родинна педагогіка : у 3–х т. / Б. Ковбас, В. Костів. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2002. – Т.1. Основи родинних взаємовідносин. – 288 с. 7. Кравець В. Психологія сімейного життя : навч. посіб. / Кравець В. – Тернопіль : [б. в.], 1995. – 696 с. 8. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. – 2–е вид., доп. та перероб. – К. : МАУП, 2003. – 168 с. 9. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи / Пейн М. – К. : [б. в.], 2000. – 456 с. 10. Семигіна Т. В. Робота в громаді: практика й політика / Семигіна Т. В. – К. : Вид. Дім „КМ Академія”, 2004. – 180 с 11. Семиченко В. А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. – К. : [б. в.], 1998. – 214 с. 12. Соціальна робота в Україні: теорія та практика : посібник для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді : в 3–х ч. / за заг. ред. А. Я. Ходорчука. – К. : ДЦССМ, 2002. – Ч. 3. – 172 с. 13. Соціальна робота: теорії та методи соціальної роботи : у 3–х ч. / Бойко А. М., Бондаренко Н. Б., Брижувата О. С. ; pа ред. Т. В. Семігіної, І. М. Григи. – К. : ВД „Києво-Могилянська Академія”, 2004. – Ч. 2. – 224 с. 14. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2003. – 233 с. 15. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей : аналітичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді / упор. Р. Г. Драпушко, С. В. Толстоухова, О. К. Шатохіна, Л. І. Шамрай. – К. : [б. в.], 1999. – 140 с. 16. Социальная работа: теория и практика : учеб. пособ. / отв. ред. Е. И. Холостова, А. С. Сорвина. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 427 с. 17. Теорії і методи соціальної роботи: підручник для студ. вищ. навч. закладів / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с. 18. Теория социальной работы : учебник / под ред. Е. И. Холостовой. – М. : Юрист, 2001. – 334 с. 19. Фирсов М. В. Теория социальной работы : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 432 с. 20. Соціальні служби – родині: розвиток нових підходів в Україні / за ред. І. М. Григи, Т. В. Семигіної. – К. : [б. в.], 2002. – 128 с. 21. Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посіб. / за заг. ред. А. Й. Капської. – К. : [б. в.], 2000. – 372 с. 22. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю : навч. посіб. / Трубавіна І. М. – К. : [б. в.], 2002. – 132 с. 23. Трубавіна І. М. Методи вивчення сім’ї / І. М. Трубавіна, Н. А. Бугаєць. – К. : [б. в.], 2001. – 76 с.

3.1.1. Додаткова: 1. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть : монографія / за ред.. А. Й. Капської. – К. : УДЦССМ, 2001. – 344 с. 2. Актуальные проблемы теории и технологии социальной работы : материалы науч. конф., (Москва, 2000 г.). – М. : СТИ МГУС, 2000. – 241 с. 3. Гончар Л. К. Соціальні послуги на рівні громади для людей з розумовою відсталістю : посібник для дистанційного навчання / Гончар Л. К. ; Благодійне товариство „Джерела”. – К. : [б. в.], 2004. – 80 с. 4. Малков Д. Ю. Діяльність клубів за місцем проживання дітей та молоді в системі ЦССМ м. Києва : навч.-метод. збірка / Д. Ю. Малков, К. С. Шендеровський. – К. : [б. в.], 2002. – 61 с. 5. Мигович І. Теорія і методика соціальної роботи / І. Минович, Р. Ісаєв. – Ужгород : [б. в.], 1998. – 27 с. 6. Новикова С. С. Социологические и психологические методы исследований в социальной работе : учеб. пособ. для высш. школы / С. С. Новикова, А. В. Соловьев. – М. : Академический Проект : Гаудеамос, 2005. – 496 c. 7. Практика социальной работы / под ред. К. Ханвея, Т. Филпота. – Амстердам-К. : АПУ, 1996. – 240 с. 8. Семигіна Т. В. Робота в громаді та місцеве самоврядування : метод. реком. щодо проведення навч. курсу / Семигіна Т. В. – К. : НаУКМА, 2002. – 53 с. 9. Сидоров В. Н. Теория и практика групповой социальной работы : учебно-метод. пособ. : у 2–х ч. – Донецк : ДОЦССМ, 2001. – Ч.1. Исходные концепты групповой социальной работы. – 44 с. 10. Теория и методика социальной работы : учеб. пособ. : у 2–х ч. – М. : Союз, 1994. – Ч. II. – 199 с. 11. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт : у 2–х ч. / ред. Т. Ф. Яркина. – М.-Тула : [б. и.], 1993. – Ч. I. – 460 с. 12. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт : у 2–х ч. / ред. Т. Ф. Яркина. – М.-Тула : [б. и.], 1993. – Ч. IІ. – 390 с. 13. Теория и методика социальной работы : краткий курс / под ред. В. И. Жукова. – М. : Союз, 1994. – 192 с. 14. Фирсов М. В. История социальной работы в России : учеб. пособ. для студ. / Фирсов М. В. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 256 с. 15. Форми і методи соціальної роботи в системі центрів соціальних служб для молоді / за заг. ред. С. В. Толстоухової, І. М. Пінчук. – К. : УДЦССМ, 2000. – 128 с. 16. Холостова Е. И. Становление теории социальной работы / Холостова Е. И. – М. : [б. и.], 1999. – 58 с.

4. ІНДЗ

5. Змістовий модуль 1. Виникнення і розвиток теорії соціальної роботи в Україні

5.1. лекції

5.1.1. Лекція 1. Передумови виникнення теорії соціальної роботи в Україні

5.1.2. Лекція 2. Становлення в Україні соціальної роботи як науки

5.1.3. Лекція 3. Значення теорій для практики соціальної роботи

5.2. семінар

5.2.1. Семінар 1. Становлення соціальної роботи як суспільного феномену та виду соціальної діяльності

5.2.1.1. План заняття 1. Основні передумови виникнення теорії соціальної роботи в Україні. 2. Основні етапи становлення соціальної роботи в Україні та їхній вплив на розвиток теоретичних засад соціальної роботи. 3. Характер становлення соціальної роботи як науки. 4. Розвиток вітчизняної теорії соціальної роботи.

5.2.2. Семінар 2. Соціальна робота на сучасному етапі

5.2.2.1. План заняття 1. Передумови становлення нової спеціальності. Поява перших факультетів підготовки соціальних працівників та Школи соціальної роботи. Історія створення Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи. 2. Перспективи розвитку соціальної роботи в Україні (Вплив культурних чинників на розвиток соціальної роботи. Роль соціально-економічних чинників на розвиток соціальної роботи в Україні. Роль соціально-психологічних та етнокультурних чинників на розвиток соціальної роботи в Україні). 3. Становлення соціальної роботи як науки в Україні.

5.2.3. Семінар 3. Вплив теорій на практику соціальної роботи

5.2.3.1. План заняття 1. Призначення теорії соціальної роботи. 2. Характеристика класифікацій теорій і теоретичних моделей соціальної роботи. 3. Чинники розвитку теоретичних підходів у соціальній роботі. 4. Роль теорії у практичній діяльності. 5. Чинники розвитку теорій і методів соціальної роботи.

5.3. самостійна робота

5.3.1. Виникнення і розвиток теорії соціальної роботи в Україні

5.3.1.1. Підготувати відповідь на одне із запитань (за вибором студента): 1. Основні передумови виникнення теорії соціальної роботи в Україні. 2. Основні етапи становлення соціальної роботи в Україні та їхній вплив на розвиток теоретичних засад соціальної роботи. 3. Витоки доброчинності в Україні. 4. Характер становлення в Україні соціальної роботи як науки. 5. Розвиток вітчизняної теорії соціальної роботи. 6. Сутність основних сучасних теорій соціальної роботи

6. Змістовий модуль 2. Теорія та моделі соціальної роботи

6.1. лекція

6.1.1. Лекція 4. Психологічні моделі соціальної роботи

6.1.2. Лекція 5. Соціологічні моделі соціальної роботи

6.1.3. Лекція 6. Комплексні моделі соціальної роботи

6.2. семінар

6.2.1. Семінар 4 Тема: Значення психологічних модель для соціальної роботи

6.2.1.1. План заняття 1. Основні засади психодинамічного підходу. 2. Основні психоаналітичні техніки роботи з клієнтом. 3. Особливості когнітивного підходу до вивчення і корекції поведінки клієнта. 4. Основні принципи когнітивно-біхевіористського підходу в соціальній роботі. 5. Теоретичні засади гуманістично-екзистенційної моделі соціальної роботи.

6.2.2. Семінар 5 Тема: Значення соціологічних модель для соціальної роботи

6.2.2.1. План заняття 1. Причини стримування соціальних працівників у намаганні застосовувати в своїй практиці системну модель. 2. Центральна ідея екологічної моделі. 3. Основні концепції теорії ролей.

6.2.3. Семінар 6 Тема: Значення комплексних модель для соціальної роботи

6.2.3.1. План заняття 1. Загальна характеристика комплексних модель соціальної роботи. 2. Характеристика різновиду допомоги, яку надають у межах кризового втручання. 3. Відмінність роботи із сім’єю як із системою від роботи з окремими індивідами, що належать до цієї сім’ї. 4. Характеристика відмінностей між психодинамічною та психосоціальною моделями соціальної роботи. 5. Основні ідеї соціально-педагогічної моделі соціальної роботи. 6. Відмінності між соціалізацією та ре соціалізацією.

6.3. самостійна робота

6.3.1. Самостійна робота 2. Теорія та моделі соціальної роботи

6.3.1.1. Підготувати відповідь на одне із запитань (за вибором студента): 1. Наведіть і охарактеризуйте оптимальну класифікацію теорій і теоретичних підходів у соціальній роботі. 2. У чому полягають особливості психологічних моделей соціальної роботи. 3. Які основні концепції охоплює теорія ролей. Як їх використовують у соціальній роботі. 4. Проаналізуйте центральну ідею екологічної моделі. 5. Наведіть основні ідеї, в які закорінена соціально-педагогічна модель соціальної роботи.

7. Змістовий модуль 3. Основні напрямки соціальної роботи

7.1. лекція

7.1.1. Лекція 7. Соціальна робота в системі соціального обслуговування населення

7.1.2. Лекція 8. Соціальна робота в системі освіти

7.1.3. Лекція 9. Соціальна робота у пенітенціарній системі

7.1.4. Лекція 10. Соціальна робота в системі культурно-дозвіллєвої діяльності

7.2. семінар

7.2.1. Семінар 7 Тема: Місце соціальної роботи в системі освіти

7.2.1.1. План заняття 1. Специфіка соціальної роботи в системі освіти. Особливості організації соціальної роботи в освіті. 2. Роль соціального працівника в діяльності закладів системи дошкільної освіти. 3. Особливості, форми та методи соціальної роботи в школі. Функції соціального працівника в школі. 4. Заклади соціальної профілактики та реабілітації дітей та підлітків. 5. Роль соціального працівника у ВНЗ.

7.2.2. Семінар 8 Тема: Соціальна робота у пенітенціарних закладах як специфічний напрямок соціальної роботи

7.2.2.1. План заняття 1. Стан проблеми в Україні. Діяльність Державного департаменту України з питань виконання покарань. 2. Роль соціального працівника у роботі із засудженими. Види альтернативних покарань. 3. Пенітенціарна реформа в Україні. 4. Діяльність притулків для осіб, які звільнились з місць позбавлення волі. Соціальні проблеми екс-в’язнів. 5. Функції патронажної служби. 6. Соціальна та психологічна допомога засудженим.

7.2.3. Семінар 9 Тема: Культурно-дозвіллєва діяльність та її місце в системі соціальної роботи

7.2.3.1. План заняття 1. Сутність культурно-дозвіллєвої діяльність та її місце в системі соціальної роботи. 2. Основні напрями культурно-дозвіллєвої діяльності в системі соціальної роботи. 3. Основні аспекти теорії вільного часу та її значення для організації практики соціальної роботи у сфері культурно-дозвіллєвої діяльності. 4. Основні напрями політики вільного часу.

7.3. самостіна робота

7.3.1. Самостійна робота 3. Основні напрямки соціальної роботи

7.3.1.1. Підготувати відповідь на одне із запитань (за вибором студента): 1. Що розуміється під системою соціального обслуговування населення. Види та типи соціального обслуговування населення. 2. Основні проблеми соціальної роботи у школі. 3. Проблема регулювання та гармонізації відносин у пенітенціарних закладах. 4. Соціальна терапія в місцях позбавлення волі. 5. Гуманізація середовища та громадських відносин у системних підходах культурно-дозвіллєвої діяльності.