DEREITOS HUMANOS

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DEREITOS HUMANOS by Mind Map: DEREITOS HUMANOS

1. DEREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS (DEREITOS DE SEGUNDA XERACIÓN)

1.1. TRABALLO

1.2. SEGURIDADE SOCIAL

1.3. ALIMENTACIÓN

1.4. VIVENDA

1.5. EDUCACIÓN

1.6. SAÚDE

2. DEREITOS CIVÍS E POLÍTICOS (DEREITOS DE PRIMEIRA XERACIÓN)

2.1. VIDA

2.2. INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL

2.3. LIBERDADE DE PENSAMENTO E RELIXIÓN

2.4. LIBERDADE DE REUNIÓN

2.5. IGUALDADE ANTE A LEI

2.6. NACIONALIDADE

3. DEREITOS COLECTIVOS, DOS POBOS OU DA SOCIEDADE (DEREITOS DE TERCEIRA XERACIÓN)

3.1. DESENVOLVEMENTO

3.2. MEDIO AMBENTE

3.3. PAZ

3.4. AUTODETERMINACIÓN

3.5. AUTODETERMINACIÓN