Үнэн+Хайр+Хүч Чадал = Intelligence

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Үнэн+Хайр+Хүч Чадал = Intelligence by Mind Map: Үнэн+Хайр+Хүч Чадал = Intelligence

1. 2. Хайр

1.1. 2.1. Холбогдох

1.2. 2.2. Холбоо Харилцаа

1.3. 2.3. Үнэн Ойр Дотны Төвшин

1.4. 2.4. Хайрын Бартаанууд

2. 1. Үнэн

2.1. 1.1. Төсөөлөл

2.2. 1.2. Тааварлал

2.2.1. 1.2.1. Буруу Тааварлах

2.2.1.1. 1.2.1.1. Хэт Ерөнхий Дүгнэлт Гаргах

2.2.1.2. 1.2.1.2. Урьдчилан Буруугаар Шүүх

2.2.1.3. 1.2.1.3. Зөгнөлөө Өөрөө Биелүүлэх

2.3. 1.3. Хэр Үнэн Зөв

2.4. 1.4. Хүлээн Зөвшөөрөх

2.5. 1.5. Өөрийгөө Анзаарах

2.6. 1.6. Үнэний Саадууд

2.6.1. 1.6.1. Хэвлэл Мэдээллийн Мунхруулал

2.6.2. 1.6.2. Нийгмийн Зохиосон Зан зашил Хэвшилд Хашигдах

2.6.3. 1.6.3. Хуурамч Итгэлүүд

2.6.4. 1.6.4. Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Хутгалдал

2.6.5. 1.6.5. Муу Зуршил

2.6.6. 1.6.6. Тавьтаргүй, Ухаан Суугаагүй

2.6.7. 1.6.7. Хоёрдогч Ашиг

3. 3. Хүч Чадал

4. 1+2. Нэгдмэл Үзэл

5. 1+3. Эрх Мэдэл

6. 2+3. Зориг