Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ICD Tool by Mind Map: ICD Tool
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ICD Tool

1. Ontmoeten

1.1. Stakeholdermapping

1.1.1. Zijn alle stakeholders aan tafel?

1.1.2. Uitnodigen van stakeholders die nog niet betrokken zijn

Modelleer de betrokken partijen in de initialisatiefase ('innovating) en de beoogde exploitatiefase ('innovated'), Vb. stakeholder model

1.2. Leggen van basis voor samenwerking

1.2.1. Relationship / community building, Wie is wie?, En wie zijn we samen?

1.2.2. Delen van individuele belangen en verwachtingen

1.2.3. Principes/ankerpunten creeren: 'commons' ontwikkelen, d.w.z. dialoog over gedeelde waarden / principes (waar later op terug gegrepen kan worden in (pre)conflictsituaties)

1.3. Definiëren van gezamenlijke doelstelling(en)

Wat wordt het eindresultaat?, Weten waar je op aan koerst, zonder rigide te maken, Welke tussenstappen/deliverables/milestones horen daar bij?

Letter of intent? Memo of understanding? Om commitment vast te leggen

1.4. Vaststellen van een proces om tot resultaat te komen

1.4.1. Rollen verdelen en per rol de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden vastleggen, Mogelijke rollen: primus inter paris, facilitator, verslaglegger, ...

1.4.2. Planning, organisatie, communicatie, transactiekosten, Vaststellen go/no go momenten

1.4.3. Besluitvorming, Spreek af hoe je samen tot besluiten komt

1.5. Conflictmanagement

1.5.1. Ontwerpen van een conflictmanagementsysteem (als er nog geen probleem is), Escalatiemodel: Onderhandeling Mediation (Arbitration Court adjudication)

Model om van operationeel niveau waar het conflict zich afspeelt over te schakelen naar dialoog over de 'commons'

2. Overleggen

Context in beeld brengen / verkennen van 'state of the art' waar eventueel op voortgebouwd kan worden

2.1. Welke middelen brengt eenieder in ten behoeve van de samenwerking?

Mogelijke bronnen:, Idee, Informatie, kennis, Vaardigheden, Mens-/organisatiekracht, Geld

Onderscheid tussen resource en waardeobject! (helpt ook in concretisering & waardering?)

2.2. Welke waarde wordt verwacht (als tegenprestatie)?

Welk waardeobject verwacht je, en op welke resource heeft dat betrekking?

2.3. Hoe wordt er waarde gecreëerd?

Consolideren / valideren model

2.4. Risico-identificatie

2.4.1. In kaart brengen, Intern, Extern

2.4.2. Managen: als er zich een risico voor doet, hoe kan je deze beperkt houden?

3. Delen

Partijen af brengen van 'fixed pie' idee

Modellen Eric

Voorbeeldmodellen uit library, Vb. distributiemodel 'film'

Aanpassen aan de situatie

Besluit, Check: voor iedereen voordelig?

Kennismodel

4. Beslissen

4.1. Overeenstemming bereiken

4.1.1. Waarde verdelen

4.1.2. Risico-allocatie

4.1.3. Check: in lijn met belangen, wensen, behoeften?, Is de taart groter geworden?

4.2. Overeenstemming vastleggen

5. Stabiliseren

5.2. Betrokkenen aan commitment houden

5.3. Opkomende problemen oplossen

BT+

Uitgangspunten van de stakeholders definiëren

Uitgangspunten van de samenwerking definiëren

Bepalen toegevoegde waarde stakeholders voor het proces (wat komt iedereen halen en brengen?)

Planning op hoofdlijnen van het totale proces (inclusief milestones)

Vaststellen go/no go momenten

Commitment vaststellen

Tools

Brainstorming, Business Model Canvas, e3Value modellering, Innovatiecockpit, Open Space sessie, Post-It Notes consensus zoeken, Structureel innoveren, Visual Explorer, mediated dialogue

Dispute resolution, Negotiation, Mediation, Arbitration, Court adjudication

Online, BIM, Op weg naar een BIM+, gericht op samenwerking, LinkedIn, Mindmappers, Mindmeister, The Brain, Wikis, Wikispaces