Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân by Mind Map: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp  công nhân

1. Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định ,hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển nên công nghiệp hiện đại : là giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến : là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

2. "Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cuộc đấu tranh nhằm thực hiện bước chuyển từ CNTB lên CNXH và CNCS"

3. Khái niệm

3.1. Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền đại công nghiệp hiện đại; là giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH

4. đặc trưng

4.1. Giai cấp công dân ở các nước xã hội chủ nghĩa

4.1.1. trở thành giai cấp lãnh đạo xã hội

4.1.2. làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu

5. Giai cấp công nhân ngày nay + Giai cấp công nhân có xu hướng tri thức hóa và trí thức hóa . +Giai cấp công nhân dần dần làm chủ tư liệu sản xuất đặc biệt , đó là tri thức và công nghệ hiện đại . +Hao phí lao động trí tuệ của công nhân là nguồn gốc chủ yếu tạo thành giá trị thặng dư . +Trình độ xã hội hóa trong lao động của công nhân biểu hiện ở xu thế toàn cầu hóa ...

5.1. Giai cấp công dân ở các nước tư bản chủ nghĩa

5.1.1. Điều kiện khách quan + Xu hướng vận động của mâu thuẫn trong CNTB + Đia vị KT-XH của giai cấp công nhân + Đặc điểm CT-XH của gia cấp công nhân

5.1.2. Phương diện kinh tế - xã hội

5.1.2.1. là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao

5.1.2.2. không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu

5.1.3. Phương diện chính trị xã hội

5.1.3.1. Là lực lượng chính trị cơ bản trong xã hội

5.1.3.2. Lợi ích đối kháng với giai cấp tư sản

6. Nội dung KT-XH:

7. Đặc điểm sứ mệnh: + Xóa bỏ triệt để tư hữu về tư liệu sản xuất, xóa bỏ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa- nguồn gốc sinh ra áp bức bóc lột + Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân là tiền đề cải tạo toàn diện, sâu sắc và triệt để xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội mới với mục tiêu giải phóng con người.

8. Nội dung VH-XH: Xây dựng nền văn hoá mới trên nền tảng hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân

9. Nội dung KT-XH: Lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, thiết lập nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

10. nội dung và đặc điểm

10.1. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh của giai cấp công nhân

11. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

11.1. Theo quan điểm của CN Mác-Lênin

11.1.1. Nội dung CT-XH: Lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, thiết lập nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

11.1.2. Nội dung KT-XH: Cải tạo quan hệ sản xuất tư nhân TBCN, xây dựng quan hệ sản xuất mới - XHCN

11.2. Ở các nước XHCN

11.2.1. Nội dung CT-XH: xây dựng đảng cầm quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng, củng cố, hoàn thiện nhà nước XHCN

11.2.1.1. Nội dung VH-XH: Xây dựng nền văn hoá mới trên nền tảng hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân

11.3. Ở các nước XHCN

11.3.1. Nội dung VH-XH: Xây dựng nền văn hoá mới trên nền tảng hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân