TÖÖHARJUTUS

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÖÖHARJUTUS by Mind Map: TÖÖHARJUTUS

1. TUGEVUSED

1.1. Ei nõua eelnevaid teadmisi ega oskusi

1.2. Teenusepakkujate lisategevused

1.3. Lisatoetus teenusel osalemiseks

1.4. Sotsiaalne kaasatus

1.5. Tegevused ja kestus sõltuvad sihtrühmast

2. VÕIMALUSED

2.1. Hangete menetlusprotseduuri lühendamine

2.2. Uute teenusepakkujate motiveerimine

2.3. Tihedam koostöö KOV-idega

2.4. Tutvused edaspidiseks töö leidmiseks

2.5. Ühtse struktuuri loomine

3. NÕRKUSED

3.1. Kehv seotus teiste teenustega

3.2. Teenusepakkujate vähesus

3.3. Organiseerimata kontroll

3.4. Regionaalne ebaühtlus

3.5. Osalejate motiveeritus

3.6. Ebaproduktiivsus

4. OHUD

4.1. Valede sihtgruppide osalus

4.2. Riskigruppide koondumine

4.3. Teenuse kuritarvitamine

4.4. Keskendumine üldisele