อชิรญาณภาษิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อชิรญาณภาษิต by Mind Map: อชิรญาณภาษิต

1. คุณค่าด้านเนื้อหา

1.1. คำสั่งสอนในเรื่องต่างๆในลักษณะการเตือนสติ

1.1.1. ชี้ทางการประพฤติให้เป็นที่พอใจของคนอื่น

1.1.1.1. เน้นการเห็นความสำคัญของคนอื่น

2. เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ''เพลงยาวอิศรญาณ''

3. ความเป็นมา

3.1. เสนอแนวทางในการปฏิบัติตน แต่ไม่ถึงขั้นสอน

4. แก่นเรื่อง

4.1. การอยู่รวมกันจะต้องรู้จักประพฤติตัวให้เหมาะสม

5. ลักษณะการประพันธ์

5.1. แต่งเป็นกลอนเพลงยาว

5.2. มีข้อบังคับฉันทลักษณ์เหมือนกลอนแปด

6. ข้อคิด

6.1. ควรรู้จักขยันเก็บเงินและทำงาน

6.2. ควรระมัดระวังคำพูด

6.3. ควรเคารพผู้ใหญ่เพราะมีประสบการณ์มากกว่า

7. เด็กชายณัฐพันธ์ ภู่สุโข ม.๓.๓ เลขที่ ๖

8. ผู้แต่ง

8.1. คือ หม่อมเจ้าอิศรญาณ กวีสำคัญในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าอิศรญาณเป้นพระโอรส ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศ ไม่มีปรากฏพระนามเดิม แต่มีสมยาขณะผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ว่า อิสสรญาโณ

9. คุณค่าด้านต่างๆ

9.1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

9.1.1. ใช้คำง่าย เข้าใจได้ทันที

9.1.1.1. โวหารเปรียบเทียบให้เห็นจริง

9.1.1.1.1. มีสำนวนโวหารฉันทลักษณ์เหมือนกลอนแปด

9.2. คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม

9.2.1. สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม

9.2.1.1. สะท้อนให้เห็นว่าผู้คมมีความศรัทธาในการนับถือศาสนา