Marketing căn bản

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Marketing căn bản by Mind Map: Marketing căn bản

1. nhãn hiệu

2. quan trọng

3. Định giá sản phẩm mới

4. mô hình

5. a. Khái niệm

5.1. là một quá trình xã hội và quản trị mà nhờ đó những cá nhân và những nhóm người nhận được cái mà họ muốn và cần thông qua việc tạo và trao đổi tự do những sp , dv có giá trị với người khác

5.2. nhu cầu

5.3. trao đổi

5.4. khách hàng

5.5. sản phẩm

5.6. thị trường

5.7. giá trị của khách hàng và sự hài lòng của khách hàng

6. 1.Tổng quan

6.1. b. Triết lí

6.1.1. bán hàng

6.1.2. sản xuất

6.1.3. sản phẩm

6.1.4. marketing

6.1.5. marketing đạo đức xã hội

6.2. c. Nguyên tắc

6.2.1. chọn lọc

6.2.2. tập trung

6.2.3. giá trị kh

6.2.4. lợi thế khác biệt

6.2.5. phối hợp

6.2.6. quá trình

6.3. e. Vai trò

6.4. f. Chức năng

6.4.1. nghiên cứu thị trường

6.4.2. thỏa mãn nhu cầu của khách hàng

6.5. d. Mục tiêu

6.5.1. tối đa hóa

6.5.1.1. sự tiêu thụ

6.5.1.2. sự thỏa mãn của khách hàng

6.5.1.3. sự lựa chọn

6.5.1.4. chất lượng cuộc sống

6.6. g. Mix

6.6.1. 4P

6.6.1.1. product (sản phẩm)

6.6.1.2. price (giá cả)

6.6.1.3. place (phân phối)

6.6.1.4. promotion (chiêu thị )

6.6.2. 4C

6.6.2.1. customer Value ( giá trị )

6.6.2.2. cost to the customer ( chi phí)

6.6.2.3. convenience ( tiện lợi )

6.6.2.4. communication ( thông tin )

7. 2. Môi trường

7.1. Vĩ mô

7.1.1. công nghệ

7.1.2. nhân khẩu

7.1.3. kinh tế

7.1.4. tự nhiên

7.1.5. chính trị

7.1.6. văn hóa

7.2. Vi mô

7.2.1. nhà cung cấp

7.2.2. doanh nghiệp

7.2.3. trung gian mar

7.2.4. đối thủ

7.2.5. công chúng

7.2.6. khách hàng

8. 3. Phân khúc thị trường

8.1. Yêu cầu

8.1.1. đo lường được

8.1.2. tiếp cận được

8.1.3. tính quan trọng

8.1.4. tính khả thi

8.1.5. đem lại hiệu quả, lợi nhuận

8.2. Tiêu thức

8.2.1. B2C

8.2.1.1. địa lí

8.2.1.2. nhân khẩu học

8.2.1.3. tâm lí

8.2.1.4. hành vi tiêu dùng

8.2.2. B2B

8.2.2.1. quy mô của kh

8.2.2.2. loại hình tổ chức

8.2.2.3. lĩnh vực kinh doanh

8.2.2.4. địa lí

8.2.2.5. tình trạng mua

8.3. Mục tiêu

8.3.1. Chiến lược

8.3.1.1. không phân biệt

8.3.1.2. phân biệt

8.3.1.3. tập trung

8.3.1.3.1. bước1 : phân tích tình hình

8.4. Định vị

8.4.1. bước 2 : lập bảng đồ định vị

8.4.2. bước 3 : lựa chọn chiến lựa định vị

8.4.3. bước 4 : nổ lực mar-mix

9. 4.Hành vi mua

9.1. Người tiêu dùng

9.1.1. khái quát

9.1.1.1. mua theo thói quen

9.1.1.2. mua khẩn cấp

9.1.1.3. mua theo tiến trình

9.1.2. Quy trình

9.2. Tổ chức

10. 5.Chiến lược sản phẩm

10.1. Cấu trúc ,phân loại

10.1.1. Khái niệm

10.1.1.1. quan điểm truyền thống

10.1.1.2. quan điểm marketing

10.1.2. Cấu trúc

10.1.2.1. lợi ích cốt lõi

10.1.2.2. sản phẩm hiện thực

10.1.2.3. sản phẩm mong đợi

10.1.2.4. sản phẩm bổ sung

10.1.2.5. sản phẩm tiềm năng

10.2. Bản chất

10.2.1. Đối tượng tham gia

10.2.1.1. Nhà sản xuất

10.2.1.2. Nhà buôn sỉ

10.2.1.3. Nhà bán lẻ

10.2.1.3.1. Yếu tố tác động

10.2.1.4. Đại lí

10.2.1.5. Người tiêu dùng

10.3. Chiến lược

10.3.1. kích thước

10.3.2. đăc tính

10.3.3. thiết kế bao bì

10.3.4. dịch vụ hỗ trợ

10.3.5. chu kỳ sống của sản phẩm

11. 6. Giá

11.1. Khái niệm và vai trò

11.2. Yếu tố ảnh hưởng

11.2.1. Bên trong

11.2.1.1. chi phí

11.2.1.1.1. mục tiêu Mar

11.2.2. Bên ngoài

11.2.2.1. Thị trường và nhu cầu

11.2.2.2. Gía thành, giá cả và sản phẩm của đối thủ

11.2.2.3. những yếu tố khác

11.3. Phương pháp định giá

11.3.1. Dựa trên

11.3.1.1. Chi phí

11.4. Chiến lược

11.4.1. Định giá cho phối thức sản phẩm

11.4.2. Cạnh tranh

11.4.3. Điều chỉnh giá

11.4.4. Thay đổi giá

11.4.4.1. Cảm nhận của người mua đối với giá cả và giá trị

12. 7.Phân phối

12.1. Chiều dài

12.2. Mar-Mix

12.3. Chức năng

12.3.1. Bán hàng

12.3.2. thông tin

12.3.3. truyền thông cổ động

12.3.4. Giao tiếp

12.3.5. Đáp ứng nhu cầu

12.3.6. Thương lượng

12.3.7. Lưu chuyển vật chất

12.3.8. Tài trợ

12.3.9. Chia sẻ rủi ro

12.4. Cấu trúc

12.4.1. Chiều rộng

12.4.1.1. Rộng rãi

12.4.1.2. Độc quyền

12.4.1.3. Chọn lọc

12.5. Hoạt động

12.5.1. Truyền thống

12.5.2. Liên kết dọc

12.5.3. Liên kết ngang

12.5.4. Đa kênh

13. 8. Xúc tiến

13.1. Doanh nghiệp

13.2. Công cụ

13.2.1. Bản chất

13.2.2. Quảng cáo

13.2.3. Khuyến mãi

13.2.4. Quan hệ công chúng

13.2.5. Bán hàng cá nhân

13.2.5.1. Marketing trực tiếp

13.3. Vai trò

13.3.1. Người tiêu dùng

13.3.2. xã hội

13.4. Yếu tố

13.4.1. Loiaj sản phẩm kinh doanh

13.4.2. Giai đoạn trong chu kì sống

13.4.3. Chiến lược đẩy

13.4.4. Chiến lược kéo