SWOT Analüüs

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SWOT Analüüs by Mind Map: SWOT Analüüs

1. Suurendab tööhõivet ja vähendab tööpuudust

2. Omafinantseering puudub, seega on võimalus teenust saada suur ja kättesaadavam inimestele

3. Äriplaani koostamine jõukohane

4. Koolitus on hariv ja kasulik, kuna paljud ei pruugi olla kokku puutunud ettevõtlusega

5. Toetuse saamise tingimused ei ole keerulised ja võimalus teenust saada paljudel

5.1. Toetuse summa piisav, et ettevõtte loomist alustada

6. Tõstab tööturuteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust

7. Soodustab töökohtade loomist

8. Tugi teenusepakkujate poolt nõustamise, koolituse, mentorluse kaudu

8.1. Vajadus toetuse järele olemas

9. Võimalus koolituseks

10. Motiveerib ja toetab ettevõtlusega alustamisel

11. Vähendab tööpuudust

12. Ettevõtluskogemus on arendav

13. Uued töökohad

14. Vajalik teenus töötutele ja kõigile teistele , kes soovivad ettevõtlusega alustada

15. Teabe- ja koostööpäevad teenusega seotud töötajatele

16. Omafinantseeringu nõue puudub

17. Soodustab ettevõttlikust

18. Mentorklubi teenus

19. Individuaalse nõustamise kulu hüvitamine

20. Võib kasutada erinevaid äriplaanide vorme

21. EvAT saajatele hüvitatakse koolituskulu

22. Eitava vastuse korral võib uuesti avaldust esitada

23. Võimalik taotleda ka õppides täiskoormusega ja olles töötuna arvel

24. Ettevõtluskoolituse läbimisel võimalik toetust taotleda

25. Hea võimalus töötule

26. Positiivse otsuse korral kantakse toetus üle 10 tööpäeva jooksul

27. Otsus toetuse andmisest tehakse 30 päeva jooksul

28. Võimalus avaldus esitada nii digitaalselt kui ka paberkujul vastavas asutuses

29. Võimalus saada toetust juba 18 aastaselt

30. Rahaline abi kuni 4474 EUR

31. Motiveerib ja toetab isikut

32. What are the strengths of your company?

33. What do other companies see as your strengths?

34. Strengths

35. Opportunities

35.1. Interesting trends in your niche?

35.2. What are the best opportunities?

36. ebarealistlikud plaanid

37. vähe on ettevõtjaid, kelle ettevõte on juba käivitunud moel, mis võimaldab endale palka maksta

38. Ettevõtte mittetoimivus

39. Kehv majanduslik olukord

40. Stardi-ja kasvutoetusu olemasolu

41. informatsooni vähene kättesaadavus, näiteks selle kohta, kas tuleb teha omafinantseering,missuguseid kulusid täpsemalt toetusega kaetakse jne

42. paljud ei tea neist koolitustest ega sellest, et ka sellise koolituse läbimine loob võimaluse Töötukassast toetust taotleda

43. Tihti kaalutakse ettevõtlust alles, siis kui tööotsingud ei ole õnnestunud ja seega ei ole äriidee piisavalt läbimõeldud

44. töötuna ettevõtlusega alustajad ei saa ettevõtte käivitamiseks sama põhjalikult ette valmistada kui ülejäänud alustajad, kes valivad ettevõtte käivitamise aja ise

45. töötuna ettevõtlusega alustajad ei saa ettevõtte käivitamiseks sama põhjalikult ette valmistada kui ülejäänud alustajad, kes valivad ettevõtte käivitamise aja ise

46. Vähesed koolituse läbijad saavad toetust, 2008-2009 aastal sai vaid 20 %

47. Puudub järelnõustamise teenus

48. Töötukassa koduleheküljel ei ole piisavalt informatsiooni

49. Äriplaan tuleb koostada eesti keeles, seega vene keelt kõnelevatele kodanikele protsess raskendatud

49.1. Süsteem ei ole piisavalt läbipaistev, tuleks jagada rohkem infot, kuidas koolitustele pääseb ja kellele need mõeldud on

50. Teenuste mahud väikesed (koolitused, nõustamine jne)

50.1. Tasuliste teenuste eest ei suuda toetustsaanud maksta

51. Kontakti puudumine äriplaani hindajate ja taotleja vahel.

52. Taotluse hindamismudel ei ole avalikustatud

53. Toetust ei ole võimalik saada MTÜ käivitamiseks

54. toetust ei saa rendi või tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordiettevõtjatele maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamiseks

55. Toetust ei saa söevaldkonnas tegutsevad ettevõtjad

56. Ettevõtet ei tohi enne avalduse esitamist registreerida

57. Koolituse läbinutel rohkem informatsiooni võrreldes nendega, kes ei ole koolitust läbinud

58. Ei tohi lõoetada majandustegevust enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmisest

59. Peab alustama majandustegevusega 6 kuu jooksul alates toetuse ülekandmisest

60. Toetust ei saa isik, kellele kuulub vähemalt 51% olemasolevast äriühingust

61. Toetust ei saa isik, kelle äriplaan on liiga suure riskiga

62. Toetust ei saa olemasolev ettevõtja

62.1. Toetust ei saa olemasoleva äriühingu osanikuks või aktsionäriks astumiseks

63. What are some weaknesses seen by other companies?

64. Areas you should avoid?

65. Weaknesses

66. Threats

66.1. Is there any outstanding debt or large loan?

66.2. What is your competition doing?