SWOT Analüüs

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SWOT Analüüs by Mind Map: SWOT Analüüs

1. Suurendab tööhõivet ja vähendab tööpuudust

2. Omafinantseering puudub, seega on võimalus teenust saada suur ja kättesaadavam inimestele

3. ebarealistlikud plaanid

4. vähe on ettevõtjaid, kelle ettevõte on juba käivitunud moel, mis võimaldab endale palka maksta

5. Ettevõtte mittetoimivus

6. Kehv majanduslik olukord

7. Stardi-ja kasvutoetusu olemasolu

8. Äriplaani koostamine jõukohane

9. informatsooni vähene kättesaadavus, näiteks selle kohta, kas tuleb teha omafinantseering,missuguseid kulusid täpsemalt toetusega kaetakse jne

10. paljud ei tea neist koolitustest ega sellest, et ka sellise koolituse läbimine loob võimaluse Töötukassast toetust taotleda

11. Koolitus on hariv ja kasulik, kuna paljud ei pruugi olla kokku puutunud ettevõtlusega

12. Toetuse saamise tingimused ei ole keerulised ja võimalus teenust saada paljudel

12.1. Toetuse summa piisav, et ettevõtte loomist alustada

13. Tihti kaalutakse ettevõtlust alles, siis kui tööotsingud ei ole õnnestunud ja seega ei ole äriidee piisavalt läbimõeldud

14. töötuna ettevõtlusega alustajad ei saa ettevõtte käivitamiseks sama põhjalikult ette valmistada kui ülejäänud alustajad, kes valivad ettevõtte käivitamise aja ise

15. töötuna ettevõtlusega alustajad ei saa ettevõtte käivitamiseks sama põhjalikult ette valmistada kui ülejäänud alustajad, kes valivad ettevõtte käivitamise aja ise

16. Vähesed koolituse läbijad saavad toetust, 2008-2009 aastal sai vaid 20 %

17. Tõstab tööturuteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust

18. Soodustab töökohtade loomist

19. Tugi teenusepakkujate poolt nõustamise, koolituse, mentorluse kaudu

19.1. Vajadus toetuse järele olemas

20. Võimalus koolituseks

21. Motiveerib ja toetab ettevõtlusega alustamisel

22. Vähendab tööpuudust

23. Puudub järelnõustamise teenus

24. Töötukassa koduleheküljel ei ole piisavalt informatsiooni

25. Äriplaan tuleb koostada eesti keeles, seega vene keelt kõnelevatele kodanikele protsess raskendatud

25.1. Süsteem ei ole piisavalt läbipaistev, tuleks jagada rohkem infot, kuidas koolitustele pääseb ja kellele need mõeldud on

26. Teenuste mahud väikesed (koolitused, nõustamine jne)

26.1. Tasuliste teenuste eest ei suuda toetustsaanud maksta

27. Kontakti puudumine äriplaani hindajate ja taotleja vahel.

28. Taotluse hindamismudel ei ole avalikustatud

29. Toetust ei ole võimalik saada MTÜ käivitamiseks

30. toetust ei saa rendi või tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordiettevõtjatele maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamiseks

31. Toetust ei saa söevaldkonnas tegutsevad ettevõtjad

32. Ettevõtet ei tohi enne avalduse esitamist registreerida

33. Koolituse läbinutel rohkem informatsiooni võrreldes nendega, kes ei ole koolitust läbinud

34. Ei tohi lõoetada majandustegevust enne ühe aasta möödumist toetuse ülekandmisest

35. Peab alustama majandustegevusega 6 kuu jooksul alates toetuse ülekandmisest

36. Toetust ei saa isik, kellele kuulub vähemalt 51% olemasolevast äriühingust

37. Toetust ei saa isik, kelle äriplaan on liiga suure riskiga

38. Toetust ei saa olemasolev ettevõtja

38.1. Toetust ei saa olemasoleva äriühingu osanikuks või aktsionäriks astumiseks

39. What are some weaknesses seen by other companies?

40. Areas you should avoid?

41. Ettevõtluskogemus on arendav

42. Uued töökohad

43. Vajalik teenus töötutele ja kõigile teistele , kes soovivad ettevõtlusega alustada

44. Teabe- ja koostööpäevad teenusega seotud töötajatele

45. Omafinantseeringu nõue puudub

46. Soodustab ettevõttlikust

47. Mentorklubi teenus

48. Individuaalse nõustamise kulu hüvitamine

49. Võib kasutada erinevaid äriplaanide vorme

50. EvAT saajatele hüvitatakse koolituskulu

51. Eitava vastuse korral võib uuesti avaldust esitada

52. Võimalik taotleda ka õppides täiskoormusega ja olles töötuna arvel

53. Ettevõtluskoolituse läbimisel võimalik toetust taotleda

54. Hea võimalus töötule

55. Positiivse otsuse korral kantakse toetus üle 10 tööpäeva jooksul

56. Otsus toetuse andmisest tehakse 30 päeva jooksul

57. Võimalus avaldus esitada nii digitaalselt kui ka paberkujul vastavas asutuses

58. Võimalus saada toetust juba 18 aastaselt

59. Rahaline abi kuni 4474 EUR

60. Motiveerib ja toetab isikut

61. What are the strengths of your company?

62. What do other companies see as your strengths?

63. Strengths

64. Threats

64.1. Is there any outstanding debt or large loan?

64.2. What is your competition doing?

65. Weaknesses

66. Opportunities

66.1. Interesting trends in your niche?

66.2. What are the best opportunities?