Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verkko-opetuksen perusteita by Harto Pönkä, 18.5.2012 by Mind Map: Verkko-opetuksen perusteita
by Harto Pönkä, 18.5.2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Verkko-opetuksen perusteita by Harto Pönkä, 18.5.2012

Verkko-opetuksen muodot

1. Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit

2. Itseopiskelu verkossa

3. Monimuoto-opetus (blended learning, sulautuva opetus)

Toisaalta: materiaalikeskeinen ja vuorovaikutuskeskeinen

Lähikäsite: etäopetus

Uusi elementti: yhteisöresurssit

Lähteitä

Verkko-opetuksen käsikirja, HY: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?sequence=1

NettiLuotsi: http://85.157.223.135/uploads/pdf-files/Nettiluotsi_Opettajan%20opas.pdf

VERTTI - opettajan verkkokurssituki: http://www.cs.helsinki.fi/group/vertti/vertti/verope1.shtml

TieVie: aktivoivia menetelmiä verkkoon: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/tievie/tievie_koulutus_fin/tievie_koulutus_resurssit_fin/tievie_resursseja_opkeh.html

KenGuru: http://www10.edu.fi/kenguru/

Sosiaalisen median opetuskäyttö: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3

Verkko-opetuksen laatukäsikirja: http://www.vopla.fi/laatukasikirja/

Verkko-opettajan nettiopas: http://lukiot.tampere.fi/seututarjotin/vopas/index.php

Virtuaaliyliopiston linkkilista: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/vy_tietovarantoja_fin/oppaitajaaineistoja/vy_tietovarannot_opettaja_fin.html?redirected=true

Pedagogiset mallit

Ymmärtävä ja yhteisöllinen oppiminen

CSCL

Tutkiva oppiminen

Ongelmalähtöinen oppiminen, PBL

Palapeli, jigsaw

Flipped classroom

Roolitettu työskentely

Alustus - keskustelu/väittely

Verkkomentorit - työelämän asiantuntijat mukaan keskusteluihiin

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Portfolion koostaminen

PLE - henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentaminen

Käsitekarttojen vaiheittainen työstäminen

Opintopiiri/opinnäytetyön ryhmä verkossa

Osallistuminen asiantuntijoiden verkkoyhteisöihin

Strukturointi ja vaiheistaminen

Rakenne

Rakenteen pitää olla looginen ja se tulee kuvata selvästi opiskelijoille

Www-sivusto

Hakemisto/materiaalipankki

Yhteisösivusto, Facebook-ryhmä tms

Oppimisaihiot rakenteen pienimpänä yksikkönä, Tehtäviä, Materiaaleja, Meta-aihioita tms.

Tähtimalli uutena ratkaisuna

Vaiheet

Loogiset vaiheet helpottavat etenemistä

Vaiheet voivat muodostaa systemaattisen kokonaisuuden, esim. tutkimuksen vaiheet

Yhteisölliset skriptit

Vuorovaikutus verkossa

Kuka kommunikoi: opettaja-opiskelijat, opiskelijat-opiskelijat, opiskelijat-opettaja-opiskelijat - kommunikaatioverkostot

Ryhmäytymisen vaiheet

Riittävästi aikaa ryhmäytymiselle

Minkä kokoinen ryhmä?

Yhteisöllisyyden muodot verkossa: yhteisöt, ryhmät, verkostot, parityöskentely jne

Yhteiset pelisäännöt, ohjeistaminen, mihin voidaan edellyttää jne.

Oppimisalustat ja työkalut

Verkko-oppimisympäristöt (VLE)

Wikit

Blogit

Mielle-/käsitekarttapalvelut

Mediapalvelut

Tietolähteet, Google, Wikipedia etc.

Muistiinpano- ja sos.kirjanmerkkipalvelut

Facebook, Twitter ym.

Yhteisö- ja ryhmäsivustot

Virtuaalimaailmat

Nettiharjoitukset

Laitteet: pc, tablet, mobiili, fyysiset tilat ja niihin integroidut laitteet (QR, NFC, älytaulut jne.)

"Opitaanko tietokoneiden välityksellä vai ääressä?"

Mobiililaitteet pitävät tehtävät ja pääsyn verkkoympäristöön aina mukana

Arviointi

Käytettyjen palvelujen määrä ja käyttötavat

Oppimisprosessin vuorovaikutuksen arviointi

KESKUSTELUT

Verkostodata

Lokitiedot

Oppimisen tavoitteiden toteutumisen arviointi

Tentti, ryhmätentti, kotitentti jne.

Palautus- ja/tai ryhmätöiden arviointi

Itsearviointi, vertaisarviointi

Kurssin/opetuksen arviointi opiskelijoiden toimesta

Lopputuloksen vai prosessin arviointi, ja miksi niin

Verkko-opetuksen suunnittelu

Ydinainesanalyysi, osaamistavoitteet

Arvioi kuormitus: kognitiivinen kuormitus vs. itsesäätelytaidot

Verkko-opetuksen mitoituksen arviointi: http://www.kka.fi/files/153/KKA_1106.pdf

Piirrä kuva, jossa näkyy: 1. käytettävät palvelut 2. toiminta ja roolit (opettaja/opiskelijat) 3. materiaalit 4. aikataulu (vaiheet)

Mindmapit

Kaavio

Taulukko

Listat

Tarina (makrotason skripti)

Suunnittele kokonainen oppimisprosessi

Linjakas opetus: tavoitteet - toteutus - arviointi

Opiskelun mielekkyyden tekijät, Aktiivisuus, Intentionaalisuus, Reflektiivisyys, Kontekstuaalisuus, Siirtovaikutus, Konstruktiivisuus, Vuorovaikutus, New node

Miten seurataan, koordinoidaan ja ohjataan työskentelyä?, RSS-syötteet ja sähköpostimuistutukset apuna, Aikatauluttaminen, ajanhallinta

Vaiheittain verkko-oppimiseen ja sosiaaliseen mediaan

Vrt. 1-4 vaiheet somen käyttöönotossa

Tavallisia karikkoja

Suunnittelutyökalut ja avut

Opetuksen suunnittelun tarkastuslista

VerkkoVelho -suunnittelutyökalu: http://palvelut.virtuaaliyliopisto.fi/velho/

Verkkoluotsi: http://verkkoluotsi.chydenius.fi/

Oppimiskäsitys

Miten ymmärrät oppimisen?

Mikä rooli vuorovaikutuksella on oppimisessa?

Millainen on hyvää oppimista ja miten siihen päästään?

Mihin ollaan menossa? Tulevaisuuden koulun teemoja.

Sosiaalinen media on pannut kaiken uusiksi

http://prezi.com/zvdswrxcxazu/tulevaisuuden-koulu-kuten-sen-koen/

Tabletit, tabletit ja tabletit

Tekijänoikeuksien hallinta korostuu