Verkko-opetuksen perusteita by Harto Pönkä, 18.5.2012

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verkko-opetuksen perusteita by Harto Pönkä, 18.5.2012 by Mind Map: Verkko-opetuksen perusteita by Harto Pönkä, 18.5.2012

1. Verkko-opetuksen muodot

1.1. 1. Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit

1.2. 2. Itseopiskelu verkossa

1.3. 3. Monimuoto-opetus (blended learning, sulautuva opetus)

1.4. Toisaalta: materiaalikeskeinen ja vuorovaikutuskeskeinen

1.5. Lähikäsite: etäopetus

1.6. Uusi elementti: yhteisöresurssit

2. Pedagogiset mallit

2.1. Ymmärtävä ja yhteisöllinen oppiminen

2.1.1. CSCL

2.2. Tutkiva oppiminen

2.3. Ongelmalähtöinen oppiminen, PBL

2.4. Palapeli, jigsaw

2.5. Flipped classroom

2.6. Roolitettu työskentely

2.7. Alustus - keskustelu/väittely

2.8. Verkkomentorit - työelämän asiantuntijat mukaan keskusteluihiin

2.9. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

2.10. Portfolion koostaminen

2.11. PLE - henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentaminen

2.12. Käsitekarttojen vaiheittainen työstäminen

2.13. Opintopiiri/opinnäytetyön ryhmä verkossa

2.14. Osallistuminen asiantuntijoiden verkkoyhteisöihin

3. Strukturointi ja vaiheistaminen

3.1. Rakenne

3.1.1. Rakenteen pitää olla looginen ja se tulee kuvata selvästi opiskelijoille

3.1.2. Www-sivusto

3.1.3. Hakemisto/materiaalipankki

3.1.4. Yhteisösivusto, Facebook-ryhmä tms

3.1.5. Oppimisaihiot rakenteen pienimpänä yksikkönä

3.1.5.1. Tehtäviä

3.1.5.2. Materiaaleja

3.1.5.3. Meta-aihioita tms.

3.1.6. Tähtimalli uutena ratkaisuna

3.2. Vaiheet

3.2.1. Loogiset vaiheet helpottavat etenemistä

3.2.2. Vaiheet voivat muodostaa systemaattisen kokonaisuuden, esim. tutkimuksen vaiheet

3.3. Yhteisölliset skriptit

4. Vuorovaikutus verkossa

4.1. Kuka kommunikoi: opettaja-opiskelijat, opiskelijat-opiskelijat, opiskelijat-opettaja-opiskelijat - kommunikaatioverkostot

4.2. Ryhmäytymisen vaiheet

4.2.1. Riittävästi aikaa ryhmäytymiselle

4.2.2. Minkä kokoinen ryhmä?

4.3. Yhteisöllisyyden muodot verkossa: yhteisöt, ryhmät, verkostot, parityöskentely jne

4.4. Yhteiset pelisäännöt, ohjeistaminen, mihin voidaan edellyttää jne.

5. Mihin ollaan menossa? Tulevaisuuden koulun teemoja.

5.1. Sosiaalinen media on pannut kaiken uusiksi

5.2. http://prezi.com/zvdswrxcxazu/tulevaisuuden-koulu-kuten-sen-koen/

5.3. Tabletit, tabletit ja tabletit

5.4. Tekijänoikeuksien hallinta korostuu

6. Lähteitä

6.1. Verkko-opetuksen käsikirja, HY: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?sequence=1

6.2. NettiLuotsi: http://85.157.223.135/uploads/pdf-files/Nettiluotsi_Opettajan%20opas.pdf

6.3. VERTTI - opettajan verkkokurssituki: http://www.cs.helsinki.fi/group/vertti/vertti/verope1.shtml

6.4. TieVie: aktivoivia menetelmiä verkkoon: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/tievie/tievie_koulutus_fin/tievie_koulutus_resurssit_fin/tievie_resursseja_opkeh.html

6.5. KenGuru: http://www10.edu.fi/kenguru/

6.6. Sosiaalisen median opetuskäyttö: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3

6.7. Verkko-opetuksen laatukäsikirja: http://www.vopla.fi/laatukasikirja/

6.8. Verkko-opettajan nettiopas: http://lukiot.tampere.fi/seututarjotin/vopas/index.php

6.9. Virtuaaliyliopiston linkkilista: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/vy_tietovarantoja_fin/oppaitajaaineistoja/vy_tietovarannot_opettaja_fin.html?redirected=true

7. Oppimisalustat ja työkalut

7.1. Verkko-oppimisympäristöt (VLE)

7.2. Wikit

7.3. Blogit

7.4. Mielle-/käsitekarttapalvelut

7.5. Mediapalvelut

7.6. Tietolähteet, Google, Wikipedia etc.

7.7. Muistiinpano- ja sos.kirjanmerkkipalvelut

7.8. Facebook, Twitter ym.

7.9. Yhteisö- ja ryhmäsivustot

7.10. Virtuaalimaailmat

7.11. Nettiharjoitukset

7.12. Laitteet: pc, tablet, mobiili, fyysiset tilat ja niihin integroidut laitteet (QR, NFC, älytaulut jne.)

7.12.1. "Opitaanko tietokoneiden välityksellä vai ääressä?"

7.12.2. Mobiililaitteet pitävät tehtävät ja pääsyn verkkoympäristöön aina mukana

8. Arviointi

8.1. Käytettyjen palvelujen määrä ja käyttötavat

8.2. Oppimisprosessin vuorovaikutuksen arviointi

8.2.1. KESKUSTELUT

8.2.2. Verkostodata

8.2.3. Lokitiedot

8.3. Oppimisen tavoitteiden toteutumisen arviointi

8.3.1. Tentti, ryhmätentti, kotitentti jne.

8.3.2. Palautus- ja/tai ryhmätöiden arviointi

8.3.3. Itsearviointi, vertaisarviointi

8.3.4. Kurssin/opetuksen arviointi opiskelijoiden toimesta

8.4. Lopputuloksen vai prosessin arviointi, ja miksi niin

9. Verkko-opetuksen suunnittelu

9.1. Ydinainesanalyysi, osaamistavoitteet

9.2. Arvioi kuormitus: kognitiivinen kuormitus vs. itsesäätelytaidot

9.2.1. Verkko-opetuksen mitoituksen arviointi: http://www.kka.fi/files/153/KKA_1106.pdf

9.3. Piirrä kuva, jossa näkyy: 1. käytettävät palvelut 2. toiminta ja roolit (opettaja/opiskelijat) 3. materiaalit 4. aikataulu (vaiheet)

9.3.1. Mindmapit

9.3.2. Kaavio

9.3.3. Taulukko

9.3.4. Listat

9.3.5. Tarina (makrotason skripti)

9.4. Suunnittele kokonainen oppimisprosessi

9.4.1. Linjakas opetus: tavoitteet - toteutus - arviointi

9.4.2. Opiskelun mielekkyyden tekijät

9.4.2.1. Aktiivisuus

9.4.2.2. Intentionaalisuus

9.4.2.3. Reflektiivisyys

9.4.2.4. Kontekstuaalisuus

9.4.2.5. Siirtovaikutus

9.4.2.6. Konstruktiivisuus

9.4.2.7. Vuorovaikutus

9.4.2.8. New node

9.4.3. Miten seurataan, koordinoidaan ja ohjataan työskentelyä?

9.4.3.1. RSS-syötteet ja sähköpostimuistutukset apuna

9.4.3.2. Aikatauluttaminen, ajanhallinta

9.5. Vaiheittain verkko-oppimiseen ja sosiaaliseen mediaan

9.5.1. Vrt. 1-4 vaiheet somen käyttöönotossa

9.5.2. Tavallisia karikkoja

9.6. Suunnittelutyökalut ja avut

9.6.1. Opetuksen suunnittelun tarkastuslista

9.6.2. VerkkoVelho -suunnittelutyökalu: http://palvelut.virtuaaliyliopisto.fi/velho/

9.6.3. Verkkoluotsi: http://verkkoluotsi.chydenius.fi/

10. Oppimiskäsitys

10.1. Miten ymmärrät oppimisen?

10.2. Mikä rooli vuorovaikutuksella on oppimisessa?

10.3. Millainen on hyvää oppimista ja miten siihen päästään?