Ідеальний вчитель

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ідеальний вчитель by Mind Map: Ідеальний вчитель

1. Рівень домагань

1.1. Самооцінка

1.2. Об'єктивна

2. Головні психічні процеси

2.1. Увага: зосереджена і направлена.

2.2. Сприймання: вибіркове, цілісне, осмислене.

2.3. Пам'ять: довготривала, точна.

2.4. Мислення: логічне, швидке.

2.5. Мовлення: чітке, зрозуміле, лаконічне, розумно побудоване.

3. Здібності

3.1. Дидактичні - здібності передавати учням навчальний матеріал доступно, зрозуміло, викликати у них активну самостійну думку, організовувати їх самостійну діяльність, керувати їх пізнавальною активністю.

3.2. Академічні - здібності до певної галузі науки (музики, математики, фізики, біології, літератури), що є предметом викладання вчителя у школі.т

3.3. Гностичні - здібності до швидкого і творчого оволодіння методами навчання учнів, пошуку і творення способів навчання, збору інформації вчителем про учнів і себе;

3.4. Конструктивні - здібності до створення атмосфери співробітництва, спільної діяльності, чутливість до побудови уроку відповідно до мети розвитку і саморозвитку учня,встановлення педагогічне доцільних стосунків з ним;

3.5. Мовні - здатність чітко висловлювати свої думки та почуття за допомогою мови та невербальних засобів (міміки, жестів, пантоміміки).

3.6. Комунікативні - здібності до спілкування з учнями,уміння знаходити правильний підхід до них, встановлювати з ними педагогічне доцільні стосунки, наявність педагогічного такту;

3.7. Експресивні - здібності, що виявляються в емоційній наповненості взаємодії з учнями.

3.8. Організаторські - здібності організовувати учнівский клас, згуртовувати його, оптимізувати власну діяльність (планування, контроль тощо).

3.9. Сугестивні - здібності, що виражають здатність вчителя до безпосереднього емоційно-вольового впливу на учнів.

3.10. Прогностичні - здібності, що виявляються в передбаченні результатів дій, у виховному проектуванні особистості учнів, умінні прогнозувати розвиток їх якостей.

4. Риси характеру

4.1. Ініціативність та гнучкість

4.2. Впевненість у собі самостійність

4.3. Творчість та креативність

4.4. Наполегливість та любов до праці

4.5. Ентузіазм

4.6. Справедливість і чесність, твердість характеру

4.7. Скромність

5. Темперамент

5.1. Переважає сангвіністічній тип темпераменту

6. Образ "Я"

6.1. Реальне "Я" аспекти

6.1.1. Соціальний: вміє спілкуватись з різними людьми, вміє поводитись у нестандартних ситуаціях, знаходження шляхів вирішення конфліктів та проблем.

6.1.2. Інтелектуальний: мудрий, компетентний у різних сферах, вміє знайти вихід зі складних ситуацій.

6.1.3. Емоційний: спокійний, врівноважений, вміє правильно виражати емоції та почуття.

6.1.4. Фізичний: гарне самопочуття, бадьорість, відсутність хвороб.