Khái quát văn học Việt Nam từ tk X đến hết tk XIX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khái quát văn học Việt Nam từ tk X đến hết tk XIX by Mind Map: Khái quát văn học Việt Nam từ tk X đến hết tk XIX

1. Những đặc điểm lớn về nội dung

1.1. Chủ nghĩa yêu nước

1.1.1. Tồn tại và phát triển xuyên suốt văn học trung đại VN

1.1.2. Gắn liền với tư tưởng trung quân ái quốc

1.1.3. Mang âm điệu hào hùng và âm hưởng bi tráng

1.2. Chủ nghĩa nhân đạo

1.2.1. Chịu ảnh hưởng từ tư tưởng phật giáo, nho giáo, đạo giáo

1.2.2. Khát vọng quyền sống, quyền hạnh phúc, quan hệ đạo đức, đạo lí

1.3. Cảm hứng thế sự

1.3.1. Phản ánh hiện thực xã hội, cuộc sống đau khổ của nhân dân

1.3.2. Phát triển mạnh trong 2 tk XVIII và tk XIX

1.3.3. Hướng tới hiện thực cuộc sống, hiện thực xã hội đương thời

1.3.4. Tạo tiền đề cho sự ra đời của văn học thời kì sau

2. Những đặc điểm lớn về nghệ thuật

2.1. Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm

2.1.1. Là sự quy định chặt chẽ theo khuôn mẫu, thể hiện ở các quan điểm văn học

2.1.2. Chặt chẽ về kết cấu ước lệ tượng chưng

2.2. Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị

2.2.1. Xu hướng bình dị là cái đời thường bình dị, đơn sơ mộc mạc, tự nhiên, thông tục

2.3. Tiếp thu và dân tộc hoá tinh hoa văn hoá nước ngoài

2.3.1. Tiếp thu tinh hoa của VH TQ về thể loại ngôn ngữ

3. Các thành phần của văn học

3.1. VH chữ Hán

3.1.1. Sáng tác = chữ Hán (thơ, văn xuôi)

3.1.2. Tiếp thu thể loại VH TQ (chiếu, biểu, hịch)

3.2. VH chữ Nôm

3.2.1. Sáng tác = chữ Nôm

3.2.2. Xuất hiện cuối tk XVIII

3.2.3. Chủ yếu là thơ, tiếp thu từ TQ (thơ Đường Luật, lục bát)

4. Các giai đoạn phát triển

4.1. Tk X -> tk XIV

4.1.1. Ra đời trong thời kỳ VN dành quyền độc lập tự chủ vào cuối tk X

4.1.2. Bước ngoặt lớn của văn học viết, sau đó là giai đoạn VH chữ Nôm

4.1.3. Đạt đc những thành tựu lớn, là viên gạch đầu tiên phát triển VH viết

4.2. Tk XV -> XVII

4.2.1. Ra đời khi chế độ PKVN đạt đến đỉnh cao và suy tàn dẫn đến nội chiến

4.2.2. Phát triển nhiều thể loại phong phú, đặc biệt là văn chính luận

4.3. Tk XVIII -> nửa đầu XIX

4.3.1. Phát triển trong hoàn cảnh đất nước có nhiều biến động

4.3.2. Xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa

4.3.3. Phát triển mạnh mẽ cả văn xuôi, văn vần, VH chữ Hán/Nôm

4.4. Nửa cuối tk XIX

4.4.1. Xã hội trong hoàn cảnh VN chuyển sang thực dân nửa phong kiến

4.4.2. VH phương tây ảnh hưởng tới đời sống xã hội VN

4.4.3. VH chữ quốc ngữ xuất hiện nhưng VH chữ Hán/Nôm vẫn là chủ đạo