ภาษาไพทอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาษาไพทอน by Mind Map: ภาษาไพทอน

1. โปรแกรมคืออะไร ?

1.1. ภาษาไพทอน

1.2. ภาษาไพทอน

2. ทำไมต้องเรียน

2.1. ภาษาไพทอน

2.2. ภาษาไพทอน

2.3. ภาษาไพทอน

2.4. ภาษาไพทอน

3. การติดตั้งโปรแกรม

3.1. ภาษาไพทอน

3.2. ภาษาไพทอน

3.3. ภาษาไพทอน

3.4. ภาษาไพทอน

4. สิ่งที่ควรรู้ก่อนเขียนโปรแกรม

5. การเขียนภาษาไพทอนเบื้องต้น

5.1. การเขียนภาษาไพทอนเบื้องต้น

5.2. การเขียนภาษาไพทอนเบื้องต้น

5.2.1. 1.เตรียมอะไร

5.2.2. 2. ลงมือเขียน

5.3. การเขียนภาษาไพทอนเบื้องต้น

6. จัดทำโดย นายภาคิน สุดาชม