انتظارات و توقعات از استاد شفقـــــي

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
انتظارات و توقعات از استاد شفقـــــي by Mind Map: انتظارات و توقعات از استاد شفقـــــي

1. مرحله اول

1.1. آموزش

1.1.1. برنامه ريزي

1.1.2. شروع

1.1.3. تناسب تلاش و نتيجه

1.1.4. اهداف در زمان يادگيري

1.1.5. رعايت كدام جزئيات مهم است

1.1.6. تناسب حجم آموختن و تمرين

1.1.7. تنوع سيستم آموزشي/ يادگيري

1.1.8. نگاه كردن / ديدن

1.1.9. چگونگي انتقال مفاهيم (مثال: مثبت يا منفي)

2. مرحله دوم

2.1. كار و حرفه

2.1.1. تهيه رزومه

2.1.1.1. بين المللي

2.1.2. برندسازي

2.1.2.1. چطور و چگونه

2.1.2.2. ضوابط موفقيت يك برند

2.1.2.3. ديدگاه و ايدولوژي

2.1.3. تناسب حجم/ ساعت/توانايي/قابليت داشتن در كار به درآمد

2.1.4. انجام امور كاري در سطح بين المللي

2.1.5. فهم و رسيدن به درگاه هاي انقلاب صنعتي چهارم

2.1.5.1. چگونه رسيدن

2.1.5.2. نياز به شناخت

2.1.5.3. گذر از موارد دست و پاگير

2.1.5.4. آينده نگري

2.1.6. سرمايه گذاري روي اهداف با توجه به سن

2.1.6.1. زمان

2.1.6.2. مالي

2.1.7. شناخت جايگاه مثال( از آنچه كه هستيم بالاتر نشان داده شود؟) يا اشتباه است(غلو كردن؟)

3. مرحله سوم

3.1. سبك زندگي

3.1.1. برنامه ريزي

3.1.2. تغذيه

3.1.3. اولويت هاي انتخاب

3.1.4. ارزش گذاري

3.1.5. جهان بيني

3.1.6. مفهوم اقتصاد مثال (عنوان نوع درآمد در قبل و بعد از پيشرفت)

3.1.7. ابزار

3.1.8. سياست گذاري

3.1.9. خانواده

3.1.10. ضمانت

4. مرحله چهارم

4.1. خانواده

4.1.1. همراه بودن

4.1.2. پيشتوانه مالي

5. مرحله پنجم

5.1. همراهي با مسير استاد شفقي

5.1.1. شاگردي

5.1.2. همكاري

5.1.3. همراهي