สรุปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 by Mind Map: สรุปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

1. หลักการ

1.1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ

1.2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน

1.3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ

1.4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น

1.5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

2. จุดมุ่งหมาย

2.1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2.2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิติ

2.3. มีสุขกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

2.4. รักชาติ มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

2.5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

3. สมรรถนะของผู้เรียน

3.1. ความสามารถในการสื่อสาร

3.2. ความสามารถในการคิด

3.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

3.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3.5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

4.2. ซื่อสัตย์สุจริต

4.3. มีวินัย

4.4. ใฝ่เรียนรู้

4.5. อยู่อย่างพอเพียง

4.6. มุ่งในการทำงาน

4.7. รักความเป็นไทย

4.8. มีจิตสาธารณะ

5. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

5.1. ภาษาไทย มี 5 สาระ 5 มาตรฐาน

5.2. คณิตศาสตร์ มี 6 สาระ 14 มาตรฐาน

5.3. วิทยาศาสตร์ มี 8 สาระ 13 มาตรฐาน

5.4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มี 5 สาระ 11 มาตรฐาน

5.5. สุขศึกษาและพลศึกษา มี 5 สาระ 6 มาตรฐาน

5.6. ศิลปะ มี 3 สาระ 6 มาตรฐาน

5.7. การงานและเทคโนโลยี มี 4 สาระ 4 มาตรฐาน

5.8. ภาษาต่างประเทศ มี 4 สาระ 8 มาตรฐาน

6. ตัวชี้วัด

6.1. ตัวชี้วัดชั้นปี

6.1.1. ใช้กับ ป.1-ม.3

6.2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น

6.2.1. ใช้กับ ม.4-ม.6

7. สาระการเรียนรู้

7.1. องค์ความรู้

7.2. ทักษะ

7.3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8.1. กิจกรรมแนะแนว

8.2. กิจกรรมนักเรียน

8.2.1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

8.3. กิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์

9. ระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นในแต่ละระดับ

9.1. ประถมศึกษา 6 ปี

9.1.1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ

9.2. มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี

9.2.1. เน้นให้ผู้เรียนสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง

9.3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี

9.3.1. เน้นความรู้และทักษะเฉพาะด้าน และความถนัดความสนใจ

10. การจัดการเรียนรู้

10.1. หลักการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนสำคัญสุด

10.2. กระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนต้องทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ

10.3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจทุกขั้นตอน

10.4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน

11. สื่อการเรียนรู้

11.1. เป็นเครื่องมือส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้

11.2. สื่อมีหลายประเภท สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี เครื่อข่ายต่างๆในท้องถิ่น

12. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

12.1. ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

12.2. ตัดสินผลการเรียน

13. เกณฑ์การวัดและการประเมินผลการเรียน

13.1. ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน

13.2. ผู้เรียนทุกระดับต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด

13.3. ผู้เรียนทุกระดับต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

13.4. ผู้เรียนทุกระดับต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

14. เกณฑ์การจบการศึกษา

14.1. ระดับประถมศึกษา

14.1.1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม มีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

14.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

14.2.1. ผู้เรียนเรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิจ

14.3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

14.3.1. ผู็เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิจ

15. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

15.1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

15.2. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

15.3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)

16. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด

16.1. แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา

16.2. แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

16.3. ใบรับรองผลการเรียน

16.4. ระเบียนสะสม