ความเรียง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความเรียง by Mind Map: ความเรียง

1. ส่วนท้าย

1.1. บรรณานุกรม

1.1.1. ส่วนที่ทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ

1.2. ภาคผนวก

1.2.1. เรื่องหรือเนื้อหาที่นำมาเพิ่มเติม

1.3. ประวัติผู้เขียน

1.3.1. แนะนำประวัติโดยย่อของผู้เขียน

2. ส่วนเนื้อเรื่อง

2.1. บทนำ

2.1.1. การเกริ่นนำเรื่องให้คนอ่านสนใจ

2.2. เนื้อเรื่อง

2.2.1. เนื้อเรื่องหลัก

2.3. บทสรุป

2.3.1. การวิเคราะห์เนื้อหาให้ผู้อ่านสนใจ

3. ส่วนต้น

3.1. ปกนอก

3.1.1. ส่วนบนของปก-เป็นชื่อรายงาน

3.1.2. ส่วนกลางของปก-ชื่อ-นามสกุล

3.1.3. ส่วนล่างของปก-"ความเรียงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา... ชื่อสถาบัน ภาคการศึกษา

3.2. ใบรองปก

3.2.1. กระดาษเปล่าหนึ่งแผ่น

3.3. ปกใน

3.3.1. รูปแบบเดียวกับปกนอก เพียงแต่ใช้กระดาษขาว

3.4. หน้าอนุมัติหัวข้อ

3.4.1. การขออนุมัติการทำรายงานจากครูที่ปรึกษา

3.5. บทคัดย่อ

3.6. คำนำ

3.6.1. จุดประสงค์การทำความเรียง

3.6.2. สาระสำคัญกาของความเรียง

3.6.3. ขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์

3.6.4. ลงชื่อเจ้าของความเรียง

3.7. สารบัญ