ข่าวการเรียนออนไลน์ แทนการเรียนในชั้นเรียน ช่วงสถานการณ์ COVID-19

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ข่าวการเรียนออนไลน์ แทนการเรียนในชั้นเรียน ช่วงสถานการณ์ COVID-19 by Mind Map: ข่าวการเรียนออนไลน์ แทนการเรียนในชั้นเรียน ช่วงสถานการณ์ COVID-19

1. หมวกสีดำ = ความคิดเชิงลบ

1.1. อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การเรียนไม่มีประสิทธิาพเท่ากับการเรียนในห้องเรียน

1.2. เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในการเติมอินเทอร์เน็ต

1.3. โทรศัพท์ หรืออุปรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจะมีปัญหาเครื่องค้าง ทำให้เรียนต่อไม่ได้

1.4. ต้องระแวงโรคระบาด โควิด-19 จนไม่มีสมาธิในการเรียน

1.5. การเรียนมีขีดจำกัดมากขึ้น ในเชิงปฏิบัติ ทำให้อุปสรรคในการเรียน เพราะสภาพจริงกับในออนไลน์ต่างกัน

1.6. งานบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้การใช้แค่ ไอแพดและโทรศัพท์ อาจไม่เพียงพอเท่าที่ควร

2. หมวกสีขาว = ข้อเท็จจริง

2.1. ปัจจัยหลายๆอย่างที่ไม่เอื้อต่อการเรียนอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไม่ใช่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่มีสมาธิจดจ่อกับการเรียนออนไลน์และไม่เข้าในบทเรียน เช่น

2.1.1. เสียงรอบข้างรบกวนจนทำให้ไม่รู้เรื่อง

2.1.2. ต้องคุยกับคนรอบตัวบ้าง

2.1.3. คนรอบข้างรบกวนเวลากำลังเรียนอยู่บ้าง

2.2. อินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรเท่าไหร่ อาจจะใช้ไม่ได้ทุกที่และตลอดเวลา เพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ตามงานไม่ทัน หรือส่งงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

2.3. การที่ต้องโหลดแอพต่างๆที่ใช้ในการเรียนลงในโทรศัพท์ ซึ่งบางเครื่องคววามจำอาจไม่เพียงพอที่จะโหลดแอพได้ทั้งหมด ซึ่งก็เป็นอีกหนงอุปรรคในการเรียน

2.4. งานสั่งงานออนไลน์ ผู้สอนไม่ได้อธิบายหรือเปิดโอกสให้ถามให้ละเอียดมากนัก จึงมำให้ไม่เข้าใจงานที่ได้รับหมอบหมาย

2.5. การเรียนออนไลน์ เพิ่มความสะดวกในการเรียน แต่ก็จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีอินเทอร์เน็ต

2.6. สิ่งแวดล้อมรอบตัวเอื้ออำนวยและความพร้อมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

3. หมวกสีแดง = อารมณ์และความรู้สึก

3.1. การเรียนออนไลน์ เอื้อประโยชน์เป็นบางครั้ง แต่ในบางครั้งก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3.2. การเรียนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนกับผู้สอนมีประฏิสัมพันธ์กันน้อยลงกว่าเรียนอยู่ในห้องเรียนปกติ ซึ่งก็มีน้อยอยู่แล้ว

4. หมวกสีน้ำเงิน = การตัดสินใจ คิดภาพรวม

4.1. มีข้อดีหลายอย่าง เช่น

4.1.1. ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นทั้งจจากแอปพลิเคชั่น และโปรแกรมต่างๆ

4.1.2. เอื้อต่อการนำทักษะนี้ไปปรับใช้ในการเรียน การสอนในศตตวรรษที่ 21 ได้อีกด้วย

4.2. แอปพลิเคชั่นหลายตัวคค่อนข้างตอบโจทย์ต่อการเรียนออนไลน์พอสมควร แต่การเรียนออนไลน์ก็ยังมีขีดจำกัดอยู่ เช่น

4.2.1. อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

4.2.2. สภาพแวด้อมไม่เอื้อต่อการเรียน

4.2.3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้งาานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

4.3. การเรียนในภาคปฏิบัติก็ยังสามารถทำได้ แต่ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรถ้าจะสอนภาคปฏิบัติในออนไลน์

4.4. การเรียนออนไลน์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การเรียนออนไลน์นั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่ออินเทอร์เน็ตเสถียร

4.5. การเรียนออนไลน์ควรใช้เป็นบางโอกาสมากกว่าจะใช้ในระยะยาว เพราะจะทำให้ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์น้อยลง จนทำให้ไม่เกิดการเรียนรู้เท่าที่ควร

4.6. เพื่อให้การเรียนแบบบนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ควรที่จะจัดอบรมการใช้แอพหรือโปรแกรมต่างๆในการเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบวิธีการใช้แอพและโปรแกรมต่างๆ

4.7. สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมในระดับหนึ่ง จึงจะทำให้การเรียนในรูปแบบนี้ประสบความสำเร็จ

4.8. มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้ความจำน้อยกว่านี้ เพื่อให้เอ้อต่อผู้เรียนที่มมีโทรศัพท์ที่ความจำในเครื่องน้อยอีกด้วย

5. หมวกสีเขียว = ความคิดสร้าสรรค์

5.1. ถ้ามีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้พื้นที่ความจำน้อยๆ ที่เสริมเรื่องการศึกษา เพราะถ้าใช้ความจำน้อย จะทำให้สมารถโหลดแอพต่างๆลงในโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นและเสถียรมากขึ้น

5.2. การเรียนออนไลน์ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าทางสถาบันได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่นและโปรแกรมต่างๆในการเรียนออนไลน์(ในช่วงที่ไม่มีการระบาด)

5.3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คร่าวๆว่าต้องทำอย่างไร เพราะในการเรียนออนไลน์ครั้งแรกของผู้เรียนทุลักทุเลมากๆ

6. หมวกสีเหลือง = ความคิดเชิงบวก

6.1. การเรียนออนไลน์ทำให้ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น เพราะจะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้ามีอินเทอร์เน็ตและความพร้อมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

6.2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

6.3. ไม่ต้องฝ่าแดด ควัน และฝุ่นไปเรียน

6.4. มีแอพพลิเคชันหลายอันที่ทำให้การทำงานส่งผู้สอนง่ายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น

6.5. ทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดมากขึ้น เช่น

6.5.1. การล้างมือบ่อยๆ

6.5.2. การเว้นระยะห่างทางสังคม

6.5.3. การระมัดระวังในการสัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัว