KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KINH TẾ CHÍNH TRỊ by Mind Map: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

1. Chương 5 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

1.1. 5.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.1.1. 5.1.1. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.1.2. 5.1.2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.1.3. 5.1.3. Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.2. 5.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.2.1. 5.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.2.2. 5.2.2. Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.3. 5.3. Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

1.3.1. 5.3.1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế

1.3.1.1. 5.3.1.1. Lợi ích kinh tế

1.3.1.2. 5.3.1.2. Quan hệ lợi ích kinh tế

1.3.2. 5.3.2. Vai trò nhà nước trong đảm bảo hài hoà các quan hệ lợi ích

1.3.2.1. 5.3.2.1. Bảo vệ lợi ích hợp pháp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm lợi ích của các chủ thể kinh tế

1.3.2.2. 5.3.2.2. Điều hoà lợi ích giữa cá nhân - doanh nghiệp - xã hội

1.3.2.3. 5.3.2.3. Kiểm soát, ngăn ngừa các quan hệ lợi ích có ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển xã hội

1.3.2.4. 5.3.2.4. Giải quyết những mâu thuẫn trong quan hệ lợi ích kinh tế.

2. Chương 6 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

2.1. 6.1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

2.1.1. 6.1.1. Khái quát cách mạng công nghiệp và Công nghiệp hoá

2.1.1.1. 6.1.1.1. Khái quát về cách mạng công nghiệp

2.1.1.2. 6.1.1.2. Công nghiệp hoá và các mô hình công nghiệp hoá trên thế giới

2.1.2. 6.1.2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

2.1.2.1. 6.1.2.1. Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

2.1.2.2. 6.1.2.2. Nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

2.1.3. 6.1.3. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

2.1.3.1. 6.1.3.1. Quan điểm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

2.1.3.2. 6.1.3.2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư

2.2. 6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

2.2.1. 6.2.1. Khái niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế

2.2.1.1. 6.2.1.1. Khái niệm và sự cần thiết khách quan hội nhập kinh tế quốc tế

2.2.1.2. 6.2.1.2. Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế

2.2.2. 6.2.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến sự phát triển của Việt Nam

2.2.2.1. 6.2.2.1. Tác động tích cực của hội nhập kinh tế quốc tế

2.2.2.2. 6.2.2.2. Tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế

2.2.3. 6.2.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt Nam

2.2.3.1. 6.2.3.1. Nhận thức sâu sắc về thời cơ và thách thức do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại

2.2.3.2. 6.2.3.2. Xây dựng chiến lược và lộ trình hội nhập kinh tế phù hợp

2.2.3.3. 6.2.3.3. Tích cực, chủ động tham gia vào các liên kết kinh tế quốc tế và thực hiện đầy đủ các cam kết của Việt Nam trong các liên kết quốc tế và khu vực

2.2.3.4. 6.2.3.4. Hoàn thiện thể chế kinh tế và luật pháp

2.2.3.5. 6.2.3.5. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế

2.2.3.6. 6.2.3.6. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Việt Nam

3. Chương 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN

3.1. 1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin

3.2. 1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin

3.2.1. 1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin

3.2.2. 1.2.2. .Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin

3.3. 1.3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin

3.3.1. 1.3.1. Chức năng nhận thức

3.3.2. 1.3.2. Chức năng thực tiễn

3.3.3. 1.3.3. Chức năng tư tưởng

3.3.4. 1.3.4. Chức năng phương pháp luận

4. CHƯƠNG 2 HÀNG HOÁ, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

4.1. 2.1. Lý luận của C. Mác về sản xuất hàng hoá và hàng hoá

4.1.1. 2.1.1. Sản xuất hàng hoá

4.1.2. 2.1.2. Hàng hoá

4.1.3. 2.1.3. Tiền

4.1.4. 2.1.4. Dịch vụ và một số hàng hoá đặc biệt

4.2. 2.2. Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

4.2.1. 2.2.1. Thị trường

4.2.2. 2.2.2. Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường

5. CHƯƠNG 3 GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

5.1. 3.1. Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư

5.1.1. 3.1.1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư

5.1.2. 3.1.2. Bản chất của giá trị thặng dư

5.1.3. 3.1.3. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

5.2. 3.2. Tích luỹ tư bản

5.2.1. 3.2.1. Bản chất của tích luỹ tư bản

5.2.2. 3.2.2. Những nhân tố góp phần làm tăng quy mô tích luỹ

5.2.3. 3.2.3. Một số hệ quả của tích luỹ tư bản

5.3. 3.3. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường

6. Chương 4 Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường

6.1. 4.1. Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường

6.2. 4.2. Độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường

6.2.1. 4.2.1. Lý luận của V.I.Lênin về độc quyền trong nền kinh tế thị trường

6.2.2. 4.2.2. Lý luận của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước